Top

Recurs.Plangere contraventionala.Termende contestare

Dosar nr. 989/179/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 103

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Prin plângerea adresată Judecătoriei Babadag – Judeţ Tulcea la data de 8 septembrie 2008 şi înregistrată sub nr. 989/179/2008, petenta S.C. ………. S.R.L. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria ANV/200 nr. 0035302 din 22 august 2008 întocmit de Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Tulcea – Biroul Echipe Mobile.

Prin Sentinţa civilă nr. 904 din 20 noiembrie 2008, Judecătoria Babadag – Judeţ Tulcea a admis excepţia tardivităţii introducerii plângerii contravenţionale.

S-a respins plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ………. S.R.L. Topolog, judeţ Tulcea, împotriva procesului verbal de contravenţie seria ANV/200 nr. 0035302 din 22 august 2008 întocmit de Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Tulcea – Biroul Echipe Mobile, ca tardiv formulată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

In baza procesului verbal de contravenţie seria ANV/200 Nr. 0035302 din 22 august 2008, întocmit petentei S.C. ………. S.R.L., reţinându-se în sarcina acesteia încălcarea prevederilor art. 56 şi 57 din O.G. Nr. 92/2003 actualizată şi republicată, în sensul că în data de 22 august 2008, în urma unui control efectuat de inspectorii din cadrul D.R.A.O.V. Galaţi, D.J.A.O.V. Tulcea a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 25.000 lei întrucât nu a putut prezenta echipei de control documentele contabile pentru stabilirea stării de fapt fiscale – stocuri scriptice şi faptice de combustibil.

La termenul de judecată din data de 13 noiembrie 2008, instanţa din oficiu a ridicat excepţia tardivităţii introducerii plângerii contravenţionale formulate de petentă, motivat de faptul că procesul verbal i-a fost comunicat acesteia la data de 22 august 2008, data întocmirii actului sancţionator, act de care a luat la cunoştinţă prin semnarea lui, iar plângerea contravenţională formulată împotriva procesului verbal de contravenţie a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag la data de 8 septembrie 2008, cu depăşirea termenului de 15 zile.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta care a criticat-o ca nelegală întrucât instanţa de fond a calculat greşit termenul de introducere a plângerii.

S-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Examinând cauza în raport de motivul invocat, tribunalul constată recursul întemeiat.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din O.G. Nr. 2/2001, împotriva procesului verbal de contravenţie se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

In cauză, comunicarea procesului verbal de contravenţie ori înmânarea acestuia se consideră făcută la data de 22 august 2008, odată cu încheierea procesului verbal de contravenţie, actul fiind semnat chiar de către petent.

Calculând termenul de formulare a plângerii contravenţionale, de 15 zile, pe zile libere, conform art. 101 Cod proc. civ., se constată că acesta se împlineşte într-o zi nelucrătoare şi, făcând aplicarea alin. 5 referitor la situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, situaţie în care se prelungeşte până la sfârşitul primei zile de lucru, următoare, tribunalul constată că prima instanţă greşit a considerat că plângerea este tardiv formulată, în condiţiile în care împlinirea termenului se prelungeşte până luni, 8 septembrie 2008, sfârşitul zilei de lucru.

Având în vedere aceste considerente, cum hotărârea instanţei de fond este nelegală, pronunţarea făcându-se pe excepţia tardivităţii plângerii, în mod nelegal se va admite recursul în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 3, se va casa hotărârea primei instanţe şi se va trimite cauza pentru soluţionare pe fond.

Etichete: