Top

Comercial – Deschidere procedura insolventa

Prin cererea adresata acestei instante la data de 04.02.2009 si înregistrata sub nr. 231/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.27/2009, creditoarea S.C. SRL, a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C.G SRL având în vedere datoria în valoare de 68.774, 99 lei pe care aceasta o detine catre creditoare.
În motivarea cererii, a aratat creditoarea ca are împotriva debitoarei o creanta certa, lichida si exigibila, în cuantum total de 68.774, 99 lei reprezntând contravaloare marfa livrata, astfel cum rezulta din facturile fiscale nr. 2827/29.09.2008, nr. 2864/03.10.2008, nr. 2906/08.10.2008, nr. 2966/14.10.2008, nr. 3007/17.10.2008, nr. 3056/22.10.2008 si nr. 3108/25.10.2008.
Mai arata creditoarea ca a încercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, dar debitoarea nu a dat curs solicitarilor, nu colaboreaza în vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului si nu a efectuat plati în ultimele 30 de zile.
În dovedirea cererii s-au depus în copii facturile fiscale mentionate.
Împotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditoarea SC C SRL, debitoarea SC G SRL, a formulat contestatie prin care a aratat ca nu este în stare de încetare de plati.
A aratat debitoarea ca pentru marfa ridicata de la creditoare, mentionata în cele 7 facturi atasate, a emis bilete la ordin, care au fost date de creditoare cu titlu de garantie catre 2 societati, printre care si SC A SRL. Aceste doua societati au introdus la plata biletele la ordin însa sumele nu corespundeau fiind mult mai mari decât cele mentionate în cuprinsul biletelor la ordin emise, motiv pentru care a refuzat efectuarea platii.
Mai arata debitoarea ca a solicitat reprezentantului societatii creditoare explicatii pentru lamurirea acestei situatii însa nu a primit raspuns.
La data de 20 martie 2009, societatea debitoare a formulat precizari prin care a învederat ca la data de 18.03.2009 în prezenta executorului judecatoresc D.N. a încheiat o întelegere cu SC C SRL, respectiv ca suma de 68.744,99 lei sa o achite în transe de 10.000 lei lunar începând cu aprilie 2009, sens în care apreciaza ca cererea de deschidere a procedurii insolventei nu mai îndeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 85/2006.
S-a atasat în acest sens copia procesului verbal întocmit la data de 18.03.209 de catre executorul judecatoresc D. N.
Creditoarea SC C SRL, la data de 10.04.2009 a formulat cerere de suspendare a judecatii, fiind de acord cu esalonarea debitului, rezervându-si dreptul ca în caz de nerespectare a angajamentului de plata sa formuleze cerere de repunere pe rol, cerere formulata ulterior la data de 23.10.2009.
La data de 13.01.2010, societatea debitoare, a formulat întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii ca nefondata, aratând ca, potrivit facturilor în cauza în cursul anului 2008 debitoarea a fost beneficiara marfii în valoare de 55.535, din care s-a achitat în cursul anului 2009 suma de 10.000 lei, diferenta convenind cu societatea creditoare a fi achitata în cursul anului 2010.
Mai precizeaza societatea debitoare ca datorita discontinuitatii urmare a unor cauze atribuite crizei economice si a lipsei de lichiditati s-au creat unele disfunctionalitati în onorarea sumelor datorate si s-a angajat într-un timp de maxim 30 de zile sa deruleze parte din sumele datorate în asa fel încât în cursul anului 2010 sa fie onorate în totalitate.
Se mai arata ca o mare parte din problemele cu care se confrunta societatea se datoreaza si lipsei administratorului pe motive de sanatate, care a lipsit o perioada îndelungata afectând productia si mai ales desfacerea de marfuri a societatii.
Prin cererea adresata acestei instante la data de 04.05.2009 si înregistrata sub nr. 813/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.121/2009, creditoarea S.C. O SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C.G SRL având în vedere datoria în valoare de 216.314,76 lei pe care aceasta o detine catre creditoare.
În motivarea cererii, a aratat creditoarea ca are împotriva debitoarei o creanta certa, lichida si exigibila, în cuantum total de 216.314,76 lei reprezentând contravaloare marfa livrata, astfel cum rezulta din facturile fiscale nr. 2268/12.06.2008-partial, nr. 2265/13.06.2008, nr. 2295/24.06.208, nr. 1809/29.06.2008, nr. 1828/08.07.2008, nr. 1841/11.07.2008, nr. 1843/12.07.2008, nr. 1767/19.07.2008, nr. 1773/22.07.2008, nr. 1782/29.07.2008, nr. 1797/02.08.2008, nr. 1054/05.08.2008, nr. 1055/05.08.2008, nr. 1059/06.08.2008, nr. 1067/07.08.2008, nr. 1071/08.08.2008, nr. 1077/11.08.2008, nr. 1081/13.08.2008, nr. 1086/14.08.2008, nr. 1091/15.08.2008, nr. 1095/18.08.2008 si nr. 2321/06.11.2008.
Mai arata creditoarea ca a încercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, dar debitoarea nu a dat curs solicitarilor, nu colaboreaza în vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului si nu a efectuat plati în ultimele 30 de zile.
S-au atasat cererii în copie facturile fiscale mentionate.
În temeiul dispozitiilor art. 33 pct.1 din Legea 85/2006, cererea creditoarei SC O SRL a fost comunicata debitoarei si fata de care nu s-a formulat contestatie în termenul de 10 zile prevazut de lege.
Prin încheierea pronuntata la data de 08.05.2009 în dosarul nr. 813/88/2009 s-a dispus conexarea cauzei la dosarul nr. 231/88/2009, în temeiul art. 31 alin.3 din Legea nr. 85/2006.
Prin cererea adresata acestei instante la data de 23.10.2009 si înregistrata sub nr. 2531/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.251/2009, creditoarea S.C. A SRL, reprezentata prin lichidator judiciar Expert a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C.G SRL, având în vedere datoria pe care o detine în cuantum de 74260,87 lei, în baza sentintei civile nr. 1981/01.11.207, la care se adauga actualizarea cu indicele de inflatie.
În motivarea cererii, a aratat creditoarea, prin lichidator, a mentionat ca prin sentinta civila nr. 1981/01.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, a fost anulat contractul de cesiune autentificat sub nr. 1018/22.04.2004, prin care SC A SRL a cedat cu titlu gratuit toate drepturile si obligatiile din contractul de vânzare-cumparare sub semnatura privata din data de 17.04.2003.
Se mai arata în motivarea cererii ca urmare anularii cesiunii, SC G SRL a fost obligata sa restituie averii SC A SRL bunul transferat prin contractul de cesiune nr. 1018/22.04.2004, iar daca bunul nu mai exista, valoarea acestuia la data transferului, adica suma de 74.260,87 lei, actualizata cu indicele de inflatie. Desi, în conformitate cu sentinta civila, lichidatorul judiciar a devenit proprietar pe o cota indiviza de 1/4 din imobil, acesta nu este comod partajabil în natura, fiind astfel în imposibilitatea de a vinde cota de 1/4.
Precizeaza creditoarea, prin lichidatorul judiciar, ca au fost depuse toate diligentele în sensul executarii sentintei civile nr. 1981/01.11.2007, iar administratorul debitoarei a declarat ca se angajeaza ca în termen de un an de zile, adica pâna la data de 01.06.2010, sa achite lunar întregul debit, însa în prezent se afla în imposibilitate financiara de plata. Debitoarea nu si-a achitat obligatiile de plata aferente si nu s-a reusit încasarea creantei.
În temeiul dispozitiilor art. 33 pct.1 din Legea 85/2006, cererea creditoarei SC ASRL a fost comunicata debitoarei si fata de care nu s-a formulat contestatie în termenul de 10 zile prevazut de lege.
Prin încheierea pronuntata la data de 15.01.2010 în dosarul nr. 2531/88/2009 s-a dispus trimiterea cauzei la judecatorul sindic CS1-VA în vederea conexarii la dosarul nr. 231/88/2009 iar prin încheierea pronuntata la aceeasi data s-a dispus conexarea cauzei la dosarul nr. 231/88/2009, în temeiul art. 31 alin.3 din Legea nr. 85/2006.
Relativ la contestatia formulata de societatea debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei creditoarei S.C. C SRL, aceasta urmeaza a fi respinsa ca nefondata, pentru urmatoarele considerente.
Prin contestatia depusa de debitoare la data de 24 februarie 2009, aceasta invoca neplata debitului datorat creditoarei SC C SRL, întrucât sumele de bani solicitate la plata de catre aceasta erau cu mult mai mari decât valoarea facturilor, în baza carora SC G SRL a emis bilete la ordin.
Debitoarea contestatoare nu a probat în nici un fel sustinerile sale, desi i-au fost acordate termene în vederea pregatirii apararii.
Prin precizarile depuse de contestatoare la data de 20 martie 2009, s-a invocat existenta unei întelegeri cu reclamanta SC C SRL, materializata într-un proces-verbal întocmit de executorul judecatoresc D.N., în sensul platii debitului în transe de câte 10.000 lei începând cu luna aprilie 2009.
Reclamanta-creditoare a solicitat în aceste conditii suspendarea judecarii cererii sale, în temeiul art. 242 alin.1 pct.2 Cod procedura civila sub rezerva repunerii cauzei pe rol, în situatia nerespectarii angajamentului de plata de catre debitoare.
Dupa suspendarea judecatii, cauza a fost repusa pe rol, acordându-se termen în continuare la data de 27 noiembrie 2009, când debitoarea a formulat o noua cerere de amânare în vederea angajarii unii aparator.
Desi i s-a acordat posibilitatea de a-si formula apararea, debitoarea nu a produs nici un fel de dovezi în legatura cu solvabilitatea sa, iar prin întâmpinarea formulata la 13 ianuarie 2010, a invocat doar problemele create de criza si starea de sanatate a administratorului debitoarei, care nu le-au permis plata datoriei.
Prin înscrisurile depuse anexa la întâmpinare, contestatoarea nu a probat solvabilitatea sa la data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei de catre SC C SRL, respectiv 23 ianuarie 2009, iar ulterior acestei date au fost introduse astfel de cereri si de catre alti creditori respectiv SC O SRL si SC A SRL care au fost conexate la cererea principala.
Fata de considerentele aratate urmeaza a fi respinsa contestatia debitoarei.
Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC G SRL, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.
Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea creditoarelor: SC C SRL, SC O SRL si SC A SRL si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.
În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei si pentru cea mai avantajoasa oferta va fi desemnat lichidator judiciar Cabinet Individsual de Insolventa A.M. care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.
Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.
În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.
Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 15 martie 2010.
Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 12 martie 2010, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 26 martie 2010, termenul de depunere a contestatiilor la data de 30 martie 2010, termenul de definitivare a tabelului consolidat al creantelor la 9 aprilie 2010. locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.
Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: