Top

Fond – Conflict de drepturi – spor de solicitare neuropsihică

Dosar nr. 207/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 452

Sedinta publica din data de 18 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.207/2009 …, judecatori în cadrul Judecatoriei Macin, jud.Tulcea, au formulat cerere de chemare în judecata în contradictoriu cu pârâtii Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Constanta, Tribunalul Tulcea si Ministerul Economiei si Finantelor, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligati pârâtii de la punctele 1, 2 si 3 la plata sumelor de bani reprezentând sporul de risc si solicitare neuropsihica în procent de 50%, prevazut de art.47 din Legea nr.50/1996, calculate la salariul de baza brut lunar, pentru perioada 1 ianuarie 2008 si pâna la momentul pronuntarii hotarârii în prezenta cauza, dar si pentru viitor, sume ce urmeaza sa fie actualizate în raport de indicele de inflatie, la momentul platii efective; pârâtul Ministerul Finantelor Publice sa fie obligat sa aloce sumele necesare efectuarii platilor prin includerea în buget a acestor sume, iar Serviciul Contabilitate din cadrul Curtii de Apel Constanta sa fie obligat sa opereze în carnetele de munca ale reclamantilor mentiunile privind sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica în acord cu hotarârea ce se va pronunta în prezenta cauza.

În motivare, reclamantii au aratat ca exercita functia de judecatori la Judecatoria Macin, jud.Tulcea, iar în calitatea lor de magistrati au beneficiat de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica, în cuantum de 50% din indemnizatia bruta lunara de încadrare pâna în toamna anului 2000, când acordarea sporului a fost înlaturata prin OG 83/2000.

Au precizat ca, OG 83/2000, a abrogat mai multe legi organice si ordonante de urgenta (legea 92/1992 privind organizarea judecatoreasca, Legea nr.78/2000, privind prevederile, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, OUG nr.24/2000 si Legea nr.50/1996 privind salarizarea magistratilor), încalcându-se astfel principiul ierarhiei actelor juridice.

Prin raportare la dispozitiile Legii 24/2004 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, norma legala ordinara – Ordonanta nu poate modifica dispozitiile unui act normativ de nivel superior, respectiv legea.

Au precizat ca, la data stabilirii acestui drept în baza art.47 din Legea 50/1996, legiuitorul a avut în vedere conditiile în care magistratii îsi desfasoara activitatea, caracterizate ca fiind de risc si suprasolicitare neuropsihica, existente în aceeasi forma si astazi. De altfel, dispozitiile art.155, 165, 236, 239 si 241 pct.1 lit.d din Codul muncii prevad obligativitatea acordarii sporurilor.

Au mai precizat ca prin recursul în interesul legii Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat la data de 10 martie 2008 prin Decizia nr.21, în sensul ca, judecatorii, procurorii, magistratii asistenti, precum si personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, calculat la indemnizatia bruta lunara, respectiv salariul de baza brut lunar si dupa intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr.83/2000 aprobata prin Legea nr.334/2001, deci si pe viitor.

Întrucât interpretarea data de ICCJ prin recursurile în interesul legii este obligatorie pentru toate instantele judecatoresti, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata.

La data de 4.03.2009, M.F.P. prin DGFP Tulcea a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii pentru lipsa calitatii procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice.

S-a mentionat ca, conform dispozitiilor art.35 din Legea nr.500/2002, Ministerul Finantelor Publice n u poate decide asupra cuantumului cheltuielilor bugetare ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti alocând prin propria decizie sumele ce fac obiectul cererii de chemare în judecata.

Fata de exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de M.F.P. pentru lipsa calitatii sale procesuale pasive, instanta retine urmatoarele:

Potrivit disp. art.35 din Legea nr.500/2004 Ministerul Economiei si Finantelor, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu întocmeste proiectele legilor bugetare si proiectul bugetelor pe care le dispune la guvern pâna la data de 30 septembrie a fiecarui an.

În acelasi timp, potrivit art.15 din HG 93/2000 toate institutiile publice din sistemul jurisdictional românesc sunt finantate de la bugetul de stat, aceeasi conditie si posibilitate de finantare fiind cuprinsa si în art.118 din Legea nr. 304/2004.

Pe cale de consecinta urmeaza a respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

Potrivit art.47 din Legea nr.50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti „pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, magistratii si personalul auxiliar de specialitate, beneficiaza de un spor de 50% din salariul de baza brut lunar.

Este adevarat ca prin art.I pct.42 din OG nr.83/2000 s-au abrogat disp. art.47 din Legea nr.50/1996 mai sus expuse, însa procedându-se astfel, au fost încalcate atât normele constitutionale de principiu referitoare la delegarea legislativa cât si dispozitiile Legii 125/2000 privind abilitarea guvernului de a emite ordonante.

Astfel, potrivit art.108 salin.3 din Constitutie, ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si conditiile prevazute de aceasta.

Ori, prin art.1 pct.Q.1 din Legea 125/2000 Guvernul a fost abilitat sa emita ordonante doar în ceea ce priveste modificarea si completarea legii 50/1996, însa cu toate acestea prin OG 83/2000 s-a procedat si la abrogarea unor dispozitii ale Legii nr.50/1996.

S-au încalcat astfel disp. art.56 – 62 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa, potrivit cu care modificarea, completarea si abrogarea constituie evenimente legislative distincte.

Asadar, desi prin legea de abilitare nu a fost prevazuta decât posibilitatea modificarii si completarii legii, prin ordonanta emisa în temeiul legii a avut loc si abrogarea unor dispozitii ale acesteia.

În alta ordine de idei se retine ca potrivit art.1 din Protocolul nr.1 aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului, orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauza de utilitate publica si în conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Sporul de 50% de risc si suprasolicitare neuropsihica, solicitat de reclamanta, fiind un drept de creanta este un bun în sensul art.1 din Protocolul aditional nr.1 la CEDO.

Prin abrogarea art.47 din Legea 50/1996, reclamantii au fost lipsita de proprietatea asupra acestui bun, privare care se putea face doar pentru o cauza de utilitate publica, iar din cuprinsul OG 83/2000 nu se poate desprinde care a fost utilitatea publica a lipsirii magistratilor si personalului auxiliar de proprietatea lor asupra sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica.

Potrivit art.20 alin.2 din Constitutie, daca exista neconcordanta între pactele si tratatele privitoare la drepturile omului la care România este parte si legile interne, au prioritate reglementarile internationale cu exceptia cazurilor în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.

Se retine astfel existenta unui conflict între art.1 pct.42 din OG 83/2000 care a abrogat art.47 din Legea nr.50/1997 si art.1 din Protocolul Aditional 1 la CEDO, urmând a da prioritate acestui din urma text legal.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a obliga pârâtii Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Constanta si Tribunalul Tulcea în solidar, sa plateasca reclamantilor drepturile banesti reprezentând sporul de 50% prev.de art.47 din Legea nr.50/1996, calculat la salariul de baza brut lunar, pentru perioada 1 ianuarie 2008 – 1.03.2009, sume ce urmeaza sa fie actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Urmeaza a fi obligat Ministerul Economiei si Finantelor sa aloce fondurile banesti necesare efectuarii platii.

Curtea de Apel Constanta va fi obligata sa opereze în carnetele de munca ale reclamantilor mentiunile privind sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica acordat prin prezenta hotarâre.

În ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea pârâtilor la plata drepturilor banesti reprezentând sporul de 50% prev.de art.47 din Legea nr.50/1996 pentru viitor, instanta urmeaza sa-l respinga ca nefondat, având în vedere ca prin decizia nr.21 I.C.C.J. a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga I.C.C.J.în interpretarea si aplicarea unitara a disp.art.47 din Legea 50/1996, privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republic.si a constatat ca judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica calculat la indemnizatia bruta lunara, respectiv salariul de baza brut lunar si dupa intrarea în vigoare a OG nr.83/2000, aprobata prin Legea nr.334/2001.

Etichete: