Top

Fond – Revendicare imobiliară-competenţă materială

Dosar nr. 2926/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR.227

Şedinţa publică din data de 12 februarie 2009

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.2926/88/2008 din 09 dec.2008, reclamantul …………. a chemat în judecată pe pârâtul …………., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat să-i permită să-şi ridice bunurile din apartamentul situat în …………. sau să-i plătească c/val. acestora în sumă de 200 milioane lei.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că i-a vândut pârâtului apartamentul situat în …………, însă după ce a fost încheiat actul de vânzare-cumpărare pârâtul nu i-a mai permis să-şi ridice bunurile din apartament.

La termenul din 12 februarie 2009, instanţa din oficiu a ridicat excepţia de necompetenţă materială a tribunalului în soluţionarea cauzei.

Referitor la această excepţie, instanţa reţine că litigiul este de natură civilă, obiectul cererii este evaluabil în bani, fiind revendicare mobiliară, valoarea bunurilor revendicate fiind preţuite de reclamant la valoarea de 200 milioane lei.

Potrivit art.2 pct.(1) lit.b din Codul de procedură civilă tribunalele judecă procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu excepţia cererilor de împărţeală judiciară, a cererilor în materia succesorală, a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar.

Potrivit art.1 alin.(1) C.proc.civ. judecătoriile judecă în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe.

În raport de aceste dispoziţii legale tribunalul reţine că în speţă competenţa de soluţionare a cauzei, revine judecătoriei.

Pe cale de consecinţă, având în vedere şi dispoz.art.5 şi art.158 alin.(3) C.proc.civ., urmează a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Etichete: