Top

Recurs-Competenţă teritorială

Dosar nr.325/179/2008

DECIZIA CIVILĂ NR.85

Şedinţa publică din data de 05 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag la nr.325/179/03.04.2008 petentul ……. a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr.3228700 din 27.03.2008 încheiat de către I.P.J. – Serviciul Poliţiei Rutiere .

Petentul a solicitat să se constate nulitatea procesului verbal de contravenţie , învederând in esenţă că procesul verbal de contravenţie conţine o serie de vicii sancţionabile cu nulitatea absolută , fără a indica care sunt viciile care afectează procesul verbal în speţă .

Prin sentinţa civilă nr.294/21 mai 2008 Judecătoria Babadag a respins plângerea contravenţională formulată de petent, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal seria PCA nr.3228700 din 27.03.2008 încheiat de către I.P.J. – Serviciul Poliţiei Rutiere întocmit de I.P.J. Tulcea – Serviciul Poliţiei Rutiere, petentul contravenient a fost sancţionat cu suma de 200 lei amendă contravenţională, 4 puncte de penalizare şi reţinerea permisului de conducere, reţinându-se că în ziua de 27.03.2008 a condus autoturismul DAEWOO Matiz cu nr.de înmatriculare …. dinspre Tulcea – Constanţa şi într-un vârf de rampă s-a angajat în depăşirea autoturismului Dacia cu nr. de înmatriculare …. încălcând marcajul continuu , abatere filmată pe caseta 154 .

Agentul constatator a depus 6 planşe fotografice conţinând numărul autovehiculului, notarea electronică a momentului înregistrării, conţinând poziţia autoturismului avută în momentul încălcării marcajului continuu, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar, atestatul persoanei autorizate să desfăşoare activităţi de exploatare a camerei video.

Cu privire la fondul cauzei , s-a reţinut că, planşele fotografice fac dovada temeiniciei procesului verbal de contravenţie, conferindu-i legalitatea prezumată .

Petentul nu a produs probe care să răstoarne prezumţia de temeinicie a procesului verbal şi nici din celelalte elemente identificate de instanţă, nu rezultă o altă situaţie de fapt sau, cel puţin un dubiu, criticile petentului apreciindu-se astfel a fi nefondate, atât pe fond cât şi cu privire la pretinsele vicii neprecizate susţinute a afecta legalitatea procesului verbal de contravenţie .

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs petentul ……. criticând-o ca fiind nelegală sub aspectul competenţei teritoriale a soluţionării plângerii.

Arată în esenţă recurentul că, locul săvârşirii faptei, respectiv km.199 + 800 de pe DN 22 se află situat pe teritoriul administrativ al com.Mihail Kogălniceanu jud.Tulcea, fiind din raza de competenţă a Judecătoriei Tulcea.

Prin urmare, înţelege să invoce excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Babadag în soluţionarea plângerii.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Astfel, din adresa nr.320/22.01.2009 a O.C.P.I. Tulcea, rezultă că, conform lucrării de cadastru a drumurilor publice administrate de Administraţia Naţională a Drumurilor Km.199 + 800 m. este situat pe teritoriul administrativ al com.M.Kogălniceanu jud.Tulcea.

Potrivit prevederilor art.32 al.2 din OG nr.2/2001, plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţia a fost săvârşită contravenţia.

Aşa cum rezultă din procesul verbal de constatare a contravenţiei atacat seria PCA nr.3228700/27.03.2008 emis de I.P.J.Tulcea, contravenţia s-a săvârşit la DN 22 Km.199 + 800, situat pe teritoriul administrativ al com.M.Kogălniceanu jud.Tucea, fiind prin urmare în circumscripţia Judecătoriei Tulcea.

În cauză, plângerea a fost înregistrată la Judecătoria Babadag şi soluţionată de către această instanţă prin sentinţa nr.294/21.05.2008, cu încălcarea competenţei teritoriale.

Pentru aceste considerente, văzând şi dispoz.art.312 C.proc.civ.,urmează a admite recursul, a casa hotărârea atacată şi a trimite cauza spre competentă soluţionare la Judecătoria Tulcea.

Etichete: