Top

Drepturi salariale restante

Dosar nr. 4956/110/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 520/D/2008

Sedinta publica de la 25 iunie 2008

T R I B U N A L U L

– deliberând –

Asupra actiunii civile de fata constata:

Prin cererea înregistrata sub numarul 4956/110/28.08.2007, reclamantii S. M., D. L., O. M s.a., au chemat în judecata pârâtii Ministerul Justitiei, Ministerul Economiei si Finantelor Publice, Curtea de Apel Bacau si Tribunalul Bacau, solicitând obligarea pârâtilor la plata actualizata în functie de indicele de inflatie a drepturilor salariale constând în sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica în procent de 50 % calculat la salariul de baza brut, spor prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, pentru perioada 11.07.2004 – 01.02.2007. Au solicitat reclamantii obligarea pârâtului Ministerului Economiei si Finantelor Publice sa aloce sumele necesare efectuarii platii acestui spor.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca în perioada 01.07.2004 – 01.02.2007 au functionat ca personal auxiliar de specialitate în cadrul Curtii de Apel Bacau si li se cuvenea sporul prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, spor care a fost abrogat de art. 50 din O.U.G. nr. 177/2002, dar care abrogare a fost înlaturata prin art. 41 din O.U.G. nr. 27/2006, text de lege ce prevede doar abrogarea O.U.G. nr. 177/2002 si nu si a Legii nr. 50/1996, astfel încât prin aceste modificari legislative sporul de 50 % prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996 a ramas în vigoare pâna la data de 01.02.2007, la intrarea în vigoare a O.G. nr. 8/2007, ordonanta ce a abrogat Legea nr. 50/1996. Au mai aratat reclamantii ca temeiurile care au stat la baza acordarii acestui spor exista în continuare si ca urmare se impune plata lui.

La termenul din data de 10.10.2007 au depus cerere de interventie, intervenientele R. L., S. E., G. L., G. C., S. R. si A. E.., solicitând drepturi salariale de aceeasi natura cu reclamantele si pentru aceeasi perioada de timp, cererea de interventie admisa în principiu, prin încheierea din data de 05.03.2008.

În sustinerea actiunii, reclamantii si intervenientii au solicitat proba cu înscrisuri.

Ulterior potrivit precizarilor depuse la fila 136 dosar, reclamantii si intervenientii au aratat ca înteleg sa solicite plata drepturilor salariale constând în sporul de 50% în valoare actualizata, pentru perioada 01.04.2004 – la zi si în viitor. Partile sus-mentionate si-au modificat perioada pentru care solicita acordarea sporului aratând ca abrogarea art. 47 din Legea nr. 50/1996 prin O.G. nr. 83/2000 este contrara regulilor de tehnica legislativa, respectiva lege nefiind constitutional a fi abrogata prin ordonanta, salarizarea impunându-se a fi reglementata prin lege organica si abrogata printr-un act normativ de aceeasi putere. De asemenea au aratat reclamantii ca abrogarea sporului încalca si art. 1 din Protocolul 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, reclamantii fiind lipsiti de un bun câstigat si pierderea lui nu e justificata de un temei ce tine de utilitate publica. De altfel, au aratat reclamantii ca, prin decizia nr. 21/10.03.2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a stabilit, obligatoriu, ca personalul auxiliar de specialitate are dreptul la sporul de 50 % si dupa intrarea în vigoare a O.G. nr. 83/2000.

Pârâtul Ministerul Economiei si Finantelor a formulat întâmpinare (fila 54) prin care a solicitat respingerea actiunii pentru lipsa calitatii persoanei pasive a acestui pârât, deoarece între Ministerul Economiei si Finantelor si reclamanti nu exista raport juridic legal sau conventional, nu exista raporturi de munca si ca urmare, în raport de natura solicitarilor pârâtul nu are calitate. A aratat pârâtul ca Ministerul Economiei si Finantelor doar reprezinta statul ca subiect de drepturi si obligatii, în fata instantelor, dar si raspunde doar la elaborarea proiectului de buget, calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i Ministerului Justitiei. Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

Pârâtul Ministerul Justitiei a formulat întâmpinare (fila 22) atât la actiunea initiala cât si la precizarile formulate ulterior (fila 152). A aratat acest pârât ca actiunea reclamantilor este neîntemeiata deoarece art. 47 din Legea nr. 50/1996 a fost abrogat de O.G. nr. 83/2000 si aceasta abrogare a fost confirmata prin legea de aprobare a acestei ordonante. A aratat pârâtul ca, raportat la dispozitiile art. 62 alin. 3 din Legea nr. 24/2000 abrogarea unei dispozitii legale are caracter definitiv si prin abrogarea unui act de abrogare anterior nu se poate repune în vigoare actul normativ initial.

De altfel si expunerea de motive la O.G. nr. 83/2000 este în concordanta cu cele solicitate, urmarindu-se corelarea salarizarii personalului din organele autoritatii judecatoresti cu prevederile Legii nr. 154/1998 care stabileste salariile în sectorul bugetar. Ulterior depunerii precizarilor la actiune pârâtul a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune (fila 156), aratând ca drepturile solicitate pentru perioada 01.04.2004 – 28.08.2004 sunt prescrise iar cererea de acordare a acestui spor nu poate fi primita, deoarece reclamantii nu justifica un interes actual drepturile viitoare nefiind creante certe, lichide si exigibile.

Ceilalti pârâti nu au formulat întâmpinare.

În cauza s-au solicitat relatii în legatura cu posturile pe care functioneaza reclamantii si intervenientele si în legatura cu perioadele în care acestia au avut calitatea de personal auxiliar de specialitate.

Analizând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine:

Reclamantii si intervenientii sunt angajati ca personal auxiliar al Curtii de Apel Bacau, astfel cum rezulta din adresa nr. 1323/01.04.2008 si nr. 1773/2008 (fila 145 si filele 159 si 160) îndeplinind functii de grefier respectiv de agent procedural si aprod, parte din ei încetându-si activitatea la datele consemnate în respectivele adrese.

Reclamantii si intervenientele au solicitat plata în valoare actualizata a sporului de 50 % prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996. Cu privire la vocatia reclamantilor la acordarea acestui spor, Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat în solutionarea recursului, în interesul legii, prin decizia nr. XXI (21)/10.03.2008, decizie obligatorie pentru instante, în conditiile art. 329 alin. 3 Cod procedura civila. S-a retinut prin decizia sus-mentionata ca O.G. nr. 83/2000, care a abrogat art. 47 din Legea nr. 50/1996, a fost emisa în baza art. 125/2000 art. 1 lit. a pct. 1, lege prin care Guvernul a fost abilitat sa modifice si sa completeze Legea nr. 59/1996 dar nu si sa abroge dispozitii din Legea nr. 50/1996. Ca urmare, prin abrogarea art. 47 din Legea nr. 50/1996 de O.G. Nr. 83/2000, s-au depasit limitele legii speciale de abilitare adoptata de Parlament, încalcându-se art. 108 alin. 3 si art. 73 alin. 1 din Constitutie si aceasta face ca drepturile consacrate de dispozitiile art. 47 din legea nr. 50/1996 si de art. 231 din Legea nr. 56/1996 sa persiste, fiind cuvenite si dupa intrarea în vigoare a O.G. nr. 83/2000.

În considerarea prezentei decizii, obligatorie în conditiile art. 329 alin. 3 Cod procedura civila, instanta de fata apreciaza ca reclamantii si intervenientele sunt îndreptatite la acordarea sporului de 50 % din indemnizatia bruta lunara.

Privitor la perioada pentru care reclamantii si intervenientele solicita acest spor, instanta retine ca, prin precizarile facute, acestia si-au modificat solicitarea initiala aratând în final ca se impune acordarea acestui spor începând cu 01.04.2004 la zi si în continuare.

Raportat la aceasta solicitare pârâtul Ministerul Justitiei a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune, exceptie care este întemeiata în ceea ce priveste perioada 01.04.2004 – 27.08.2004, deoarece, în speta, raportat la dispozitiile art. 283 Codul Muncii si art. 1, 3 Decret nr. 167/1958, nu este incident niciunul din cazurile de întrerupere a prescriptiei extinctive, cazuri care sunt expres prevazute de lege. Consideratiile reclamantilor referitoare la încadrarea drepturilor solicitate în notiunea de „bun” în sensul Conventiei Europene a Drepturilor Omului nu justifica înlaturarea exceptiei prescriptiei pentru aceasta perioada. Ca urmare instanta va admite exceptia prescriptiei în ceea ce priveste perioada 01.04.2004 – 27.08.2004, urmând ca drepturile solicitate sa fie acordate, având ca spor de pornire ultimii trei ani anteriori introducerii actiunii sau, dupa caz, data începerii activitatii pentru cei care si-au început activitatea ulterior datei de 27.08.2004 cum este cazul intervenientei Anghel Ecaterina care si-a început activitatea ca grefier arhivar la data de 01.04.2005 (fila 159).

Cu privire la cererea de acordare a acestor drepturi la zi si în continuare, instanta retine ca într-adevar ca drepturile prevazute de art. 47 din Legea nr. 50/1996 au subzistat abrogarii prin O.G. nr. 83/2000 însa aceasta pâna la intrarea în vigoare a O.G. nr. 8/2007, ordonanta care reglementeaza salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea. Respectiva ordonanta, prin art. 30 abroga explicit Legea nr. 50/1996 în tot, si de asemenea abroga dispozitiile privind salarizarea din Legea nr. 56/1996. Ca urmare, sporul de 50 % prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996 este cuvenit reclamantilor si intervenientei si dupa aparitia O.G. nr. 83/2000, dar nu si dupa intrarea în vigoare, la 03.02.2008, a O.G. nr. 8/2007 care a abrogat expres, în tot, Legea nr. 50/1996.

Cât priveste personalul conex, respectiv cei care îndeplinesc functii de aprod si agent procedural, cum este cazul reclamantilor Sava Maricica si Buju Florin, instanta retine ca, la data de 01.01.2005, a intrat în vigoare Legea nr. 567/2004, lege care în art. 3 a facut distinctie între personalul auxiliar de specialitate si personalul conex, or dupa 31.12.2004, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 567/2004, nu se poate retine ca personalul conex este si el personal auxiliar de specialitate si decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie priveste doar personalul auxiliar de specialitate. Ca urmare în ceea ce priveste personalul conex drepturile solicitate vor fi acordate pâna la intrarea în vigoare a Legii nr. 567/2004.

Raportat la capatul de cerere privind obligarea Ministerului Economiei si Finantelor la asigurarea sumelor necesare efectuarii platilor drepturilor salariale solicitate, instanta urmeaza a respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestui pârât.

În ceea ce priveste solicitarea reclamantilor privind evidentierea sporului solicitat în carnetele de munca, instanta retine ca aceasta cerere noua a fost formulata prin concluziile scrise depuse la 17.06.2008, dupa închiderea dezbaterilor si ca urmare nu se va pronunta asupra ei, cu privire la acest capat de cerere neexistând o judecata contradictorie.

Etichete: