Top

Fond-Litigiu de munca-eliberare adeverinta

Dosar nr. 87/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 506

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE : Luminita Diana Pisica

Judecator:

T R I B U N A L U L,

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr.87/88/2009 reclamantul ……….. a chemat în judecata pe pârâtul Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea solicitând obligarea acestuia de a-i elibera o adeverinta tip care sa înlocuiasca adeverinta nr.1536/VI/9/16 iunie 2006, în care sa se includa la media veniturilor brute si sporurile de vechime de 25% si de risc si de suprasolicitare neuropsihica – de 50%, precum si o adeverinta tip care sa înlocuiasca adeverinta nr.364/VI/9/7 februarie 2008, în care sa se prevada sporurile de 25% si respectiv 50%, recunoscute prin hotarâri judecatoresti pronuntate anterior.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca la data de 17 octombrie 2008 a solicitat pârâtului sa-i elibereze doua adeverinte care sa înlocuiasca adeverintele mai sus mentionate, în scopul de a le folosi la recalcularea pensiei de serviciu pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006 si respectiv pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 1 aprilie 2008.

Prin adresa nr.4698/VI/4/18 decembrie 2008 Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea i-a comunicat refuzul de a înlocui cele doua adeverinte, precizând ca în media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecatorii si procurorii în activitate nu s-ar avea în vedere si cele derivate din hotarârile judecatoresti.

În drept, s-au invocat preved. art.8 si urm. din Legea nr.554/2004 iar în dovedire reclamantul a depus la dosar adresa nr.4698/VI/4/18.12.2008 emisa de Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea, o serie de cereri si adeverinte.

La termenul de judecata din data de 18 februarie 2009, reclamantul a depus la dosar un punct de vedere, prin care a solicitat respingerea exceptiei lipsei capacitatii procesuale pasive ca nefondata, si a aratat ca se impune luarea în calcul, în vederea actualizarii pensiei de serviciu a sumelor acordate prin hotarâri judecatoresti, pentru anii 2006 si 2007.

Totodata, reclamantul a depus la dosar si alte adeverinte precum si extrase de pe acte normative.

În aparare, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a ridicat exceptia lipsei capacitatii sale procesuale pasive.

Referitor la fondul cauzei, pârâtul a aratat ca reclamantului i s-a luat în calcul sporul de vechime si cel de suprasolicitare neuropsihica, fiindu-i refacuta adeverinta initiala de acordare a pensiei de serviciu, calculata si platita inclusiv pentru ultima luna de activitate a acestuia. Pentru anii 2006 – 2007 nu pot fi eliberate alte adeverinte deoarece în respectarea normelor în vigoare, în perioada mentionata, recalcularea pensiei se facea numai în baza mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de catre procurorii în activitate.

La data de 26.02.2009 pârâtul Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea a formulat o serie de precizari aratând ca pentru drepturile salariale câstigate în instanta, atât Legea nr.303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cât si HG nr.1275/2005 nu prevad înlocuirea adeverintelor de actualizare sau eliberarea unor adeverinte de recalculare a pensiilor de serviciu si nici hotarârile judecatoresti la care face referire reclamantul, nu fac precizari în acest sens.

Mai mult decât atât, prin cererile depuse la unitatea pârâta, reclamantul solicita eliberarea adeverintelor pentru recalcularea pensiei de serviciu, dar Legea nr.303/2004 nu prevede situatiile în care se recalculeaza pensiile de serviciu iar HG nr.1275/2005 privind normele metodologice, la art.23 se prevede „Recalcularea pensiilor de serviciu, în conditiile art.95 si 169 din Legea nr.19/2000 se face la cererea persoanei îndreptatite”, adica în situatia în care apar stagii noi de cotizare.

Solicitând sprijinul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta pentru solutionarea cererii nr.2876/VI/9 din 01.10.2007 a reclamantului ………, pârâta a primit raspuns de la Compartimentul Resurse Umane a Parchetului Înaltei Curti de Casatie si justitie (anexa 8), prin care se recomanda eliberarea unei noi adeverinte de stabilire a pensiei de serviciu nr.1378/VI/9 din 1 iunie 2005 care sa o înlocuiasca pe cea initiala si care sa includa sporul de vechime, dar nu si a adeverintelor nr.1536/VI/9 din 16 iunie 2006 si 364/VI/9 din 7 februarie 2007 de actualizare a pensiei de serviciu pe anii 2006 – 2007.

S-a mai aratat ca venitul baza de calcul a recalcularii pensiei de serviciu pentru anii 2006 – 2007, din adeverintele nr.1536/VI/9 din iunie 2006 si 364/VI/9 din februarie 2007 s-au calculat în raport cu media veniturilor brute realizate de procurori în activitate, pe baza drepturilor salariale stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legislatiei în vigoare, fara a se putea avea în vedere hotarârile judecatoresti, întrucât acestea sunt diferite de la o instanta la alta si de la un magistrat la altul, în functie de actiunile promovate de fiecare instanta.

În sustinerea întâmpinarii si a precizarilor formulate, pârâtul a depus la dosar o serie de adrese ale Parchetului de pe lânga ICCJ si ale Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta.

Analizând cauza, în raport de probatoriul administrat precum si de concluziile partilor, instanta retine urmatoarele:

În cursul anului 2005 reclamantului i s-a stabilit o pensie de serviciu anticipata partiala, în baza deciziei cu nr.100305 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea.

Aceasta decizie a fost emisa în baza unei adeverinte de atestare a veniturilor emisa de Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea si care poarta nr.1378/6/9 din 1 iunie 2005, adeverinta care a fost înlocuita de catre aceeasi institutie cu adeverinta nr.4732/VI/14/21 octombrie 2008 prin care pârâtul atesta ca la data pensionarii reclamantul avea un venit brut de 91.894.200 lei vechi, beneficiind de spor de participare la sedinte de judecata de 40% conform Legii nr.508/2004, de spor de toxicitate de 15%, spor de vechime de 25% recunoscut prin sentinta civila nr.473/26.03.2007 a Tribunalului Tulcea, precum si spor de risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% conform sentintei civile nr.2279/2007 a Tribunalului Tulcea.

La data de 17 octombrie 2008 reclamantul a adresat Parchetului de pe lânga Tribunalului Tulcea, cerea înregistrata pe rolul acestuia sub nr.4698/VI/14, prin care a solicitat eliberarea a doua adeverinte tip, prin care sa fie înlocuite adeverintele nr.1536/VI/9/16 iunie 2006 si respectiv nr.364/VI/9 din 7 februarie 2008 în sensul de a prevedea sporurile de vechime de 25% si de risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% recunoscute prin hotarâri judecatoresti.

Cu adresa nr.4698/VI/4/18.12.2008 pârâtul Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea a raspuns reclamantului ca cele doua adeverinte nu pot fi înlocuite deoarece potrivit adresei nr.16468/2008 a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, pâna la modificarile aduse art.85 alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata prin OUG nr.100/2007, pensiile de serviciu ale procurorilor si judecatorilor au fost actualizate în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor în activitate, medie care s-a calculat pe baza drepturilor salariale stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legislatiei în vigoare, fara a se putea avea în vedere hotarârile judecatoresti, întrucât acestea sunt diferite de la instanta la alta.

Din acest raspuns, instanta retine ca în realitate reclamantul doreste înlocuirea unei adeverinte emise în data de 7.02.2007 si nu în data de 7.02.2008.

Potrivit prev. art.85 pct.2 din Legea nr.303/2004 în vigoare la data emiterii celor doua adeverinte ce se solicita a fi înlocuite (anterior modificarii survenite la data de 8.10.2007 prin OUG nr.100/2007), pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor se actualizeaza anual, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecatorii si procurorii în activitate.

Se remarca astfel ca, textul de lege statueaza asupra modalitatii de actualizare anuale a pensiilor magistratilor, actualizare care trebuie analizata evident, la data formularii cererii, nefiind posibila o actualizare retroactiva, în alte cuvinte, nu se poate solicita în anul 2008 o actualizare a pensiei pentru anii 2006 si 2007 întrucât termenul folosit de lege este „actualizare anuala”.

Ca lucrurile stau asa, o evidentiaza si faptul ca magistratii în activitate nu au beneficiat de aceste sporuri, ci au încasat ulterior sume globale cu caracter de despagubire, care nu poate fi inclusa în categoria veniturilor lunare de care vorbeste textul de lege mai sus enuntat.

În plus, exista si o imposibilitate de a calcula lunar cuantumul acestor sporuri, întrucât acestea reprezinta drepturi care au fost platite retroactiv, au fost actualizate si indexate cu indicele de inflatie, sub forma unei sume globale.

În ceea ce priveste înlocuirea adeverintei emisa în luna februarie 2008, desi nu s-a facut dovada ca aceasta ar fi fost emisa, se retine ca sunt aplicabile prev. art.85 al,.2 din Legea nr.303/2004, (dispozitii intrate în vigoare începând cu data de 8.10.2007), potrivit carora pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în considerare în procent a sporurilor intrate în baza de calcul, la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Se constata ca la data de 7.02.2008 sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% nu era intrat în baza de calcul a veniturilor lunare a unui procuror în activitate, iar în ceea ce priveste sporul de vechime, reclamantului i-a fost recunoscut printr-o adeverinta emisa de pârât în anul 2008.

Fata de toate aceste considerente, instanta urmeaza a respinge în totalitate cererea formulata , ca neîntemeiata.

Etichete: