Top

COMERCIAL – DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA

96/2008 js LDP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 27

Sedinta publica de la 09 Ianuarie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin Sentinta civila nr. 1313/13.06.2008 a Tribunalului Tulcea, pronuntata de judecatorul sindic s-a admis cererea reclamantei creditoare SC ………… S.R.L. si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma generala fata de debitoarea ……….. S.R.L., fiind desemnat în calitate de administrator judiciar …………

Prin Încheierea nr. 2532/21.11.2008 a Tribunalului Tulcea, s-a admis planul de reorganizare a activitatii debitorului, propus de administratorul judiciar si s-a dispus ca administratorul judiciar sa convoace adunarea generala a creditorilor si debitorul în termen de 20 zile, pentru a-l supune aprobarii.

Având în vedere ca în sedinta adunarii creditorilor din data de 11.12.2008 a fost infirmat Planul de reorganizare, prin cererea nr. 4415/16.12.2008, administratorul judiciar a solicitat instantei de judecata deschiderea procedurii de faliment fata de debitoarea S.C. ………. S.R.L.

Astfel, fiind îndeplinite conditiile deschiderii procedurii falimentului potrivit art. 107 alin. (1) lit. A din Lg. 85/2006 ca unica solutie pentru satisfacerea creantelor creditorilor se va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator ……….., care va exercita atributiile prev. la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1800 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Urmeaza a dispune dizolvarea societatii debitoare.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.29 alin.1.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la art.108 alin.3 în vederea întocmirii tabelului suplimentar, precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila, la 11 februarie 2009; termenul de verificare a creantelor mentionat la art.108 alin.3 din lege, de întocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora la 04 martie 2009; termenul de depunere la tribunal al contestatiilor la 09 martie 2009, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 20 martie 2009, notificare ce se va publica într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: