Top

Indemnizaţie de dispozitiv-personal contractual

Dosar nr. 2658/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 5

Şedinţa publică din data de 7 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2658/88/2008 reclamanţii: ……, au chemat în judecată Consiliul local al comunei Valea Nucarilor şi Primăria comunei Valea Nucarilor, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligate la plata îndemnizaţiei de dispozitiv, pe perioada ultimilor trei ani calculaţi de la data introducerii cererii precum şi pentru viitor pe toată durata valabilităţii contractelor lor de muncă şi a aplicabilităţii actului normativ care reglementează acordarea acestei indemnizaţii.

În motivare, reclamanţii au arătat că sunt personal angajat cu contract de muncă în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Valea Nucarilor, judeţul Tulcea.

S-a menţionat că în conformitate cu preved. art.II pct.1 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.496 din 28.07.2003 care modifică şi completează prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.275/2002, sunt beneficiarii indemnizaţiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază. Plata acestei indemnizaţii, deşi solicitată de ei le-a fost refuzată de către pârâte.

În drept, şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art.II pct.1 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.496 din 28.07.2003.

În dovedire, reclamanţii au depus la dosarul cauzei în copie:C.I., contracte individuale de muncă şi certificatul de naştere seria N.Z. nr.027366.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Ordinul Ministrului de Interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi In ternelor nr. 496/2003 după constituirea noului minister.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 138/1999 : „Dispoziţiile prezent ei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S. şi Ministerului Justiţiei.

Potrivit prevederilor art. 47 şi 49 din menţionata lege, personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale enumerate la art. 1, care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele dale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile şi indemnizaţiile acestora.

Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 275 din 5.06.2002, au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 138/1999, acest din urmă act normativ fiind modificat şi completat prin Ordinul M.A.I. nr. 496/28.07.2003.

Potrivit punctului 9.2., introdus prin Ordinul modificator : „Indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice”.

Punctul 31.1. din Ordin prevede că : „Prin personal civil, în sensul prezentului Ordin, se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Personalul civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta cerere, cu excepţia celui din domeniul administraţiei publice, care beneficiază doar de dreptul prevăzut de art. 13 din lege, precum şi de cele prevăzute în reglementările în vigoare aplicabile salariaţilor omologi din sectorul bugetar”

Din coroborarea dispoziţiilor legale anterior menţionate se constată că, pentru a se acorda sporul de dispozitiv prevăzut de Legea nr. 138/1999, trebuie ca personalul civil să-şi desfăşoare activitatea într-un dispozitiv cu caracter militar sau într-una din instituţiile şi autorităţile prevăzute în art. 1 din Legea nr. 138/1999.

Personalul din cadrul pârâtului nu face parte din Ministerul de Interne, astfel că ordinul invocat nr. 496/2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor nu îşi are aplicabilitate în privinţa reclamanţilor.

Chiar denumirea indemnizaţiei, aceea de dispozitiv, demonstrează că această indemnizaţie nu se aplică în cadrul instituţiilor cu caracter civil.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţie de dispozitiv, pe perioada ultimilor 3 ani, calculaţi de la data introducerii cererii.

Nefondat este şi capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata acestor drepturi băneşti pentru viitor.

Etichete: