Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR.654

Sedinta publica din 02.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de ………… sub dosar nr………., reclamanta ………. a chemat în judecata pe pârâtul …………, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de ………. lei reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si majorari de întârziere pe perioada ……………; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat ca, în temeiul contractului nr………….., pârâtul a beneficiat de servicii de alimentare cu apa si de canalizare pe perioada ……………. pe care nu le-a achitat, înregistrând un debit total în valoare de ………….. lei, din care suma de ………………. lei reprezentând contravaloare servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare, iar suma de 48,38 lei reprezentând majorari de întârziere aferente.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.51 al.3 din Legea nr.51/2006, art.31 al.1 din Legea nr.241/2006 si art.112 si urm. din Codul de procedura civila.

În conformitate cu dispozitiile art.242 al.2 din Codul de procedura civila s-a solicitat de catre reclamanta judecarea cauzei si în lipsa partilor.

Pârâtul, desi legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta pentru a propune probe si a formula aparari.

În sedinta publica din data de ……….. reclamanta a depus la dosar o cererea prin care a solicitat instantei sa ia act ca întelege sa renunte la judecata, întrucât pârâtul a achitat debitul.

La termenul de judecata din data ………. instanta a invocat din oficiu exceptia netimbrarii cererii.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de exceptia invocata din oficiu, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 36 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, instantele judecatoresti au obligatia de a încunostinta partile, o data cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate în cazurile în care actiunile si cererile au fost trimise prin posta. În situatia prevazuta la alin. (1), daca actiunile sau cererile nu cuprind datele sau documentatia necesara caracterizarii actului sau calcularii taxelor sau daca nu s-au anexat dovezile din care sa rezulte plata acestora, instantele judecatoresti stabilesc termenul de judecata si comunica partilor, o data cu citarea, si obligatiile în legatura cu taxa judiciara de timbru ce trebuie îndeplinite pâna la termenul de judecata, sub sanctiunea anularii cererii sau actiunii.

Potrivit art. 2 al.1 lit.b din Legea nr.146/1997, cuantumul taxei de timbru aferente cererii formulate de catre reclamanta este de 28,61 lei, iar potrivit art.3 al.2 din OG nr.32/1995, cererii i se aplica timbru judiciar în valoare de 1,5 lei.

Potrivit art. 20 alin.3 din legea nr. 146/1997, neîndeplinirea obligatiei de plata a taxei de timbru pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii. Tot astfel, conform art.9 al.1 din OG nr.32/1995 cererile pentru care se datoreaza timbrul judiciar nu vor fi primite si înregistrate, daca nu sunt timbrate corespunzator.

Având în vedere cele retinute anterior si faptul ca pâna la primul termen acordat în cauza, reclamanta nu si-a îndeplinit obligatia de plata a taxei de timbru, desi a fost legal citata cu aceasta mentiune, instanta apreciaza exceptia netimbrarii cererii ca întemeiata, motiv pentru care va dispune admiterea acesteia si, în consecinta, anularea cererii creditoarei, ca netimbrata.

Desi la data de 02.03.2009, la dosarul cauzei s-a depus de catre reclamanta o cerere prin care a solicitat instantei sa ia act ca întelege sa renunte la judecata întrucât pârâtul si-a îndeplinit obligatia de plata, având în vedere solutia pronuntata cu privire la exceptia netimbrarii cererii de chemare în judecata, instanta nu va face aplicarea dispozitiilor art.246 Cod procedura civila, întrucât pentru a putea renunta la judecata, reclamanta trebuia sa-si îndeplineasca mai întâi obligatia de plata a taxei judiciare de timbru si de aplicare a timbrului judiciar.

Etichete: