Top

Plângere contravenţie

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5445/270/2009 pl.contravenţie

Înreg. 20.08.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 44

Şedinţa publică din data de 13.01.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – ……………

Grefier – ………………

Astăzi a fost pe rol judecarea plângerii la contravenţie formulată de petentul ….. în contradictoriu cu intimatul ……

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa constată cauza în stare de judecată şi, faţă de cererea intimatului de judecare a cauzei în lipsă, lasă cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra acţiunii civile de faţă;

Constată că prin plângerea formulată petentul …. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul …, anularea procesului-verbal seria C.C., nr. 4010865/10.08.2009, încheiat de Poliţia municipiului Oneşti.

În motivarea plângerii, petentul arată că a fost sancţionat contravenţional în baza art. 120 lit. e din H.G. nr. 1391/2006 şi art. 100 pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002. Se precizează în motivare că, în data de 10.08.2009, în timp ce se deplasa cu autoturismul SKODA pe şoseaua de centură a municipiului Oneşti, a efectuat o manevră de depăşire a altui autoturism, care, la rândul lui, remorca un alt autoturism, în zona unde se termina linia discontinuă şi începea linia continuă. Este posibil ca o parte din depăşire să fi fost efectuată pe linia continuă, însă fără a crea probleme în trafic. Mai arată petentul că este prima amendă contravenţională pe care a primit-o, iar măsura reţinerii permisului de conducere este exagerată.

Intimatul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii şi menţinerea procesului – verbal şi a sancţiunii aplicate, motivat de faptul că procesul – verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale iar petentul a recunoscut săvârşirea faptei.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 10.08.2009 Poliţia municipiului Oneşti a sancţionat pe petentul ……….. cu amendă în cuantum de 240 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 120 lit. i din H.G. nr. 1391/2006 şi art. 100 pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002 , încheind în acest sens procesul-verbal seria CC, nr. 4010865/2009.

S-a consemnat în procesul – verbal că, în data de 10.08.2009, ora 11,27, petentul a condus autoturismul marca SKODA cu număr de înmatriculare ………. cu sensul de mers Oneşti – Braşov efectuând manevra de depăşire a autoturismului …….. peste marcajul longitudinal continuu, circulând pe sensul opus de mers.

La analiza din oficiu a legalităţii şi temeiniciei procesului – verbal, conform art.34 al.1 din O.G. nr.2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, acesta fiind întocmit potrivit dispoziţiilor legale incidente în cauză respectiv, H.G. nr. 1391/2006, O.U.G. nr. 195/2002 şi O.G. nr.2/2001.

În drept, instanţa reţine că, potrivit art. 120 al. 1 lit. i din H.G. nr. 1391/2006, se interzice depăşirea vehiculelor când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere.

În conformitate cu art. 100 al. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile nerespectarea regulilor privind depăşirea.

Potrivit art. 111 al. 1 lit. c din acelaşi act normativ, permisul de conducere se reţine la săvârşirea uneia din contravenţiile prevăzute la art. 100, al. 3,…

Rezultă din dosarul cauzei că petentul a săvârşit contravenţia pentru care a fost sancţionat. De altfel, în procesul – verbal contestat, la rubrica „Alte menţiuni” s-a consemnat, sub semnătura petentului, menţiunea acestuia cu privire la conţinutul procesului – verbal, respectiv „Nu am obiecţiuni”.

În legătură cu plângerea formulată de petent, instanţa constată că acesta a avut o atitudine corectă şi este la prima abatere contravenţională. De altfel, şi agentul constatator, în raportul întocmit, precizează faptul că sancţiunea aplicată nu a fost în raport cu antecedentele contravenţionale ale conducătorului auto.

Faţă de considerentele expuse mai sus, şi constatând că petentul a săvârşit contravenţia pentru care a fost sancţionat, instanţa apreciază, având în vedere dispoziţiile art. 5 al.2 lit. a, art.5 al.5 şi art.21 al.3 din O.G. nr.2/2001, că se impune sancţionarea petentului cu avertisment.

Necesitatea proporţionalităţii între fapta comisă şi sancţiunea aplicată este una din cerinţele impuse de jurisprudenţa CEDO, jurisprudenţă ce a devenit obligatorie pentru instanţele naţionale odată cu ratificarea Convenţiei Europene şi care se aplică cu preeminenţă faţă de dispoziţiile dreptului intern, potrivit art. 20 al.2 din Constituţia României.

Faţă de împrejurările concrete ale speţei (fapta concret săvârşită de petent şi că, din datele aflate la dosar, reiese că acesta este la prima abatere de acest gen) rezultă că sancţiunea avertismentului este în măsură să disciplineze conduita contestatorului în circumstanţe asemănătoare, fiind proporţională cu pericolul social concret al faptei săvârşite.

În raport de considerentele expuse şi de dispoziţiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa urmează a admite în parte plângerea formulată de petent, modificând procesul-verbal în sensul că înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului, punându-i în vedere petentului dispoziţiile art. 7 al.1 din O.G. nr.2/2001.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte plângerea formulată de petentul … , în contradictoriu cu intimatul …..

Înlocuieşte sancţiunea amenzii în cuantum de 240 lei, aplicată petentului prin procesul – verbal seria C.C., nr. 4010865/10.08.2009, încheiat de Poliţia municipiului Oneşti, cu sancţiunea avertisment.

Atrage atenţia petentului asupra pericolului social al faptei săvârşite şi îi recomandă să respecte dispoziţiile legale.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 ianuarie 2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. Gh.A. – 15.01.2010

Dact. N.D.V. – 20.01.2010

Exemplare – 4(patru).

Etichete: