Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 1958/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 511

Sedinta publica de la 24 Martie 2009

Completul compus din:

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Prin cererea adresata acestei instante la data de 16.08.2007 si înregistrata sub nr. 1958/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr. 191/2007, intimatele creditoare VOLKSBANK LEASING ROMANIA IFN SA BUCURESTI si VOLKSBANK BROKER DE ASIGURARE SRL BUCURESTI au chemat in judecata pe contestatoarea debitoare S.C……….. SRL cu sediul în Tulcea, str. ………., jud. Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul art.31 coroborat cu art. 3, pct. 6 si 12 si art. 1 alin. 1 din Lg. 85/2006.

În motivarea cererii, intimata creditoare a aratat ca în calitate de locator/proprietar a îbcheiat cu societatea debitoare un contractele de leasing nr. 11016 si 11017 având ca obiect dreptul de folosinta a autovehiculelor Dacia Solenta Confort si Dacia Solenta Europa. A precizat ca de la data încheierii contractelor si dupa achitarea avansului, societatea SC ………… SRL nu a respectat termenele scadente pentru plata ratelor de leasing. Prin intermediul executorului judecatoresc, debitoarea a fost somata, la sediul societatii, sa achite debitul restant reprezentând rate de leasing restante si rate de prime de asigurare casco, dar acesta a refuzat sa achite ratele restante.

Mentioneaza ca societatea debitoare si-a încetat platile de aproximativ 210 zile, de la data intoducerii prezentei actiuni, suma pe care aceasta o datoreaza intimatei creditoare, fiind de 19.308,49 lei.

In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, contractele de leasing nr. 11016 si 11017, facturi emise si neachitate, situatie plati.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

Contestatoarea debitoare S.C. ………. SRL TULCEA, jud.Tulcea a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea S.C. ……….SRL TULCEA, jud.Tulcea datoreaza creditoarei VOLKSBANK LEASING ROMANIA IFN SA BUCURESTI suma de 19.308,49 lei reprezentând rate de leasing restante si rate de prime de asigurare casco pe care debitoarea nu le-a achitat cu fondurile banesti disponibile la data scadentei, conform contractelor de leasing nr. 11016 si 11017 încheiate între parti, termenele de plata fiind expirate, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Desi a formulat contestatie si a facut o serie de afirmatii în legatura cu situatia sa partrimoniala, debitoarea nu a produs nici un fel de dovezi de natura a forma convingerea instantei cu privire la aceste sustineri.

Pe cale de consecinta urmeaza ca instanta sa respinga contestatia formulata de S.C. ……….. SRL TULCEA ca nefondata si urmeaza a se admite cererea formulata de VOLKSBANK LEASING ROMANIA IFN SA BUCURESTI si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea S.C. ………… SRL TULCEA, judetul Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar de catre practicienii în insolventa, faptul ca prin cererea formulata creditoarea nu a solicitat expres numirea unui lichidator judiciar, în cauza va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ………., Punct de Lucru Tulcea, care s-a si remarcat prin eficienta în alte dosare având si o oferta cu remuneratia cea mai convenabila, care va exercita atributiile prev.de art.20 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o retributie de 900 lei.

În temeiul art.47 alin.3 din lege, se va ridica în tot dreptul de administrare al debitoarei, conducerea se va exercita de administratorul judiciar, urmând a se dispune interzicerea debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, înstrainarilor de parti sociale sau de interes detinute de debitoare, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art.41 din Lg.85/2006 urmeaza ca nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala numita generic “accesorii”, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, cu exceptia creantelor garantate care se înscriu în tabelul definitiv si/sau în tabelul definitiv consolidat, dupa caz, la valoarea garantiilor, evaluate conform art.39 alin.(1) lit.A, dar nu mai mult decât valoarea totala a creantei garantate de acea garantie.

Urmeaza a dispune ca administratorul judiciar sa întocmeasca si sa prezinte în termen de 30 zile de la desemnare, un raport prin care sa propuna fie intrarea în procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala.

Urmeaza a stabili termen pentru depunerea de catre administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei, prevazut de art.20 alin.(1) lit.b si art.59 alin.(1) din lege, la data de 15 mai 2009.

Se va dispune ca administratorul judiciar sa notifice, conform codului de procedura civila, intrarea în procedura insolventei, în forma generala, tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 12 mai 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 29 mai 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 01 iunie 2009, termenul de definitivare tabelului creantelor la 10 iunie 2009, prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc la data de 22 iunie 2009 ora 10:00 si va fi prezidata de administratorul judiciar, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Tags: