Top

Iesire din indiviziune

SENTINTA CIVILĂ NR. 674 din 02 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instante la data de 21 nov.2008 şi inregistrată sub nr. …/327/2008 reclamanta .. a chemat in judecată pe pârâtul .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate existenta dreptului de proprietate in indiviziune asupra apartamentului situat in Sulina, str. a II-a, …, jud. Tulcea, să se dispună ieşirea din indiviziune şi să i se atribuie apartamentul, cu obligarea la plata sultei corespunzătoare către pârât.

In motivarea cererii s-a arătat că anterior încheierii căsătoriei a achiziţionat împreuna cu pârâtul apartamentul din Sulina str. a II-a, … jud. Tulcea,prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Elena Avram sub nr…./8 iunie 2000, in care au locuit până la căsătorie şi in timpul căsătoriei. După divorţ, reclamanta a părăsit domiciliul comun, pârâtul ocupând in continuare apartamentul. Aceste apartament, s-a mai arătat, a fost cumpărat cu contribuţii egale de ? fiecare, aşa cum rezulta din convenţia legal intocmită. Cum apartamentul este spatios,după ce l-a părăsit reclamanta, spaţiul excedentar a fost pus la dispozitia turiştilor pe timpul sezonului cald.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 111, art. 728 şi 1203 cod civil.

S-au ataşat la dosar, in copie, sentinţa civilă nr. 3113/7 nov.2007 a Judec.Tulcea,contractul de vânzare/cumpărare autentificat sub nr.2210/8 iunie 2000 de BNP Elena Avram fisa bunului imobil.

La termenul de judecată din data de 24 februarie 2009, părţile prezente in instanţă,depun la dosar tranzacţia încheiată, solicitând a se lua act de aceasta.

Instanta, având in vedere manifestarea de voinţa liber exprimată ,urmează a lua act şi a consfinţi învoiala părţilor cu următorul conţinut:

TRANZACTIE

încheiată la Tulcea astăzi 24 februarie 2009

Intre noi, … din oraşul Sulina, jud. Tulcea, cu domiciliul în str. …, identificată cu C.I. seria TC nr. …eliberata de Politia oraş Sulina la … CNP …, reclamantă în dosarul Judecătoriei Tulcea nr. …/327/2008 şi … din oraşul Sulina, jud. Tulcea, str. a II-a, …, legitimat cu C.I. seria TC nr. ..eliberată de Politia oraş Sulina la data de … CNP … pârât în dosarul Judecătoriei Tulcea nr. ../327/2008, astăzi 24 februarie 2008, la Tulcea, am convenit necondiţionat si irevocabil să punem capăt coproprietăţii în indiviziune asupra apartamentului dobândit cu contribuţie egală anterior încheierii căsătoriei situat in orasul Sulina, jud. Tulcea, str. a II-a…, în următoarele condiţii:

Eu, … primesc în natură apartamentul situat in oraşul Sulina, jud. Tulcea, str. a II-a, … format din 3 camere şi dependinţe, ocupând o suprafaţa utilă de 58,34 m.p. şi terenul în suprafaţa de 10,54 m.p. împreuna cu dreptul de coproprietate forţata si perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil care prin natura sau destinaţia lor sunt in folosinţa comună a tuturor coproprietarilor, imobilul având număr cadastral, conform documentaţiei tehnice anexate contractului de vânzare/cumpărare autentificat sub nr. 2210 din 8 iunie 2000, intabulat in C.F. cu nr. 70/N/ 3 iulie 2000( OJCGC nr. 7734/08.06.2000).

Eu , primesc suma de 65.000 lei RON (şase zeci şi cinci mii) reprezentând cota parte din apartamentul primit în natura de fosta mea soţie … de care am divorţat prin sentinţa civilă nr. ../07 noiembrie 2007, aşa cum am convenit anterior încheierii prezentei tranzacţii.

Noi părţile semnatare ale prezentei tranzacţii stabilim ca suma de 65.000 lei RON să fie predată în ziua în care va fi predat apartamentul descris mai sus de către deţinător prin proces-verbal.

Eu … asigur pe fosta mea soţie, sub sancţiunile prevăzute de legea penală pentru declaraţii care nu corespund adevărului, ca apartamentul care face obiectul dosarului Judecătoriei Tulcea nr. …/327/2008 nu este urmărit pentru datorii de orice fel, nu este gajat sau sechestrat, are taxele achitate la zi la organele fiscale, asociaţia de proprietari, electricitate, apă, c anal, gunoi, fiind liber de sarcini.

Noi părţile semnatare ale prezentei tranzacţii după semnare, cerem instanţei investite sa o valideze, aceasta reprezentând voinţa noastră liber exprimată.”

Etichete: