Top

Plangere Contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 410

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2009

INSTANŢA

Prin adresa cu nr. 501796 din 20.07.2008 s-a înaintat plângerea formulată de petenta _ care a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 18.09.2008, sub nr. 4485/327/2008, prin care petenta a contestat procesul-verbal de contravenţie seria F nr.0187841 din data de 05.09.2008 întocmit de intimat _, solicitând anularea procesului verbal, iar prin cererea modificatoare a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment şi revocarea măsurii suspendării activităţii pe o perioadă de 3 luni a societăţii.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că situaţia descrisă în procesul verbal nu corespunde realităţii. Se arată că societatea nu este vinovată de comiterea faptelor, ci doar angajatul Gropineanu Ion.

Prin cererea modificatoare se arată că angajatul acesteia, Gropineanu Ion, este autorul de fapt al contravenţiei şi a cărui instruire era obligată să i-o acorde, fiind la începutul activităţii, neavând experienţa necesară desfăşurării de activităţi comerciale.

Pentru dovedirea plângerii, petenta a înţeles să se folosească de procesul-verbal seria AA nr.03120 precum şi de proba testimonială.

Intimata a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea plângerii pentru că în fapt la data de 03.09.208, în urma unui control operativ şi inopinat efectuat la barul aparţinând petentei, s-a constatat că până la ora controlului s-au încasat din vânzarea produselor suma de 50,6 lei (potrivit monetarului întocmit de către barmanul de serviciu) iar conform Raportului zilnic emis de aparatul de marcat electronic fiscal din dotare s-a marcat, în casa de marcat, suma de 44 lei. Pentru diferenţa de 6,6 lei nu s-au emis bonuri fiscale.

Pentru încălcarea prevederilor legale menţionate societatea a fost sancţionată cu avertisment în baza art.11 alin.1 lit.b) din OUG nr.28/19999 coroborat cu art. 5-7 din OG nr.2/2001. Iar în baza art.11 alin 3 din OUG nr.28/1999 s-a procedat la confiscarea sumei de 6,6 lei şi în temeiul art. 14 alin.2 din OUG mr.28/1999 s-a dispus suspendarea activităţii magazinului mixt pe o perioadă de 3 luni.

De asemenea, tot cu ocazia controlului, s-a constatat că societatea nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 4 alin.6 lit. e) din OUG nr.28/1999, verificând registrul special de evidenţă al banilor personali, din dotarea barului, în data de 03.09.2008, data controlului, acesta nu a fost completat. Pentru această încălcarea a prevederilor legale s-a aplicat amenda minimă prevăzută de actul normativ, respectiv 8000 lei.

Se mai arată că motivarea petentei potrivit căreia aceasta nu se face vinovată de încălcarea acestor prevederi legale, ci angajatul acesteia, nu poate fi reţinută întrucât art. 11 alin. 1 din OUG nr. 28/1999 prevede că societatea avea obligaţia de a depune diligenţe în vederea instruirii angajaţilor cu privire la utilizarea casei de marcat precum şi în completarea registrelor impuse de actele normative în vigoare.

În dovedirea celor reţinute în actul de constatare, în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. 1 C.p.c., intimatul a depus la dosar copie după registrul special de evidenţă al banilor personali al _ vizat de către comisarii Gărzii Financiare secţia Tulcea, copie după monetarul întocmit de către barmanul de serviciu al societăţii şi copie după raportul zilnic din data de 3.09.2008 al casei de marcat aparţinând petentei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 03.09.208, în urma unui control operativ şi inopinat efectuat la barul aparţinând petentei, s-a constatat că până la ora controlului s-au încasat din vânzarea produselor suma de 50,6 lei (potrivit monetarului întocmit de către barmanul de serviciu) iar conform Raportului zilnic emis de aparatul de marcat electronic fiscal din dotare s-a marcat, în casa de marcat, suma de 44 lei. Pentru diferenţa de 6,6 lei nu s-au emis bonuri fiscale, astfel petenta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a utiliza aparatul de marcat electronic fiscal în barul acesteia, faptă prevăzută de art. 10 lit. b) din OUG nr.28/1999.

Pentru încălcarea prevederilor legale menţionate societatea a fost sancţionată cu avertisment în baza art.11 alin.1 lit.b) din OUG nr.28/19999 coroborat cu art. 5-7 din OG nr.2/2001. Iar în baza art.11 alin 3 din OUG nr.28/1999 s-a procedat la confiscarea sumei de 6,6 lei şi în temeiul art. 14 alin.2 din OUG mr.28/1999 s-a dispus suspendarea activităţii magazinului mixt pe o perioadă de 3 luni.

De asemenea, tot cu ocazia controlului, s-a constatat că societatea nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 4 alin.6 lit. e) din OUG nr.28/1999, deoarece verificând registrul special de evidenţă al banilor personali, din dotarea barului, în data de 03.09.2008, data controlului, acesta nu a fost completat. Pentru această încălcarea a prevederilor legale s-a aplicat amenda minimă prevăzută de actul normativ, respectiv 8000 lei.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că cu privire la prima faptă reţinută acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la apărarea petentei în sensul că aceasta nu se face vinovată de încălcarea acestor prevederi legale, ci angajatul acesteia, nu poate fi reţinută întrucât art. 11 alin. 1 din OUG nr. 28/1999 prevede că societatea avea obligaţia de a depune diligenţe în vederea instruirii angajaţilor cu privire la utilizarea casei de marcat.

Însă cu privire la cea de a doua faptă reţinută în procesul verbal, instanţa constată că lit. e) a art. 4 alin.6 din OUG nr.28/1999 a fost introdusă prin O.G. nr. 84/ 2007 şi abrogată prin Legea nr. 264 din 7 noiembrie 2008.

Potrivit art. 12 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001, „dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ”. Acest articol reglementează aplicarea în timp a normei contravenţionale. Primul alineat al art. 12 reglementează o ipoteză asemănătoare dezincriminării din dreptul penal.

Instanţa reţine că art. 4 alin. 6 lit. e din OUG nr. 28/ 1999 fiind abrogat, fapta reţinută nu mai constituie contravenţie, astfel încât nu se mai aplică nicio sancţiune.

Faţa de cele arătate anterior instanţa va anula procesul verbal de contravenţie seria F nr.0187841 din data de 05.09.2008 în ceea ce priveşte fapta prevăzută de art.4 alin. 6 lit. e) din OUG nr.28/1999 şi sancţionată de art. 10 lit. h1) din OUG nr.28/1999.

În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator cu privire la prima faptă, instanţa reţine că petenta nu a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul-verbal de contravenţie. Din actele şi lucrările dosarului rezultă că nu a fost răsturnată prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie de către agentul constatator, fapta săvârşită de aceasta întrunind elementele constitutive a contravenţiei prevăzute de art. 10 lit. b) din OUG nr.28/1999.

Astfel, petenta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a utiliza aparatul de marcat electronic fiscal în barul acesteia, în urma controlului efectuat la barul aparţinând petentei, s-a constatat că până la aceea oră s-au încasat din vânzarea produselor suma de 50,6 lei (potrivit monetarului întocmit de către barmanul de serviciu) iar conform Raportului zilnic emis de aparatul de marcat electronic fiscal din dotare s-a marcat, în casa de marcat, suma de 44 lei. Pentru diferenţa de 6,6 lei nu s-au emis bonuri fiscale.

Martorului Gropineanu Ion, angajatul petentei, arată că a uitat să introducă în casă sumele încasate din cauza faptului că se enervase deoarece soţul administratorului îi aducea injuriilor. Instanţa nu reţine această apărare deoarece nu rezultă că suma care nu a fost introdusă în casă a fost încasată în această împrejurare, astfel acest incident nu are nici o relevanţă.

Mai mult, instanţa nu reţine această apărare deoarece între acest eveniment şi venirea controlului au trecut aproape un sfert de oră timp în care ar fi avut timp să bată în casa sumele încasate, astfel rezultă că petenta nu şi-a îndeplinit obligaţia privind instruirea temeinică a angajatului acestuia privind utilizarea casei de marcat şi consecinţele care decurg din neutilizarea acesteia. Petenta trebuia să ia în serios obligaţia de instruire a angajatului acesteia având în vedere şi faptul că acesta lucra doar de două zile.

Faţă de împrejurarea că petenta a fost sancţionat cu avertisment în baza art.11 alin.1 lit. b) din OUG nr.28/19999 coroborat cu art. 5-7 din OG nr.2/2001, nu se pune problema reindividualizării sancţiunilor în condiţiile în care gradul concret de pericol social al faptei corespunde sancţiunii aplicate.

În temeiul art. 14 alin.2 din OUG nr.28/1999 s-a dispus suspendarea activităţii magazinului mixt pe o perioadă de 3 luni.

Nu se reţine apărarea petentei, că această măsură nu se impune având în vedere prejudiciul produs, deoarece această măsură are caracter preventiv. Cu privire la aceasta, instanţă apreciază că măsura complementară este justificată de necesitatea protejării interesului social prin adoptarea unor măsurii specifice de preîntâmpinare şi sancţionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative,

În temeiul art.34 din O.G. nr.2/2001, instanţa apreciază că plângerea dedusă judecăţii este întemeiată în parte şi în consecinţă, urmează a admite în parte, în sensul că va anula procesul verbal de contravenţie în ceea ce priveşte fapta prevăzută de art.4 alin. 6 lit. e) din OUG nr.28/1999 şi sancţionată de art. 10 lit. h1) din OUG nr.28/1999.

Etichete: