Top

Încredinţare minor

Deliberând asupra cauzei civile de fa??, constat?:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr…… la data de …., reclamanta PPM a chemat în judecat? pe pârâtul CC pentru ca instan?a, prin hot?rârea ce o va pronun?a, s? dispun? încredin?area acesteia spre cre?tere ?i educare a minorei CIBE, n?scuta la data de …. ?i obligarea pârâtului la plata pensiei de între?inere.

În motivarea cererii, reclamanta a ar?tat c? minora a rezultat din rela?ia sa de concubinaj cu pârâtul, p?rin?ii fiind în prezent desp?r?i?i iar minora r?mânând de atunci în îngrijirea reclamantei ?i a p?rin?ilor acesteia.

În dovedirea cererii, s-a depus la dosar, în copie, certificatul de na?tere al minorei.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare ?i nici cerere reconven?ional?.

S-a efectuat anchet? social? la domiciliul reclamantei, referatul fiind ata?at la dosar – fila 8.

Instan?a a admis pentru reclamant? proba testimonial?, fiind audiat? în acest sens martora BM a c?rei depozi?ie a fost consemnat? ?i ata?at? la dosar (fila 24).

Analizând ac?iunea dedus? judec??ii în raport de probele administrate ?i de dispozi?iile legale incidente în cauz? instan?a re?ine urm?toarele:

Din rela?ia de concubinaj a reclamantei cu pârâtul a rezultat minora CIBE, n?scuta la data de ….., recunoscut? de c?tre pârât, conform certificatului de na?tere depus în copie la dosar (fila 5).

Potrivit art.65 C.fam. dac? filia?ia copilului din afara c?s?toriei este stabilit? fa?? de ambii p?rin?i, încredin?area lui, precum ?i contribu?ia p?rin?ilor la cheltuielile de cre?tere, educare, înv???tur? ?i preg?tire profesional?, se vor hot?rî potrivit dispozi?iilor art.42-44 C. fam., care se aplic? prin asem?nare.

Astfel, potrivit art.42 C.fam., ?inând cont de vârsta fraged? a minorei, de faptul c? a locuit din momentul desp?r?irii p?rin?ilor, cu mama sa ?i cu bunicii materni, într-o cas? bine între?inut?, v?zând ?i recomandarea din referatul de anchet? social?, instan?a consider? c? este în interesul minorei s? fie încredin?at? mamei, care îi poate asigura acesteia cre?terea ?i îngrijirea corespunz?toare.

Având în vedere principiul egalit??ii p?rin?ilor în exercitarea drepturilor ?i în îndeplinirea îndatoririlor p?rinte?ti, inclusiv a obliga?iei de a contribui la cheltuielile de cre?tere, educare, înv???tur? ?i preg?tire profesional? a copiilor lor minori, consacrat prin dispozi?iile art. 107 c.fam. ?i fa?? de prevederile art. 42 alin. 3 ?i de cele ale art. 94 din acela?i cod, potrivit c?rora când între?inerea este datorat? de p?rinte pentru un copil minor aceasta se stabile?te pân? la Ľ din câ?tigul net din munc? al p?rintelui debitor, instan?a urmeaz? a dispune obligarea pârâtului la plata unei pensii de între?inere in favoarea minorei în cuantum de 25% din venitul minim net pe economia na?ional?, începând cu data introducerii ac?iunii, ….., ?i pân? la împlinirea de c?tre minor? a vârstei majoratului.

La stabilirea cuantumului obliga?iei de între?inere, în lipsa altor criterii de determinare a câ?tigului realizat de pârât, instan?a prezum? c? acesta se situeaz? la nivelul salariului minim net pe economie.

Având în vedere dispozi?iile art.274 C. pr. civ., potrivit c?rora partea care pic? în preten?ii va fi obligat?, la cerere, s? pl?teasc? cheltuieli de judecat?, instan?a va obliga pârâtul la plata sumei de 10,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecat? constând în tax? de timbru ?i timbru judiciar, acestea fiind singurele cheltuieli dovedite de reclamant?.

Etichete: