Top

Contestatie împotriva actelor administrativ fiscale. Competenta materiala.

Domeniul asociat – Contestatie împotriva actelor administrativ fiscale.

Competenta materiala.

In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2002 coroborate cu dispozitiile art. 2 pct. 1 lit .d Cod procedura civila, competenta de solutionare în prima instanta revine tribunalului.

Sectia civila. Sentinta civila nr.1663/RC din 11.12.2007.

Prin sentinta civila nr.2366/31.05.2007 a Judecatoriei Piatra Neamt a respins contestatia împotriva executarii silite formulata de contestatoarea SC F.I.S.E. „Electrica Serv” SA – Sucursala de Întretinere si Servicii Energetice „Electrica Moldova” Bacau în contradictoriu cu intimata Directia Taxe si Impozite neamt pentru lipsa calitatii procesuale active a reclamantei.

Pentru a pronunta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt :

Contestatoarea SC „Electrica” SA – Sucursala de Întretinere si Servicii Energetice „Electrica Moldova” Bacau pentru Agentia de Întretinere si servicii Energetice Piatra Neamt a formulat plângere contraventionala împotriva deciziei de impunere nr.317050/12.12.2006 si raportului de inspectie fiscala nr.317060/12.12.2006 precum si împotriva deciziei nr.21/7.03.2007 prin care li s-a respins contestatia formulata împotriva actelor mentionate, emise de Directia Taxe si impozite Neamt din cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt.

Intimata a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei motivat de faptul ca este o sucursala a societatii comerciale în conditiile art.43 din legea nr.31/1990 din care rezulta ca nu are capacitate de exercitiu si de folosinta si ca atare nu poate sta în justitie în nume propriu.

Contestatoarea a solicitat respingerea exceptiei motivat de faptul ca prin Hotarârea Consiliului de Administratie nr.2/21.02.2005 directorii de sucursale au primit delegare de competenta de a împuternici consilierii juridici pentru reprezentarea în instanta si efectuarea unor activitati de natura juridica ce privesc litigiile sucursalei.

Instanta a admis exceptia motivat de faptul ca o hotarâre a Consiliului de Administratie nu poate sa contravina prevederilor Legii nr.31/1990; Legii nr.571/2003 precum si art.41- 43 Cod procedura civila.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamanta criticând-o ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:

Sentinta a fost data cu încalcarea normelor de competenta materiala. Astfel, potrivit art.2 pct.1 lit.”d” Cod procedura civila raportat la art.10 din Legea contenciosului administrativ, „litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice locale si judetene precum si cele ce privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pâna la 5 milioane lei, se solutioneaza, în fond de tribunalele administrativ – fiscale”.

În ce priveste respingerea actiunii pe lipsa calitatii procesuale active sentinta este nelegala întrucât plângerea a fost promovata de catre SC „Electrica Serv” SA – societate comerciala cu personalitate juridica care are exercitiul drepturilor procesuale, prin reprezentantul sau în judetul Bacau, adica prin Sucursala de Întretinere si Servicii Energetice „Electrica Moldova”.

Este asadar evident si din formularea plângerii contraventionale ca reclamanta este SC „Electrica Serv” SA iar nu Sucursala de Întretinere si Servicii Energetice „Electrica Moldova” – unitate fara personalitate juridica a Societatii SC „Electrica Serv” SA, asa cum sustine pârâta.

Aceasta sucursala este o subunitate fara personalitate juridica a SC „Electrica Serv” SA înfiintata prin statut si care functioneaza în limitele competentelor acordate de Consiliul de Administratie al SC „Electrica Serv” SA.

Cum, SC Filiala de Întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” SA este o persoana juridica în acceptiunea Decretului Lege nr.31/1954 si a Legii nr.31/1990 si are în subordine 8 sucursale dintre care una este si Sucursala „Moldova”, în mod gresit li s-a respins actiunea pe cale de exceptie.

Examinând recursul tribunalul a retinut, în fapt, urmatoarele:

Motivul de recurs privitor la solutionarea de catre instanta de fond a cauzei cu încalcarea normelor de competenta materiala a fost întemeiat.

Astfel, din cuprinsul cererii introductive, (desi gresit intitulata „plângere contraventionala”) rezulta ca reclamanta a contestat Decizia nr.21/7.03.2007 emisa de Consiliul Local – Directia Taxe si Impozite a municipiului Piatra Neamt, potrivit prevederilor Cod procedura fiscala.

Din cuprinsul acesteia s a dedus ca decizia contestata s-a emis ca urmare a solutionarii contestatiei formulate de SC F.I.S.E. „Electrica Serv” SA, împotriva Raportului de Inspectie nr.31706 D/12.12.2006 si Deciziei de impunere nr.31705 D/2006 emise de catre Directia Taxe si Impozite a municipiului Piatra Neamt, prin care s-au stabilit în sarcina reclamantei obligatii fiscale.

Solutionarea contestatiei de catre Consiliul Local – Directia Taxe si Impozite s-a facut ca urmare a competentelor acordate prin OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala întrucât actele contestate sunt acte administrativ fiscale.

Reclamanta a uzat, împotriva deciziei nr.21/2007, de prevederile art.218 din Codul de procedura fiscala care prevad : „Deciziile emise în solutionarea contestatiei pot fi atacate de contestator sau de catre persoanele introduse în procedura de solutionare a contestatiei potrivit art.212, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, în conditiile legii”.

Potrivit dispozitiilor art.10 al.1 din Legea nr.554/2002 coroborate cu dispozitiile art.2 pct.1 lit. d Cod procedura civila, competenta de solutionare a contestatiei de fata revenea în prima instanta tribunalului, sectia contencios administrativ si nu judecatoriei.

Or, Judecatoria Piatra Neamt calificând gresit obiectul cererii si fara a-si verifica competenta de solutionare s-a considerat legal învestita si a solutionat contestatia, pronuntând o sentinta nelegala.

Pentru considerentele aratate, cum recursul este întemeiata în raport de dispozitiile art.312 (3) raportat la art.304 pct.3 Cod procedura civila a fost admis, sentinta casata si retinuta cauza spre solutionare în prima instanta de tribunal.

Întrucât la nivelul Tribunalului Neamt exista sectie specializata de contencios administrativ, cauza a fost înaintata spre competenta solutionare acesteia.

Etichete: