Top

Fond-Litigii de munca-Eliberare adeverinta

Dosar nr. 3035/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 542

Sedinta publica din data de 01 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE :

T R I B U N A LU L:

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.3035/88/2008, reclamanta …………. a chemat în judecata Tribunalul Tulcea, pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte venitul brut în ultima luna de activitate înainte de data pensionarii conform dispoz. art.81 din Legea nr.303/2004 si a setului de adeverinte dupa modelul din anexa 3 la HG nr.263/31 martie 2005 si respectiv anexa 4 din HG nr.1275/18 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu, necesare actualizarii pensiei de serviciu în perioada 1 ianuarie 2005 – 1 octombrie 2008, adeverinte în care sa fie inclus si sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica în procent de 50%.

În motivare s-a aratat ca este pensionara pentru limita de vârsta cu data de 1 ianuarie 2005, prin decizia nr.1-99380 din 1 februarie 2005.

Prin sentinta civila nr.66 din 9 ianuarie 2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2578/88/2007 definitiva, sentinta irevocabila prin decizia Curtii de Apel Constanta nr.434/CM din 20 mai 2008, Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Constanta si Tribunalul Tulcea au fost obligati în solidar sa-i plateasca drepturi banesti reprezentând sporul de 50% prev. de art.47 din Legea nr.50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti pentru risc si suprasolicitare neuropsihica calculat la salariul de baza brut lunar pentru perioada 22 octombrie 2004 – 1 aprilie 2005, perioada în care se situeaza si aceea corespunzatoare stabilirii pensiei de serviciu.

Mentioneaza ca urmare acestui fapt a solicitat Tribunalului Tulcea emiterea unor noi adeverinte în vederea stabilirii noului cuantum al pensiei de serviciu cu includerea sporului de 50% din salariul de baza brut lunar pentru risc si suprasolicitare neuropsihica.

Cu adresa nr.1152/27.11.2008, Tribunalul Tulcea îi face cunoscut ca întrucât în momentul pensionarii nu se încasa sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica, dreptul la acest spor fiind recunoscut ulterior prin sentinta civila nr.66/9 ianuarie 2008 a Tribunalului Tulcea, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.434/CM/20mai 2008 a Curtii de Apel Constanta nu îi poate elibera adeverintele solicitate, indicându-i sa valorifice hotarârea judecatoreasca pronuntata, la Casa Judeteana de Pensii, aceasta institutie fiind cea care determina cuantumul pensiei de serviciu.

A anexat în xerocopie la dosarul cauzei: sentintele judecatoresti, cererea formulata la Tribunalul Tulcea si raspunsul cu nr.1152/2008, adresa nr.10444/15.08.2008 a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Reclamanta a mai depus la dosarul cauzei precizari si adresa nr.124785/2008.

Tribunalul Tulcea a depus la dosarul cauzei:întâmpinare, adeverinta nr.143/1 A/5 februarie 2009, cererea înregistrata sub nr.207/2009.

Examinând cererea, în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

La data de 5 februarie 2009 Tribunalul Tulcea a emis adeverinta înregistrata sub nr.143/1 A în care este inclus si sporul de suprasolicitare neuropsihica de 50%.

Ori, capatul de cerere privind eliberarea unei adeverinte cu privire la venitul brut din ultima luna de activitate înainte de data pensionarii, urmeaza a fi respins ca ramas fara obiect.

Fata de capatul de cerere privind eliberarea setului de adeverinte dupa modelul din anexa 3 la HG nr.263/2005 si modelul anexei 4 din HG nr.1275/2005, instanta constata ca:

Potrivit prevederilor art.85 pct.2 din Legea nr.303/2004,,pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Se remarca astfel ca, textul de lege statueaza asupra modalitatii de actualizare anuale a pensiilor magistratilor, actualizare care trebuie analizata evident, la data formularii cererii, nefiind posibila o actualizare retroactiva, în alte cuvinte, nu se poate solicita în anul 2008 o actualizare a pensiei pentru anii 2005, 2006, 2007 si 2008 întrucât termenul folosit de lege este „actualizare anuala.”

Ca lucrurile stau asa o evidentiaza si faptul ca magistratii în activitate nu au beneficiat de acest spor, ci au încasat ulterior sume globale cu caracter de despagubire, care nu poate fi inclusa în categoria veniturilor lunare de care vorbeste textul de lege mai sus enuntat.

În plus, exista si o imposibilitate de a calcula lunar cuantumul acestor sporuri, întrucât acestea reprezinta drepturi care au fost platite retroactiv, au fost actualizate si indexate cu indicele de inflatie, sub forma unei sulte globale.

Fata de aceste considerente, având în vedere ca salariile judecatorilor nu s-au modificat, instanta urmeaza a respinge capatul de cerere privind eliberarea setului de adeverinte dupa modelul din anexa 3 la HG nr.263/2005 si modelul din anexa 4 din HG nr.1275/2005, ca nefondat.

Etichete: