Top

Salarizare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1392 din 2.03.2009 reclamanţii A.P., C.A., D.V. ş.a. au chemat în judecată UAM Faraoani şi C.L. Faraoani, reprezentat prin Primar, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la alocarea, calcularea şi plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul de bază, retroactiv şi până la încetarea raporturilor de serviciu, actualizată cu indicele de inflaţie de la data naşterii dreptului până la data plăţii efective. S-a solicitat, de asemenea, obligarea pârâţilor la consemnarea în carnetele de muncă ale reclamanţilor a menţiunilor referitoare la indemnizaţia de dispozitiv.

În motivarea cererii lor, reclamanţii au arătat că sunt personal contractual în cadrul aparatului administrativ al comunei Faraoani, făcând parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Ca urmare a apariţiei Ordinului MAI nr.496/28.07.2003 de modificare şi completare a Ordinului M.AI. nr. 275/2002, personalul din cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor , trebuie să beneficieze de o indemnizaţie de dispozitiv în cuantum de 25% calculată la salariul de bază , conform pct. 9.2 din acest act normativ care prevede că:” indemnizaţia de dispozitiv se acordă personalului civil ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice.” Prin personal civil, în sensul prezentului ordin se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual din M.A.I ( conform pct. 31.1.).

Reclamanţii au invocat în favoarea lor şi soluţii pronunţate de instanţe judecătoreşti iar în dovedirea susţinerilor lor au depus la dosar înscrisuri (f.20-58).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit art.285 din Codul muncii.

Formulând întâmpinare, Primarul comunei Faraoani a arătat că reclamanţii sunt angajaţi ai primăriei nu ai MAI şi nu pot beneficia de indemnizaţie de dispozitiv în cuantum de 25% la salariul de bază, conform pct.9.2 din Ordinul MAI 496/2003, C.L. Faraoani nedispunând de fondurile necesare plăţii drepturilor băneşti solicitate de reclamanţi (f.12,13,17,18).

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamanţii fac parte din personalul contractual in cadrul aparatului administrativ al comunei Faraoani, astfel cum rezultă din contractele de muncă depuse la dosar (f.20-58).

Potrivit art. 13 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii “cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de o indemnizaţie de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază”.

Potrivit art. 1 din legea citata “Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei”.

In conformitate cu prevederile art 47 si 49 din aceeasi lege, personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale prevăzute la art. 1, care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile şi indemnizaţiile acordate acestora.

In aplicarea Legii nr. 138/1999 au fost emis Ordinul M.I. nr. 275/2002 modificat si completat prin Ordinul M.A.I. nr. 496/2003.

In conformitate cu dispozitiile art 75 si 76 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.

Astfel, dispoziţiile Ordinului nr. 496/2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, invocate de reclamanţi, nu pot reglementa acordarea indemnizaţiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază decat personalului din Ministerul Administraţiei şi Internelor, altfel s-ar adăuga la lege – contrar dispoziitiilor mai sus citate.

Este adevărat că prin Ordinul 30/2007 Ministerul Administraţiei şi Internelor s-a reorganizat şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – nou înfiinţat a căpătat noi atribuţii şi în domeniul administraţiei publice, însă dispoziţii legale, care să extindă acordarea indemnizaţiei de dispozitiv şi la lucrătorii din structurile administraţiei publice nu există.

Având în vedere şi considerentele deciziei nr. 818/2008 a Curţii Constituţionale, potrivit căreia instanţele de judecată nu pot înlocui norme de drept cu unele create pe cale judiciară şi nici nu le pot înlocui cu prevederi cuprinse în alte acte normative, tribunalul va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: