Top

Anulare act

SENTINŢA CIVILĂ NR. 553

S-a luat în examinare cererea având ca obiect anulare act formulată de reclamanta S.C…… în contradictoriu cu ……….prin care a solicitat anularea autorizaţiei de mediu nr. ……. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului ……

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că cererea este timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 12 lei, conform OP nr. R2708081/27.08.2008 şi timbru judiciar de 0,3 lei, anulate la dosar; s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art. 242 alin. 2) Cod procedură civilă; după care :

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotărârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi faptul că nici una dintre părţi nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanţa lasă dosarul la sfârşitul şedinţei.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Instanţa pune în discuţie excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei ……. şi reţine cauza în pronunţare cu privire la acest aspect.

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele :

Prin acţiunea formulată la data de 31.03.2008 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. …….., petenta S.C. …….. S.A. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului- verbal seria …….. încheiat de …………..

La termenul din ………… petenta a formulat cerere de anulare a autorizaţiei de mediu nr. …….. pentru următoarele motive de nelegalitate:

– cererea prin care s-a solicitat autorizaţia de mediu nu a fost formulată de petentă sau de vreun reprezentant legal al acesteia;

– lipsa cauzei actului administrativ (autorizaţia de mediu); potrivit art. 7 alin. 4 lit. b din HG nr. 448/ 2005 activitatea de colectare deşeuri de echipamente electrice şi electronice în sarcina producătorilor de echipamente electrice şi electronice face obiectul transferului de responsabilitate pe bază de contract, către operatorii economici legal constituiţi; petenta a încheiat 01.06.2007 contractul de transfer de responsabilitate cu Organizaţia colectivă …… Faţă de acest transfer, nu era necesară obţinerea unei autorizaţii de mediu de către petenta SC …….. SA.

Prin sentinţa civilă nr. ….. din …….. instanţa a respins plângerea contravenţională formulată de petenta SC …… SA.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de petentă, prin decizia civilă nr. ………din ….. s-a admis recursul, s-a casat în totalitate sentinţa civilă nr. …………… şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În urma deciziei civile mai sus arătate s-a format dosarul nr. ………

La data de 18.02.2009 petenta SC …….. SA a solicitat instanţei să soluţioneze cererea incidentală de anulare a a autorizaţiei de mediu nr. ……..

La termenul de judecată din data de 19.02.2009, instanţa, a dispus disjungerea cererii principale de cererea incidentală, a dispus formarea unui nou dosar cu nr…… având ca obiect cererea de anulare a autorizaţiei de mediu, iar din oficiu, a invocat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei …….. în ceea ce priveşte cererea de anulare a autorizaţiei de mediu nr. …..

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin procesul-verbal seria ……. încheiat de intimata ………, petenta SC ……… SA a fost sancţionată deoarece, în urma controlului efectuat la data de 01 februarie 2008 la punctul de lucru din ……….. s-a constatat că nu există evidenţa gestiunii deşeurilor şi nu se transmite evidenţa gestiunii deşeurilor către Autoritatea de Protecţie a Mediului. Cele constatate au fost înscrise în raportul de inspecţie nr……., înregistrat numai la ………deoarece reprezentantul legal al centrului respectiv directorul de magazin a refuzat înregistrarea acestuia precum şi semnarea şi ştampilarea ordinului de deplasare nr……. al Comisariatului ……

La termenul din 02. 09.2008, petenta a formulat cerere incidentală de anulare a autorizaţiei de mediu nr. ……

Potrivit art. 17 c.proc.civ „cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competente să judece cererea principală”.

Această prorogare de competenţă operează numai în cazul necompetenţei relative, în cazul necompetentei absolute aceasta nu operează.

Autorizaţia de mediu este un act administrativ în înţelesul art. 2 alin. 1 lit.c din Legea nr. 554/ 2004 fiind „act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice”.

Potrivit art. 1 din lege „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului”.

Competenţa cererilor de contencios administrativ aparţine, potrivit art. 2 pct. 1 lit. d c.proc.civ., tribunalului, iar anularea autorizaţiei de mediu este un act administrativ de competenţa materială a tribunalului.

Prin urmare, avându-se în vedere caracterul absolut al competenţei materiale, instanţa apreciază ca întemeiată excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Tulcea în soluţionarea prezentei cereri, faţă de dispoziţiile art.159 pct.1 C.pr.civ raportate la art.2 pct. lit. d c.proc.civ, urmând a o admite ca atare.

În consecinţă, va declina competenţa de soluţionare a cererii de anulare a autorizaţiei de mediu în favoarea Tribunalului Tulcea – secţia contencios administrativ, aceasta fiind instanţa competentă.

Etichete: