Top

Inadmisibilitate pentru lipsa procedurii concilierii directe

Dosar nr. 2384/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 368

Şedinţa publică de la 04 Martie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.2384/88/17 sept.2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta S.C. „…” S.R.L. „…”, jud. Tulcea, a chemat în judecată pe pârâta S.C. „…” SRL „…” jud. Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezilierea contractului nr.95/12.12.2004 încheiat între părţi; restituirea c/val. redevenţei achitate de reclamantă în sumă de 29.332 lei; penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi pentru neachitarea la termen a redevenţei; restituirea a 5% din profitul realizat din activitatea de exploatare a terenului piscicol şi stuficol, pe baza bilanţului contabil pe perioada de la intrarea în vigoare a contractului şi până la rezilierea lui; încetarea exploatării terenului în suprafaţă de 140 ha. şi întocmirea unui proces verbal de restituire în natură; daune interese în valoare de 100.000 lei şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, între părţi s-a încheiat un contract de asociere pentru exploatare teren piscicol, înregistrat sub nr.95/12.12.2004, obiectul contractului constituindu-l desfăşurarea de activităţi rentabile de piscicultură, aquacultură şi recoltarea resurselor naturale piscicole şi stuficole pe o suprafaţă de 140 ha.

Totodată, prin acest contract, reclamanta s-a obligat să pună la dispoziţia asociatului întreaga suprafaţă de 140 ha.,S.C.”…” având obligaţia să asigure surse financiare şi materiale pentru susţinerea şi aplicarea tehnologiilor necesare exploatării terenului piscicol, să achite ca preţ al contractului o redevenţă pe care reclamanta o achită Consiliului Judeţean Tulcea, taxe diguri, canale desecare, alte cheltuieli aferente susţinerii activităţii de exploatare a terenului, să prezinte la începutul fiecărui an până la 25 februarie propunerea de program de producţie, să respecte normele de protecţie a ecosistemelor naturale, să plătească în patru tranşe egale suma stabilită la art.5 lit.b din contract şi să efectueze lucrări de construcţii şi amenajări necesare.

Arată în continuare reclamanta că, pârâta nu a respectat nici una din obligaţiile asumate prin semnarea contractului nr.95/2004, motiv pentru care a introdus prezenta acţiune.

În dovedirea acţiunii s-au depus în copie înscrisuri: contractul de asociere nr.95/12.12.2004, facturi, calculul penalităţilor, certificat constatator ORC Tulcea nr.21757/30.06.2008, conciliere directă nr.129/4.07.2008.

Pârâta S.C.”…” SRL a formulat întâmpinare, invocând excepţia inadmisibilităţii acţiunii motivată de neîndeplinirea procedurii concilierii directe conform art.7201 C.proc.civ.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de faptul că acest contract nu s-a derulat şi nu a avut loc predarea terenului în vederea exploatării.

Examinând excepţia invocată, se reţin următoarele:

Potrivit disp.art.7201 din C.proc.civ, în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii, reclamantul trebuie să încerce soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

Dispoz.art.7201 din C.proc.civ. au un caracter imperativ şi în ceea ce priveşte reglementarea modului de efectuarea procedurii concilierii directe, reclamantul având obligaţia să convoace partea adversă şi să-i comunice în scris pretenţiile sale şi temeiul lor legal, precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea.

Convocarea se face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire, prin telegramă, telex, fax, sau orice alt mijloc de comunicare, care să asigure transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, data convocării pentru conciliere directă, neputând să fie fixată mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate.

Mai mult decât atât, rezultatul concilierii trebuie consemnat într-un înscris cu arătarea pretenţiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului şi a punctului de vedere al fiecărei părţi.

În cauză, reclamanta nu a probat că ar fi încercat soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu pârâta, în condiţiile prevăzute în mod imperativ de art.7201 al.(1) şi urm. din C.proc.civ., concilierea comunicată pârâtei neîntrunind cerinţele textului de lege invocat.

Astfel, concilierea directă depusă la dosarul cauzei de către reclamantă (fila 123 din dosar) nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în sensul că, nu s-a făcut dovada comunicării acesteia către pârâtă, în condiţiile legii. Chiar dacă concilierea a cost restituită cu menţiunea „unitate desfiinţată fără personal”, reclamanta avea obligaţia de a reveni cu o nouă notificare comunicată pârâtei în condiţiile legii.

Pentru aceste considerente, urmează a admite excepţia şi a respinge acţiunea ca inadmisibilă pentru lipsa concilierii directe prealabile.

Etichete: