Top

Fond – Litigii de muncă – contestaţie decizie de sancţionare

Dosar nr. 300/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 259

Şedinţa publică din data de 18 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. 300/88/2008, ……… a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 22/14.01.2008, emisă de S.C. „………” S.R.L. Tulcea, solicitând anularea acesteia ca netemeinică şi nelegală, reintegrarea sa în funcţia deţinută anterior emiterii acestei decizii şi obligarea intimatei la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în perioada 14.01.2008 şi până la reintegrarea sa în funcţie, cât şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că, decizia emisă este neîntemeiată deoarece cele pretinse de intimată cu privire la existenţa unei abateri disciplinare care să conducă la concedierea sa conform art. 61 lit. a Codul muncii nu corespund adevărului.

Astfel, a precizat contestatoarea că nu este adevărat că a absentat de la locul de muncă ci, dimpotrivă, deoarece a primit un preaviz de la intimată, nu a mai muncit începând cu data de 6.12.2007 şi până în data de 21.12.2007.

De asemenea, a arătat că la data de 21.12.2007 deşi s-a prezentat la muncă nu a mai fost primită la lucru de către administratorul societăţii ……….

S-a subliniat că, în mod abuziv intimata a procedat la concedierea sa, reţinând că ar fi absentat după încetarea efectelor preavizului, adică că nu s-ar fi prezentat la locul de muncă după data de 21.12.2007, data când îi încetase preavizul.

În acest sens, a arătat contestatoarea că această stare de fapt pretinsă nu corespunde adevărului, deoarece nu s-a prezentat la locul de muncă după trecerea termenului de preaviz considerând că, în speţă contractul său de muncă a încetat şi ca urmare a faptului că la data de 21.12.2007 administratorul a refuzat să o mai primească la locul de muncă

Totodată, contestatoarea a mai învederat că, ……… S.R.L. prin administratorul său, atunci când a emis decizia de concediere a încălcat prevederile art. 267 (1) din Codul muncii care arată că sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, de această natură, nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinarea prealabile.

Astfel, s-a subliniat că intimata nu a desfăşurat cercetarea disciplinară şi nu a convocat-o în scris prin persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

De asemenea, s-a mai precizat că intimata a încălcat prevederile art. 2 din lit. c din O.U.G. nr. 96/2003 atingând astfel în mod abuziv dreptul său de femeie gravidă, situaţie pe care a făcut-o cunoscută conducerii societăţii.

În dovedire, contestatoarea a depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri : decizia nr. 22 din 14.01.2008, adresa prin care i se comunica contestatoarei că începând cu data de 6.12.2007 se află în preaviz (fără dată şi nr. înregistrare), adresa nr. 310/07.01.2008.

În apărare, intimata a depus copii xerox după următoarele înscrisuri : adresa prin care i se comunică contestatarei că începând cu 6.12.2007 se află în preaviz (fără dată şi nr. înregistrare), convocatorul din data de 7.01.2008, înregistrat sub nr. 2, dovada corespondenţei purtate între intimată şi contestatoare, decizia nr. 22/14.01.2008, Stat de plată aferent lunii decembrie.

La dosarul cauzei I.T.M. Tulcea a depus copii xerox după contractul individual de muncă nr. 182960 din 27.12.2007.

De asemenea, S.C. „………” S.R.L. Tulcea a depus la dosar copie xerox după contractul individual de muncă nr. 182960/27.12.2007.

Intimata a mai depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri : adeverinţa medicală nr. 72-5896 din 7.12.2006, tichet recomandate din 07.01.2008, adresa din data de 7.01.2008 înregistrată sub nr. 2, foi colective de prezenţă pentru lunile ianuarie 2008, decembrie 2007.

La data de 5 noiembrie 2008, intimata a depus la doar originalul înscrisului prin care i s-a adus la cunoştinţă contestatoarei că, începând cu data de 6.12.2007 se află în preaviz.

La data de 19 noiembrie 2008, S.C. ………” S.R.L. Tulcea a depus la doar adresa emisă la 19.11.2008, fără nr. de înregistrare.

La data de 21, ianuarie 2008, contestatoarea a depus la dosar copii xerox după biletul de ieşire din spital emis la data de 12.08.2008 şi după certificatul de naştere seria N.F. nr. 413061 iar la termenul din data de 18 februarie 2009, a depus la doar copie după certificatul de căsătorie seria CD nr. 861827.

Examinând contestaţia raportat la probele aflate la dosar, instanţa va reţine următoarele :

Aşa după cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, între părţi au existat raporturi de muncă.

Prin decizia nr. 22/14.01.2008, intimata a procedat la concedierea contestatoarei începând cu data de 14.01.2008, în baza art. 61 lit. a) din Codul muncii.

Pentru a dispune astfel, intimata a reţinut în preambulul deciziei contestate, ca abatere săvârşită de contestatoare, absentarea nemotivată.

Se reţine că, prin adresa-convocator din data de 7.01.2008, înregistrată sub nr. 2, comunicată contestatoarei prin scrisoare recomandată, aşa, aşa după cum rezultă din înscrisul aflat la fila 71 din dosar, intimata a convocat-o pe contestatoare la data de 10.01.2008, orele 1130 , în vederea desfăşurării anchetei disciplinare prealabile, la sediul său.

Aşa după cum rezultă din foile colective de prezenţă aferente lunilor decembrie 2007 şi până la data de 13 ianuarie 2008, contestatoarea a absentat nemotivat de la serviciu.

Faptul că contestatoarea nu s-a mai prezentat la serviciu, începând cu data de 21 decembrie 2007, rezultă şi din depoziţia martorului audiat în cauză – ……….

Mai mult decât atât, din depoziţia aceluiaşi martor rezultă că, de fapt, contestatoarea i-ar fi spus acestuia că, începând cu 21 decembrie 2007 lucrează la altă societate.

Că aşa stau lucrurile, rezultă fără putinţă de tăgadă din copia contractului individual de muncă nr. 182960/27.12.07, din care rezultă că, contestatoarea a început să presteze activitate, în meseria de lucrător comercial, cu un program de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, la S.C. „………” S.R.L. Tulcea, începând cu data de 20.12.2007.

Deşi contestatoarea a încheiat la data de 20.12.2007 contractul individual cu S.C. „………” S.R.L. Tulcea, la data de 21.12.2007, când a semnat pentru luarea la cunoştinţă a preavizului emis la intimată, nu a înţeles să îi comunice acesteia că, de fapt a încheiat contract de muncă încă de pe 20.12.2007 cu o altă societate, ci dimpotrivă, aceasta, împreună cu administratorul societăţii au convenit la continuarea activităţii sale la societatea „………”, fără a fi luat în seamă preavizul.

Ulterior, aşa după cum rezultă din considerentele expuse mai sus, contestatoarea nu s-a mai prezentat la serviciu, absentând nemotivat, ceea ce a şi determinat-o pe intimată să o concedieze prin decizia nr. 22/14.01.2008.

Nu se poate reţine că, intimata ar fi procedat la concedierea contestatoarei în perioada în care aceasta era însărcinată.

Este adevărat că, la data de 7.12.2007, contestatoarea a încunoştiinţat-o pe intimată că ar fi însărcinată în 8 săptămâni, însă, aşa după cum rezultă din copia certificatului de naştere sera N.F. 413061, aceasta a născut abia la data de 6 august 2008, cu aproape o lună peste termenul unei sarcini.

Se apreciază că, declaraţia contestatoarei evidenţiază o atitudine nesinceră a acesteia.

Faţă de toate aceste aspecte, se apreciază că, intimata a procedat temeinic şi legal la concediere contestatoarei prin decizia nr. 22/14.01.2008.

Aşa fiind, instanţa urmează ca, reţinând considerentele expuse mai sus, să respingă contestaţia ca nefondată.

Având în vedere că în cauză intimata a efectuat cheltuieli de judecată, onorariul avocatului în cuantum de 1000 lei, faţă de prevederile art. 274 (1) din Codul de procedură civilă, instanţa va dispune şi obligarea contestatoarei la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli de judecată către intimată.

Etichete: