Top

Fond Comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 971/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA nr.1917

Sedinta publica din 25 octombrie 2007

Completul compus din:

PRESEDINTE :

T R I B U N A L U L,

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la nr.971/88/2007, reclamanta SC ………. SA cu sediul in Tulcea, a solicitat suspendarea executarii deciziei nr.120307/12.03.2007, inregistrata la nr.69587/15.03.2007 emisa de M.F.P. – Agentia Nationala de Administrare – Directia generala de administrare a marilor contribuabili si anularea acestei decizii ca fiind nelegala si netemeinica.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca in perioada 09.06.2006-15.09.2006 a fost supusa unei inspectii fiscale, perioada verificata fiind 01.01.2004- 30.06.2006. Urmare a acestei inspectii a fost intocmit un raport care i-a fost comunicat reclamantei tocmai la data de 09.02.2007. In baza acestui raport a fost emisa decizia de impunere nr.18/6.02.2007, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantului obligatia de plata a unor sume catre bugetul de stat, sume care au fost platite la data de 1.03.2007 cu ordinele de plata nr.1040-1043/1.03.2007, cu 4 zile mai devreme fata de termenul scadent stabilit in decizia de impunere nr.18/2004 pct.4, respectiv 5.03.2007.

Ulterior efectuarii acestor plati, reclamantei i-a fost comunicata decizia nr.120307 la data de 15.03.2007 prin care s-a stabilit in sarcina acesteia obligatia de plata a sumei de 34646 lei RON, reprezentand obligatii fiscale accesorii, respectiv majorari de intarziere aplicate asupra sumelor (principale) pe care reclamanta le-a platit cu O.P. nr.1040-1043/1.03.2007 si stabilite prin decizia nr.18/2007.

Organul emitent al acestei decizii invoca in drept dispozitiile art.86 lit.c si art.116 din O.G. nr.92/2003. Reclamanta considera insa ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art.109, 107 si 45 C.pr.fiscala, potrivit cu care in cazul in care diferentele de plata datorate de contribuabil la bugetul statutui sunt stabilite in urma unei inspectii fiscale, acestea se calculeaza incepand cu data comunicarii lor de catre organul competent.

Cum in speta reclamantei raportul de inspectie si decizia nr.18/2007 i-au fost comunicate la 9.02.2007, considera aceasta ca de la data finalizarii perioadei de inspectie fiscala 15.09.2006 si pana la data platii efective 1.03.2007, nu datoreaza nici un fel de obligatii accesorii, intrucat a fost respectat termenul scadent stabilit prin decizia de impunere nr.18/2007. Considera aceasta ca nu este culpa sa fapta de a i se fi comunicat foarte tarziu cele doua acte.

La termenul din 14.06.2007, reclamanta prin avocat a aratat ca renunta la capatul de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ atacat.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia de inadmisibilitate a actiunii motivat de faptul ca reclamanta a investit instanta inainte de parcurgerea in intregime a procedurii prealabile, de epuizare a acesteia prin emiterea unei decizii asupra contestatiei pe care a formulat-o cu o cerere care are acelasi obiect ca si reclamatia administrativa.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Examinand cauza sub aspectul exceptiei de inadmisibilitate a actiunii invocata de parata, instanta retine urmatoarele.

Reclamanta prin actiunea cu care a investit instanta a solicitat anularea in totalitate a deciziei nr.69555/15.03.2007 emisa de Agentia Nationala de Administrare a marilor contribuabilor, decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantei obligatia de plata a sumei totale de 34646 lei RON.

In conformitate cu art.108 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in forma acestuia astfel cum era in vigoare si publicat la momentul emiterii deciziei, aceasta reprezinta titlul de creanta.

In cauza, accesul la calea controlului de legalitate exercitat de instanta este conditionat de parcurgerea fazei administrative prealabile prevazute de Titlul IX din Codul de procedura fiscala, intitulat „Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”.

Potrivit art.175 alin.(1) din O.G.92/2003 republicat in 2005, impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie potrivit legii.

Potrivit art.177 alin.(1) C.pr.fiscala republicat in 2005, contestatia se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

Potrivit art.179 alin.(1) lit.b din Codul de procedura fiscala republicat in 2005 aplicabil la data emiterii deciziei contestate, contestatiile formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 500 lei (RON) se solutioneaza de catre organele competente constituite in cadrul respectivelor Directii generale de administrare a marilor contribuabili.

Potrivit art.188 alin.(1) C.pr.fiscala republicat in 2005, decizia privind solutionarea contestatiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ.

Potrivit art.681 alin.(1) C.pr.fiscala cererile depuse de catre contribuabili potrivit acestui cont se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare.

Impotriva deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr-120307/12.03.2007 a carei anulare se solicita, reclamanta a depus la Directia generala de Administrare a marilor contribuabili contestatia nr.2841/22.03.2007 inregistrata la D.G.A.M.C. sub nr.150157 din 23.03.2007 contestatie care la data promovarii actiunii de fata nu era solutionata prin emiterea unei decizii.

Se constata astfel ca reclamanta s-a adresat instantei de judecata, inainte de parcurgerea in intregime a procedurii prealabile de epuizarea acesteia prin emiterea unei decizii asupra contestatiei, investind instanta cu o cerere avand acelasi obiect ca si reclamatia administrativa.

Cum singurul act care putea fi contestat era decizia emisa in solutionarea contestatiei si cum aceasta decizie nu era emisa la data promovarii actiunii, reclamanta nu putea investi instanta de contencios administrativ cu actiunea de fata.

Se mai retine ca art.21 alin.(4) din Constitutia României revizuita care prevede ca jurisdictiile administrative sunt facultative si gratuite, nu se aplica in cauza, prevederile Codului de procedura fiscala reglementand o cale administrativa de atac impotriva actelor administrative, fiscale, iar nu o procedura jurisdictionala.

Fata de aceste considerente urmeaza a respinge actiunea ca fiind inadmisibila.

Etichete: