Top

Minori

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 7093/29.07.2009

Incredintare minor- ordonanta presedintiala

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe , reclamanta CL a chemat în judecată pe pârâtul H A C solicitând ca, pe calea ordonanţei preşedinţiale, să-i fie încredinţată, spre creştere şi educare, minora H M E

În motivarea cererii a arătat că din convieţuirea părţilor a rezultat minora Ma E, născută la data de 12 08 2004, in prezent aceasta fiind in grija bunicilor materni; întrucât pârâtul nu a manifestat interes faţă de minoră iar deoarece reclamanta lucrează in prezent in Italia, doreşte să ia minora pentru două săptămâni in această ţară, măsura durând până la rezolvarea acestui aspect pe calea dreptului comun.

A depus, în copie, certificatul de naştere al minorului

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 581 Cod Procedură Civilă.

În dovedire, reclamanta a solicitat admiterea şi administrarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, declaraţia martorei C M fiind ataşată la dosar. Instanţa a dispus efectuarea de anchete sociale la domiciliile părţilor.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 10 lei şi 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că din concubinajul părţilor a rezultat minora H M E.

In prezent, minora se află in grija bunicilor materni, venitul cert al acestora fiind de 430 lei, respectiv pensia bunicii. Reclamanta lucrează in prezent in Italia iar până la plecare s-a ocupat de creşterea minorei, ulterior vizitând-o regulat; de asemenea pârâtul nu s-a interesat de minoră de când aceasta se află in grija bunicii materne.

Situaţia de fapt expusă rezultă din cuprinsul anchetei sociale efectuate la domiciliul minorei şi declaraţia martorei audiate.

În prezent, pe rolul Judecătoriei Bacău se află dosarul având ca obiect acţiunea de încredinţare a minorei promovată de reclamantă.

Pentru admiterea cererii pe calea ordonanţei preşedinţiale potrivit art. 581 alin. 1 Cod Procedură Civilă, trebuie îndeplinite trei condiţii cumulative şi anume, să fie justificată urgenţa care impune luarea măsurii respective, măsura să aibă caracter vremelnic şi să nu se prejudece fondul.

Instanţa constată că măsura care se cere a fi luată are caracter vremelnic ( până la soluţionarea cererii de încredinţare formulată pe calea dreptului comun) iar prin aceasta nu se prejudecă fondul cauzei, instanţa investită cu soluţionarea dosarului nr. urmând a se pronunţa pe baza unui probatoriu mai amplu.

In ceea ce priveşte urgenţa, instanţa apreciază că interesul superior al copilului impune inclusiv prezenţa sa lângă părinţii naturali – şi aceasta cu atât mai mult cu cat părinţii realizează venituri din muncă care să permită întreţinerea minorului.

Având in vedere şi vârsta minorei (5 ani) precum şi situaţia locativă actuală a acesteia, instanţa apreciază ca fiind întrunită cerinţa urgenţei in luarea măsurii de încredinţare vremelnică a minorei către reclamantă.

Pentru considerentele arătate, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune încredinţarea minorei către reclamantă până la soluţionarea dosarului nr. X/180 /2009 al Judecătoriei Bacău

Etichete: