Top

Indemnizaţie de dispozitiv-personal contractual

Dosar nr.2913/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 59

Şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2263/88/2008, reclamanţii: …., au chemat în judecată pe pârâţii ORAŞUL SULINA PRIN PRIMAR…., CONSILIUL LOCAL SULINA şi PRIMĂRIA SULINA, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţi la plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţia de dispozitiv, aferentă perioadei iulie 2005 – decembrie 2007 , sume actualizate în funcţie de rata inflaţiei, la data plăţii.

În motivare, s-a arătat că sunt angajaţi ai Primăriei Sulina, judeţul Tulcea, având calitatea de funcţionari publici şi angajaţi contractuali.

S-a menţionat că prin Ordinul nr. 496/2003 al Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a completat şi modificat Ordinul Ministrului de Interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne.

Consideră că în cauză sunt relevante punctele 9.2 şi 31.1 din ordin, la emiterea căruia a fost avută în vedere Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţii publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, OUG nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici aprobată prin Legea nr.228/2003, OUG nr.63/2003 şi HG nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.

Conform pct.9.2 din Ordinul nr. 496/2003 „indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice”

Consideră reclamanţii că potrivit acestui ordin, trebuie să beneficieze de indemnizaţia de dispozitiv de 25% , calculată la salariul de bază, nu numai personalului din prefecturi, ci şi personalul din aparatul propriu al consiliilor judeţene şi cel din cadrul consiliilor locale.

În drept, şi-au întemeiat cererea pe Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.496/2003, Legea nr.138/1999, OUG nr.192/2002 aprobată prin Legea nr.228/2003, OUG nr.63/2003, HG nr.281/1993, Constituţia României, Constituţia Europeană a Drepturilor Omului, OUG nr.30/2007, Legea nr.188/1999, OUG nr.92/2004, iar în dovedire au depus la dosarul cauzei în copie: tabel nominal cu salariaţii semnatari ai acţiunii şi plângerea prealabilă.

Primăria oraşului Sulina a depus la dosarul cauzei tabel cu personalul contractual şi funcţionarii publici.

În şedinţa publică din 5 decembrie 2008 instanţa a disjuns cererea cu privire la personalul contractual, respectiv reclamanţii: …..

Ca urmare a disjungerii cererii, s-a format dosarul nr. 2913/88/2008.

La data de 13 ianuarie 2009 Primăria oraşului Sulina a depus la dosarul cauzei adresa nr.91/9.01.2009.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele :

Ordinul Ministrului de Interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi In ternelor nr. 496/2003 după constituirea noului minister.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 138/1999 : „Dispoziţiile prezent ei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S. şi Ministerului Justiţiei.

Potrivit prevederilor art. 47 şi 49 din menţionata lege, personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale enumerate la art. 1, care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele dale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile şi indemnizaţiile acestora.

Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 275 din 5.06.2002, au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 138/1999, acest din urmă act normativ fiind modificat şi completat prin Ordinul M.A.I. nr. 496/28.07.2003.

Potrivit punctului 9.2., introdus prin Ordinul modificator : „Indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice”.

Punctul 31.1. din Ordin prevede că : „Prin personal civil, în sensul prezentului Ordin, se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Personalul civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta cerere, cu excepţia celui din domeniul administraţiei publice, care beneficiază doar de dreptul prevăzut de art. 13 din lege, precum şi de cele prevăzute în reglementările în vigoare aplicabile salariaţilor omologi din sectorul bugetar”

Din coroborarea dispoziţiilor legale anterior menţionate se constată că, pentru a se acorda sporul de dispozitiv prevăzut de Legea nr. 138/1999, trebuie ca personalul civil să-şi desfăşoare activitatea într-un dispozitiv cu caracter militar sau într-una din instituţiile şi autorităţile prevăzute în art. 1 din Legea nr. 138/1999.

Personalul din cadrul pârâtului nu face parte din Ministerul de Interne, astfel că ordinul invocat nr. 496/2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor nu îşi are aplicabilitate în privinţa reclamanţilor.

Chiar denumirea indemnizaţiei, aceea de dispozitiv, demonstrează că această indemnizaţie nu se aplică în cadrul instituţiilor cu caracter civil.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge cererea, ca nefondată.

Capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la alocarea în continuare a fondurilor pentru plata acestor drepturi, urmează a fi respins ca inadmisibil, având în vedere că drepturile salariale reprezintă contraprestaţia pentru munca îndeplinită de salariat, iar instanţa nu poate dispune plata pentru viitor întrucât nu există certitudinea menţinerii raporturilor de muncă în viitor şi de asemenea, cadrul legislativ privind plata indemnizaţiei de dispozitiv nu-i priveşte şi pe reclamanţii din prezenta cauză.

Etichete: