Top

Reincredintare minor

Sen.civ.nr.418/2009

Reincredintare minor

Sub numărul …. din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamanta …….. prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ………, să se dispună reîncredinţarea către ea a minorei …….., şi pârâtul să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul iar din căsătorie a rezultat minora ……., prin hotărârea de divorţ aceasta fiind încredinţată spre creştere şi educare tatălui, în condiţiile în care reclamanta a fost de acord la acel moment ca minora să fie încredinţată tatălui. A mai precizat reclamanta că în intervalul scurs de la divorţ până în prezent, a plecat în Italia şi s-a recăsătorit, la rândul său pârâtul căsătorindu-se din nou. De asemenea, reclamanta a precizat că în prezent are o situaţie materială bună, având împreună cu actualul soţ un imobil proprietate personală şi că este în interesul minorei să îi fie reîncredinţată întrucât în familia pârâtului aceasta este neglijată, în condiţiile în care se află la o vârstă la care are nevoie de afecţiune. Totodată, reclamanta a mai menţionat că este puternic ataşată de minoră, că este sănătoasă atât fizic cât şi psihic şi că are condiţii materiale şi morale care satisfac nevoile de creştere şi dezvoltare armonioase ale copilului.

În drept, au fost invocate disp.art.44, art.86-94 C.fam.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe ….De asemenea, reclamanta a solicitat şi instanţa a încuviinţat audierea ca martori a numitelor ……., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la filele ……..

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 10 lei potrivit chitanţei ataşată la fila ….. din dosar şi cu 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul ……, legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei însă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată, arătând că în perioada ………. reclamanta nu a luat legătura cu minora iar din anul …..a început să vină odată pe an în ţară, luând legătura cu copilul. A mai precizat pârâtul că reclamanta nu are în proprietate decât o garsonieră de 10 mp, iar în Italia nu are nici o proprietate. De asemenea, reclamanta nu a dovedit că ar avea vreun venit permanent cu care să-i asigure minorei un trai decent, fiind întreţinută de către actualul soţ. Totodată, pârâtul a mai precizat că în perioada scursă de la momentul când copilul i-a fost încredinţat până în prezent, a demonstrat că poate să-i asigure minorei un trai decent şi o educaţie adecvată, motivele avute în vedere de către instanţă atunci când i s-a încredinţat copilul nemodificându-se.

În drept, pârâtul a invocat dispoziţiile Legii nr.272/2004.

În probaţiune, pârâtul a depus la dosarul cauzei fotocopie de pe …….

Din oficiu, în cauză au fost efectuate anchete sociale la domiciliile părţilor, referatele fiind ataşate la filele ……. din dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa apreciază că acţiunea formulată de către reclamanta …… este întemeiată. Astfel, din probele administrate în cauză rezultă că în prezent minora locuieşte cu mama sa, situaţie care durează din …..……., chiar pârâtul fiind cel care a dus copilul acolo, ceea ce rezultă din coroborarea declaraţiilor martorilor cu precizările făcute de către minoră în camera de consiliu …… De asemenea, din aceleaşi probe, rezultă că minora este bine îngrijită de către mama sa şi că între cele două există o puternică afecţiune, minora înţelegându-se bine şi cu actualul soţ al reclamantei.

Aceste elemente formează convingerea instanţei că situaţia de fapt avută în vedere de către instanţă la momentul încredinţării minorei către tată s-a modificat, acest aspect fiind esenţial în soluţionarea unei cereri având ca obiect reîncredinţare minor. Oricum, încredinţarea copilului unuia sau altuia dintre părinţi trebuie să aibă la bază doar interesul superior al copilului, iar în cauza dedusă judecăţii, instanţa apreciază că acest interes reclamă ca minora să fie reîncredinţată mamei, raporturile afective ale minorei cu părinţii săi fiind, în prezent, în mod evident, favorabile reclamantei. De asemenea, un alt argument în sensul reîncredinţării minorei către mamă, constă în vârsta copilului, vârstă ce face ca prezenţa mamei să fie foarte importantă.

Nu este de neglijat nici faptul că în prezent reclamanta poate oferi şi din punct de vedere material condiţii optime pentru dezvoltarea minorei, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar şi din anchetele sociale.

Pe cale de consecinţă, întrucât minora va fi reîncredinţată mamei, pârâtul trebuie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea sa, aceasta fiind modalitatea concretă în care părintele căruia nu i-a fost încredinţat copilul îşi îndeplineşte îndatoririle părinteşti. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, trebuie avut în vedere faptul că pârâtul mai are în întreţinere un copil, rezultat din căsătoria actuală, situaţie în care pensia la care pârâtul poate fi obligat în favoarea minorei ……… nu poate depăşi 1/6 din veniturile sale, potrivit art.94 alin.3 C.fam. Această fracţie trebuie raportată la veniturile pe care pârâtul le realizează din muncă, potrivit adeverinţei ataşată la fila ……. din dosar.

Etichete: