Top

Recurs. Partaj bunuri comune

Dosar nr. 510/179/2008

DECIZIA CIVILA NR. 160

Sedinta publica din data de 25 februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria Babadag sub nr.510/179/2008 reclamanta …. a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a se dispune partajarea în cote de 1/2 pentru fiecare a apartamentului situat în comuna Sarichioi , jud.Tulcea , compus din 2 camere , bucatarie , baie si hol .

Prin sentinta civila nr.988/10 decembrie 2008 Judecatoria Babadag a admis actiunea civila formulata de reclamanta … si a constatat ca partile au dobândit în timpul casatoriei în cota de coproprietate de 1/2 fiecare un apartament situat în comuna Sarichioi , jud.Tulcea , în valoare de 32.353 lei RON.

A dispus partajarea si ca efect al partajului judiciar a atribuit apartamentul reclamantei.

A obligat reclamanta la 16.176,50 lei cu titlu de sulta catre parat.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Partile au dobândit în timpul casatoriei , în cota de coproprietate de 1/2 fiecare , apartamentul sus mentionat , situat în comuna Sarichioi , jud.Tulcea , prin cumparare de la RAGCL Babadag , locuinta fiind ocupata anterior în baza unui contract de închiriere, valoarea de circulatie fiind de 32.353 lei RON, conform evaluarii realizata prin expertiza tehnico- judiciara dispusa în cauza , calitatea de bun comun si cotele nefiind contestate de catre parti .

Dispunând asupra partajarii si apreciind ca criteriul major care trebuie avut în vedere în atribuirea imobilului este cel al nevoii reale pe care partile litigante o prezinta în raport cu bunul supus partajarii , s-a apreciat ca reclamanta este mai îndreptatita la atribuirea apartamentului .

Astfel , din probele administrate rezulta ca reclamanta locuieste împreuna cu fiica sa care are probleme deosebite de sanatate, conform actelor medicale depuse în cauza, în apartamentul în litigiu , aceasta preocupându-se de administrarea imobilului , reclamanta avându-si locul de munca în localitatea în care este situat imobilul , pârâtul fiind plecat la munca în strainatate de mai multi ani , acesta reîntorcându-se în tara la un interval de circa 7-8 luni pentru perioade scurte de timp .

Având în vedere împrejurarile sus retinute cât si faptul ca copilul rezultat din casatoria partilor, chiar daca este major, locuieste cu reclamanta si are nevoie de a i se asigura constant conditii optime de viata datorita afectiunilor de care sufera si care impun o protectie speciala , reclamanta beneficiind de altfel si de posibilitati reduse de procurare a unei noi locuinte în localitatea Sarichioi , dat fiind specificul rural al localitatii , s-a apreciat ca este mai îndreptatita la atribuirea apartamentului .

Sustinerile pârâtului privitoare la faptul ca ar avea venituri substantial mai mari decât ale reclamantei si prin urmare ar fi în masura sa plateasca sulta într-un termen scurt de la terminarea procesului de partaj nu pot constitui un criteriu major fata de nevoia reala pe care reclamanta o prezinta în raport cu bunul supus partajarii .

Ca atare, pentru considerentele sus retinute, instanta a atribuit reclamantei imobilul individualizat în raportul de expertiza tehnica întocmit de expert … , imobil individualizat în planul de situatie anexa la raportul de expertiza si parte integranta la prezenta hotarâre si a obligat-o pe aceasta la plata sultei în cuantum de 16.176,50 lei Ron catre pârât, ca echivalent al cotei corespunzatoare a acestuia .

S-a luat act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte civile, a formulat recurs pârâtul … criticând-o ca fiind netemeinica si nelegala.

Arata în esenta recurentul ca, în mod gresit instanta de fond a atribuit apartamentul intimatei reclamante, întrucât aceasta nu a solicitat atribuirea în natura a imobilului si are si alte posibilitati locative în com.Sarichioi.

Solicita admiterea recursului si modificarea hotarârii atacate în sensul de a i se atribui lui apartamentul situat în com.Sarichioi jud.Tulcea, deoarece îmbunatatirile aduse apartamentului au fost facute pentru ca fiica sa, cu probleme deosebite de sanatate sa aiba conditii optime de viata.

Totodata, mai sustine recurentul si faptul ca, intimata reclamanta nu ar avea posibilitati materiale de a achita sulta la care a fost obligata.

Examinând hotarârea atacata, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât si din oficiu, se retine ca recursul este neîntemeiat.

Astfel, intimata reclamanta … a chemat în judecata pe reclamantul pârât …, solicitând partajarea în cote de 1/2 pentru fiecare a apartamentului situat în com.Sarichioi jud.Tulcea, compus din 2 camere, bucatarie, baie si hol.

Expertiza tehnica efectuata în cauza de expert …, a concluzionat ca imobilul nu este comod partajabil.

Totodata, cu ocazia cuvântului pe fond, la termenul de judecata din data de 10 dec.2008, aparatorul reclamantei intimate a solicitat ca apartamentul sa-i fie atribuit acesteia cu obligarea la plata unei sulte corespunzatoare catre recurentul pârât.

Dispunând asupra partajarii, în mod corect instanta de fond a apreciat drept criteriu major care trebuie avut în vedere în atribuirea imobilului ca fiind cel al nevoii reale pe care partile litigante o prezinta în raport cu bunul supus partajarii si retinând ca intimata reclamanta este îndreptatita la atribuirea apartamentului.

Din probele administrate în cauza, a rezultat ca intimata reclamanta locuieste împreuna cu fiica sa majora care are probleme deosebite de sanatate, conform actelor medicale depuse la dosar, ca reclamanta îsi are locul de munca în localitatea în care este situat imobilul, iar recurentul pârât este plecat la munca în strainatate de mai multi ani, reîntorcându-se în tara la un interval de cca.7-8 luni pentru o scurta perioada de timp.

Sustinerea recurentului pârât ca intimata reclamanta are si alte posibilitati locative în localitatea Sarichioi, nu a fost dovedita cu nici un mijloc de proba.

În ce priveste plata sultei catre recurentul pârât, din probele administrate în cauza, si carnetul de munca depus la dosarul de recurs, rezulta ca intimata reclamanta este încadrata în munca si are posibilitati materiale de a achita recurentului pârât sulta la care a fost obligata.

Pentru aceste considerente, hotarârea instantei de fond fiind temeinica si legala, urmeaza a respinge recursul, ca nefondat.

Etichete: