Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 694

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., sub nr. …………….., plângerea formulată de către petentul ……………….., domiciliat în ……………., împotriva procesului verbal seria ……….. nr. ……….. întocmit la data de …………. de intimatul .. ………., prin care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de ……… lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 120 alin. 1 din HG 1391/2006.

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că situaţia de fapt descrisă în procesul verbal mai sus arătat, nu corespunde realităţii.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Intimatul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în susţinerea temeiniciei procesului verbal contestat şi nici nu a formulat întâmpinare.

La cererea petentului, prin apărător, s-au solicitat relaţii ……………, acestea fiind comunicate cu adresa nr. ……………. din ………….. (fila 34 din dosarul cauzei) şi respectiv, adresa nr. …………. din ………….. (fila 41 din dosarul cauzei).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria ……… nr. ………… întocmit la data de ………… de intimatul ……………, petentul ……………, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de ……….. lei, motivat de faptul că la data mai sus arătată a condus pe DN ………. E ……… km ………., autoutilitara marca Ford cu numărul de înmatriculare ……… şi a depăşit autoutilitara cu numărul de înmatriculare ……………, trecând peste marcajul simplu continuu ce separă sensurile de deplasare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 120 alin. 1 din HG 1391/2006.

Planşele fotografice existente la dosarul cauzei nu confirmă fără îndoială, situaţia de fapt reţinută de către agentul constatator, cu atât mai mult cu cât în fotografiile în care este vizibil şi numărul de înmatriculare al autovehiculului (filele 15-23 din dosarul cauzei) acesta este încadrat pe banda sa de mers.

Nu mai puţin relevantă sub aspectul temeiniciei procesului verbal mai sus arătat este adresa nr. ………….. emisă de ………….. (fila 34 din dosarul cauzei) din conţinutul căreia rezultă că în dreptul km ………… de pe DN …………. marcajul de delimitare a sensurilor este prevăzut cu linie discontinuă, mai precis linia discontinuă începe la km …+…. şi se termină la km …..+……

Concluzionând că în cauză nu sunt probe care să ateste, fără putinţă de tăgadă, săvârşirea de către petent a contravenţiei pentru care a fost sancţionat şi ţinând seama de principiul de drept potrivit căruia dubiul profită totdeauna contravenientului, instanţa va admite plângerea petentului.

Pe cale de consecinţă, va dispune anularea procesului verbal seria ………. nr. …………./………….., întocmit de către ……………, ca netemeinic.

Etichete: