Top

Contencios administrativ-anulare pentru netimbrare

Dosar nr. 76/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR.228

Şedinţa publică din data de 12 februarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.76/88 din 15 ian.2009 reclamanta creditoare S.C.(…)S.R.L. cu sediul în Tulcea, a chemat în judecată pe pârâta S.C. (…) S.R.L. cu sediul în Tulcea pentru a se emite o ordonanţă prin care pârâta debitoare să fie somată să îi plătească suma de 4620 lei reprezentând c/val.facturii nr.(…)/18 oct.2006 şi cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta creditoare a arătat că la data de 18 oct.2006 i-a vândut debitoarei materiale de construcţii, iar pentru marfa cumpărată, administratorul societăţii a emis fila CEC nr.BG (…), părţile convenind ca plata să fie solicitată la data de 02 nov.2006, dată preluată ulterior până la data de 24 nov.2006.

La data de 24 nov.2006 banca a refuzat plata, motivul fiind lipsa disponibilităţilor în cont.

Cum creanţa este certă, lichidă şi exigibilă creditoarea a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea să fie somată să îi plătească suma de 4620 lei, reprezentând c/val.facturii nr.(…)/18 oct.2006.

La termenul din 12 febr.2009 reclamanta prin apărător a invocat excepţia de necompetenţă materială a tribunalului în soluţionarea cauzei.

În drept au fost invocate dispoziţiile OG 5/2001.

Examinând cauza în raport de excepţia invocată, tribunalul reţine că excepţia este întemeiată.

Se constată că potrivit art.8 alin.(2) din OG 5/2001 cererea în anulare se soluţionează de către instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

În speţă, litigiul este de natură comercială, evaluabil în bani, valoarea pretenţiilor creditoarei reclamante fiind de 4620 lei.

Potrivit art.2 alin.(1) lit.(a) C.proc.civ. tribunalul judecă procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani.

Potrivit art.1 alin.1 C.proc.civ. judecătoriile judecă în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe.

În raport de aceste dispoziţii legale, tribunalul reţine că în speţă competenţa de soluţionare a cauzei revine judecătoriei.

Aşa fiind şi având în vedere şi dispoz.art.7 şi art.158 alin.(3) Cod proc.civ., urmează a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Etichete: