Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 485

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

INSTANŢA

Prin adresa cu nr. 44427 din 11.12.2008 s-a înaintat plângerea formulată de petenta _ care a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 12.12.2008, sub nr. 6057/327/2008, prin care petenta a contestat procesul-verbal de contravenţie seria AA nr.03300 din data de 13.11.2008 întocmit de intimata, _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că la data constatării faptei soţul acesteia era internat în spital. Se mai arată că soţul acesteia nu este vinovat, nu a încălcat legea.

În dovedirea plângerii petenta a anexat biletul de ieşire din spital precum şi procesul verbal seria AA nr.03300.

La data de 23.01.2009 intimata a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei motivat de faptul că plângerea contravenţională a fost formulată de Anghel Tatiana, iar procesul verbal de contravenţie a fost întocmit pe numele contravenientului Anghel Ion.

Pe fondul cauzei solicită respingerea plângerii contravenţională, şi menţinerea procesul verbal ca fiind legal şi temeinic.

În fapt, se arată că în urma controlului efectuat la data de 29.10.2008 s-au constatat expuse spre vânzare mai multe autoturisme, în locuri neautorizate, printre acestea se afla şi autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare TL-01-VNU, aparţinând numitului Anghel Ion, astfel acesta a fost sancţionat în temeiul art.10 din HCL nr.74/2002.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin procesul verbal seria AA nr.03300 din data de 13.11.2008 a fost sancţionat contravenientul Anghel Ion cu amendă în cuantum de 200 lei, în temeiul art.25 alin.6 din HCL nr.74/2002 pentru săvârşirea faptei prevăzute de art.10 alin.1 din acelaşi act normativ.

În baza art. 137 alin.1 C.proc.civ., instanţa trebuie să se pronunţe mai întâi, asupra excepţiilor de procedură, precum şi a celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

În litigiile contravenţionale au calitate procesuală activă persoanele ale căror interese au fost vătămate prin procesul verbal contravenţional.

Instanţa reţine că prin procesul verbal seria AA nr.03300 din data de 13.11.2008 a fost sancţionat contravenientul Anghel Ion, care nu a depus plângere, aceasta fiind formulată de soţia acestuia, _. Astfel, nu există identitate între persoana petentei şi cel care ar fi titular al dreptului afirmat, atâta timp cât persoana sancţionată contravenţional nu este petenta ci soţul acesteia.

Petenta nu a avut procură specială pentru a depune plângerea, iar contravenientul deşi cunoştea faptul că a fost sancţionat, nu a formulat plângere şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi însuşi plângerea formulată de soţia acestuia.

În virtutea faptului că răspunderea contravenţională este o răspundere eminamente personală, şi că doar persoana care a fost sancţionată prin procesul contravenţional este îndrituită să formuleze plângere contravenţională, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei şi va respinge plângerea contravenţională ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesual activă.

Etichete: