Top

Fond comercial – Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 972/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 477

Şedinţa publică de la 20 Martie 2009

Completul compus din:

JUDECĂTORUL SINDIC,

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 08.05.2008 şi înregistrată sub nr.972/88/2008 şi la judecătorul sindic sub nr.94/2008, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr. 3201 din 29 noiembrie 2007 Cabinet Individual de Insolvenţă „….” a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei SC ……….. SULINA, societate dizolvată în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În motivarea cererii, a arătat lichidatorul că debitoarea este o societate dizolvată în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În virtutea obligaţiilor ce-i reveneau a procedat la expedierea unei notificări asociaţilor ………… şi ………….. la adresa comunicată de ORC Tulcea; corespondenţa fiind returnată cu menţiunea „destinatar plecat din ţară”.

Pentru toate aceste motive este evidentă şi se impune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată în temeiul art.1 alin.2 lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea 85/2006, iar starea de insolvabilitate decurge din neplata datoriilor acestei societăţi.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri şi în drept cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 1 alin.2 lit.c pct.1-4 coroborat cu lit. e din acelaşi alineat, ale Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. ………. SRL SULINA a fost dizolvată în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, republicată, fiind numit lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă „……….” prin încheierea nr. 3201 din 29 noiembrie 2007.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorul sindic, urmează a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă „……………..” şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnării lichidatorului judiciar, având în vedere că cel care a formulat cererea solicită exceptarea de la numire motivat de faptul că în localitatea Teliţa nu există acces la internet la care se adaugă dificultatea deplasării la Tulcea ce necesită cheltuieli importante, suplimentare, că nu se solicită prin cerere numirea unui anume lichidator judiciar, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei, şi va fi desemnat lichidator judiciar …………… BUCUREŞTI, care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 6% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 15 mai 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 12 mai 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 29 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 01 iunie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creanţelor la 10 iunie 2009.

Etichete: