Top

Stabilire pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 371

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în ……….., în contradictoriu cu pârâtul ……….., domiciliat în …………… solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să fie obligat pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei ………, născută la data de ………..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că din convieţuirea cu pârâtul a rezultat minora …………, născută la data de ……….. A arătat reclamanta că pârâtul refuză să contribuie de bună voie la cheltuielile necesare creşterii şi educării minorei deşi în calitate de părinte are obligaţia de a-i acorda întreţinere acestuia.

În dovedirea cererii, reclamanta, a depus la dosar copia certificatului de naştere al minorei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 86 şi 94 din C. familiei.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare însă prezent în instanţă la termenul de judecată din …………. a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantei şi a depus la dosarul cauzei adeverinţa nr. ……. eliberată de S.C. ……….S.R.L. din care rezultă că realizează un venit net lunar de 480 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ……….. s-a născut, din relaţia de concubinaj a părţilor din prezenta cauză, minora ……….

Potrivit art. 101 din codul familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are dreptul la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Relativ la cuantumul pensiei de întreţinere art. 94 alin. 3 din Codul familiei, arată că întreţinerea datorată de părinte sau de cel care adoptă, se stabileşte până la o pătrime din câştigul său în muncă, pentru un copil.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul să-i plătească minorei …………., născută la data de …………., cu titlu de pensie de întreţinere, suma de 120 lei lunar, începând cu data introducerii cererii, 12.12.2008 şi până la majoratul minorei.

Etichete: