Top

Indemnizaţie de dispozitiv-personal contractual

Dosar nr.2756/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 57

Şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.2331/88/2008, reclamanţii: …., au chemat în judecată Comuna Grindu, prin …., Consiliul Local Grindu şi Primăria Comunei Grindu, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor la plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţia de dispozitiv, aferentă perioadei mai 2005 – august 2008, sume actualizate în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii şi la alocarea în continuare a indemnizaţiei de dispozitiv începând cu luna septembrie 2008.

În motivare, reclamanţii au arătat că, sunt angajaţi ai Primăriei Comunei Grindu, judeţul Tulcea, având calitatea de funcţionari publici şi angajaţi contractuali.

S-a menţionat că prin Ordinul nr.496/2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor s-a completat şi modificat Ordinul Ministrului de Interne nr.275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne.

În cauză sunt relevante punctele nr.9.2 şi 31.1 din ordin.

Precizează reclamanţii că, conform punctului 9.2 din Ordinul nr.496/2003 „indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice”.

Consideră că modificarea este clară în sensul că, beneficiază de acest drept şi personalul civil din administraţia publică, fără a se face diferenţia între administraţia publică centrală şi cea locală.

Astfel, conform acestui ordin, trebuie să beneficieze de îndemnizaţia de dispozitiv de 25%, calculată la salariul de bază, nu numai personalul din prefecturi, ci şi personalul din aparatul propriu al consiliilor locale.

În drept, şi-au întemeiat cererea pe Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.496/2003, Legea nr.138/1999, OUG nr.192/2002 aprobată prin Legea nr.-228/2003, OUG nr.63/2003, HG nr.281/1993, Constituţia României, Constituţia Europeană a Drepturilor Omului, Cartea Europeană a autonomiei locale, OUG nr.30/2007, Legea nr.188/1999, OUG nr.92/2004.

În dovedire au depus în copie, la dosarul cauzei: tabel nominal cu salariaţii semnatari ai acţiunii şi plângerea prealabilă.

La data de 30 octombrie 2008, Primăria Comunei Grindu a depus la dosarul cauzei adresa nr.2833/2008 prin care a precizat că …., au calitatea de funcţionari publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, iar …. au calitatea de personal contractual.

Instanţa a disjuns cererea formulată de reclamanţii funcţionari publici de a celor cu contract de muncă, formându-se astfel dosarul nr.2756/88/2008.

Faţă de excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa reţine că reclamanţii solicită drepturile salariale aferente perioadei mai 2005 – august 2008, iar cererea de chemare în judecată au introdus-o la data de 5.09.2008.

Potrivit art.2 al.1 din Decretul nr.167/1958: „Dreptul la acţiune având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege” iar potrivit art.3 din acelaşi decret „termenul de prescripţie este de 3 ani.”

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi a respinge acţiunea cu privire la plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţie de dispozitiv pentru perioada mai 2005 – 4 septembrie 2005, ca fiind prescrisă.

Examinând cauza în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Ordinul Ministrului de Interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi In ternelor nr. 496/2003 după constituirea noului minister.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 138/1999 : „Dispoziţiile prezent ei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S. şi Ministerului Justiţiei.

Potrivit prevederilor art. 47 şi 49 din menţionata lege, personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale enumerate la art. 1, care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele dale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile şi indemnizaţiile acestora.

Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 275 din 5.06.2002, au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 138/1999, acest din urmă act normativ fiind modificat şi completat prin Ordinul M.A.I. nr. 496/28.07.2003.

Potrivit punctului 9.2., introdus prin Ordinul modificator : „Indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice”.

Punctul 31.1. din Ordin prevede că : „Prin personal civil, în sensul prezentului Ordin, se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Personalul civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta cerere, cu excepţia celui din domeniul administraţiei publice, care beneficiază doar de dreptul prevăzut de art. 13 din lege, precum şi de cele prevăzute în reglementările în vigoare aplicabile salariaţilor omologi din sectorul bugetar”

Din coroborarea dispoziţiilor legale anterior menţionate se constată că, pentru a se acorda sporul de dispozitiv prevăzut de Legea nr. 138/1999, trebuie ca personalul civil să-şi desfăşoare activitatea într-un dispozitiv cu caracter militar sau într-una din instituţiile şi autorităţile prevăzute în art. 1 din Legea nr. 138/1999.

Personalul din cadrul pârâtului nu face parte din Ministerul de Interne, astfel că ordinul invocat nr. 496/2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor nu îşi are aplicabilitate în privinţa reclamanţilor.

Chiar denumirea indemnizaţiei, aceea de dispozitiv, demonstrează că această indemnizaţie nu se aplică în cadrul instituţiilor cu caracter civil.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge acţiunea privind drepturile solicitate pentru restul perioadei, ca nefondată.

Etichete: