Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 404

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2009

INSTANŢA

Constată că, prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5868/26.10.2007, reclamanta _ a solicitat obligarea pârâtei _ la plata sumei de 383 lei reprezentând contravaloare bunuri.

La termenul din data de 07 ianuarie 2008 instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art. 1551 alin. 1 C.proc.civ., sancţionând nedepunerea în copie certificată a poliţei de asigurare nr.5488/03.07.1997.

După trecerea unui termen de 1 an, la data de 13 ianuarie 2009, cauza a fost repusă pe rol în vederea discutării perimării.

La data de 19.01.2009 reclamanta a formulat o cerere de repunere pe rol, motivat de faptul că încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecăţii nu i-a fost comunicată.

La termenul din data de 9 februarie 2009, în condiţiile în care procedura de citare cu părţile a fost legal îndeplinită, instanţa a rămas în pronunţare cu privire la cererea de repunere pe rol şi pe perimarea acţiunii.

Instanţa constată că cererea de repunere pe rol formulată de reclamantă este neîntemeiată, deoarece aceasta avea obligaţia, îndatorirea, potrivit art.129 alin.1 C.proc.civ., ca, în condiţiile legii, să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului. De asemenea, în cauză nu a intervenit întreruperea perimării prin îndeplinirea unui act de procedură făcut de partea care justifică vreun interes în vederea judecării procesului potrivit art. 249 C.proc.civ..

În drept:

Potrivit art. 248 C.proc.civ. alin 1: „Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an.” şi potrivit alin.3 al aceluiaşi articol: „În materie comercială termenul de perimare este de şase luni.”

Potrivit art. 252 C.pr.civ.: „Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate. Preşedintele instanţei va cita de urgenţă părţile şi va dispune ca grefa să întocmească o dare de seamă asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.”

În speţă, instanţa a reţinut că sunt întrunite cerinţele legale pentru a opera perimarea, dat fiind că aceasta cauza a rămas în nelucrare timp de mai mult de 1 an, din vina părţilor.

În consecinţă, urmează a constata perimată cererea formulată de reclamanta _ în contradictoriu cu pârâta _, având ca obiect pretenţii.

Etichete: