Top

O.G.5-2001- competenţă materială

Dosar nr. 77/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa Civilă Nr. 268

Şedinţa publică de la 19 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.77/88/2008, creditoarea SC „(…)” SRL Tulcea a chemat în judecată pe debitoarea SC „(…)” SRL Niculiţel, judeţul Tulcea, solicitând obligarea acesteia, pe calea specială a somaţiei de plată, la plata sumei de 1.906 lei, reprezentând contravaloarea a două facturi neachitate.

În motivare, creditoarea a arătat că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei, rezultată în urma derulării unor raporturi contractuale privind vânzarea unor materiale de construcţii.

Creditoarea a mai invocat faptul că debitoarea a emis în favoarea sa o filă CEC care însă a fost refuzată la plată datorită indisponibilităţilor băneşti.

În drept, s-au invocat prevederile OG nr.5/2001, iar în dovedire, creditoarea a depus la dosar în copie contractul de vânzare cumpărare nr.432/2007 şi cele două facturi fiscale invocate în acţiune.

La termenul de judecată din data de 19,02.2009, creditoarea prin apărător a invocat excepţia de necompetenţă materială.

Luând în discuţie această excepţie, instanţa constată că potrivit art.8 din OG nr.5/2001 cererile având ca obiect plata unor sume de bani formulate pe calea specială a somaţie de plată se judecă de instanţa competentă să soluţioneze pricina în primă instanţă.

Totodată, potrivit art.2 pct.1 lit.a rap. la art.1 pct.1 Cod proc.civilă, cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de sub 100.000 lei, se judecă în primă instanţă de judecătorie.

Coroborând toate aceste texte legale, instanţa constată că pricina este de competenţa în primă instanţă a Judecătoriei Tulcea, motiv pentru care urmează a admite excepţia invocată şi a declina competenţa în favoarea acestei instanţe.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDEŢUL TULCEA

Dosar nr.77/88/2009 ____februarie 2009

CĂTRE,

JUDECĂTORIA TULCEA

Alăturat vă înaintăm dosarul cu nr. 77/88/2009, care are ca obiect somaţie de plată şi priveşte pe S.C. DEMAT CONS S.R.L. TULCEA cu S.C. (…) S.R.L. spre competentă soluţionare a cererii în conformitate cu Sentinţa Civilă nr. 268 din 19 februarie 2009.

PREŞEDINTE, grefier,

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDEŢUL TULCEA

Dosar nr.77/88/2009 ____februarie 2009

CĂTRE,

JUDECĂTORIA TULCEA

Alăturat vă înaintăm dosarul cu nr. 77/88/2009, care are ca obiect somaţie de plată şi priveşte pe S.C. DEMAT CONS S.R.L. TULCEA cu S.C. (…) S.R.L. spre competentă soluţionare a cererii în conformitate cu Sentinţa Civilă nr. 268 din 19 februarie 2009.

Etichete: