Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.412

Sedinţă publică din 09.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………., sub dosar nr………., petentul …………, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria ………. nr…………., exonerarea de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal, precum şi anularea dispoziţiei prin care s-a reţinut permisul de conducere în vederea suspendării.

În fapt, petentul a învederat că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor legale. Astfel, a precizat petentul că prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost stabilită suma în cuantum de ………… lei, agentul constatator omiţând însă să precizeze dacă această sumă reprezintă o amendă sau un alt mod de sancţionare a contravenţiei.

A mai menţionat petentul că prin modul cum a fost completat procesul-verbal nu se poate şti dacă această amendă este corect individualizată, întrucât nu se precizează câte puncte amendă au fost acordate drept sancţiune pentru contravenţia săvârşită, încălcându-se astfel, dispoziţiile art.21 al.3 din OG nr.2/2001.

În drept, petentul nu şi-a motivat plângerea.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, procesul-verbal de contravenţie seria ……… nr………..

Potrivit dispoziţiilor art. 36 şi art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997, plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru, iar conform art. 1 al. 2 din OG nr. 32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

Intimatul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

La solicitarea instanţei, intimatul a depus la dosar următoarele înscrisuri: ………….

În temeiul art.33 al.1 din OG nr.2/2001 şi art.119 din OUG nr.195/2002 instanţa a dispus citarea în calitate de martori a celorlalţi doi şoferi implicaţi în accident, respectiv numita ………. şi numita ………….

În şedinţa publică din data de 02.02.2009 instanţa a procedat la audierea martorei ……….., declaraţia acesteia fiind consemnată şi depusă la dosarul cauzei (f.36).

Prin încheierea din data de ……… instanţa a calificat excepţia nulităţii invocată de petent în plângere, ca fiind o apărare de fond, iar nu o excepţie propriu-zisă, conform art. 137 din Codul de procedură civilă, de natură să ducă la respingerea acţiunii sau la întârzierea judecăţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ……. nr…………., petentul ………… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 324 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 101 al.3 lit.a din OUG nr.195/2002 raportat la art.57 al.2 din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că la data de 21.10.2008 petentul a condus autoturismul marca ……… cu numărul de înmatriculare TL-……….. pe strada Concordiei din Municipiul Tulcea, iar la intersecţia cu strada Păcii nu a respectat semnificaţia indicatorului Oprire şi nu a acordat prioritate autoturismului cu numărul de înmatriculare ………….. Din impact autoturismul condus de către petent a fost proiectat în autoturismul cu numărul de înmatriculare ………….

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută de către agentul constatator în procesul-verbal corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art.101 al.3 lit.a din OUG nr.195/2002, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale constituie contravenţie.

Instanţa constată că situaţia de fapt, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator în procesul-verbal este confirmată de declaraţiile martorei ……….. date atât cu ocazia audierii sale de către instanţa de judecată, cât şi în faţa organelor de poliţie. Astfel, din declaraţia martorei rezultă că, la data producerii accidentului, petentul, aflându-se la volanul autoturismului marca ……….., circula cu viteză foarte mare pe strada Concordiei din Municipiul Tulcea, iar la intersecţia cu str. Păcii nu a acordat prioritate autoturismului cu numărul de înmatriculare ……….., care circula regulamentar, pe strada Păcii din direcţia Hotel Egreta către Piaţa Nouă, intrând în coliziune cu acesta, iar, ulterior, ricoşând în autoturismul condus de ea.

Declaraţia martorei Giurgiu Maria se coroborează cu declaraţia celuilat şofer implicat în accident, numita ………….., care conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare ……………

De altfel, analizând plângerea petentului, instanţa constată că acesta nu contestă săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal. În declaraţia dată în faţa organelor de poliţie petentul recunoaşte că a lovit autoturismul cu numărul de înmatriculare …….., cu partea din faţă dreapta, iar ca urmare a impactului, a ricoşat în autoturismul cu numărul de înmatriculare …………..

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa va înlătura susţinerile petentului, conform cărora sancţiunea nu a fost corect individualizată, neprecizându-se câte puncte amendă au fost acordate, încălcându-se astfel dispoziţiile art.21 al.3 din OG nr.2/2001.

Astfel, potrivit art.101 al.3 lit.a din OUG nr.195/2002, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale constituie contravenţie, sancţionată cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

Conform art.98 al.4 lit.c din OUG nr.195/2002, clasa a III-a de sancţiuni presupune sancţionarea contravenientului cu un număr de la 6 la 8 puncte amendă, valoarea unui punct amendă reprezentând valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Întrucât, la data producerii accidentului salariul minim brut pe ţară era în cuantum de 540 lei, astfel cum rezultă din prevederile HG nr.1051/2008, rezultă că valoarea unui punct amendă era de 54 lei.

Deşi agentul constatator nu a menţionat în cuprinsul procesului-verbal numărul punctelor amendă, instanţa apreciază că această omisiune nu este de natură a atrage nulitatea procesului-verbal, întrucât, având în vedere dispoziţiile legale menţionate mai sus, precum şi cuantumul amenzii aplicate petentului se poate determina numărul punctelor amendă, printr-o simplă operaţie matematică, rezultând că petentului i-au fost aplicate 6 puncte-amendă, respectiv minimul prevăzut de clasa a III-a de sancţiuni.

În ceea ce priveşte cererea petentului de anulare a dispoziţiei prin care s-a reţinut permisul de conducere în vederea suspendării, instanţa o va respinge, apreciind-o ca neîntemeiată.

Astfel, potrivit art.111 din OUG nr.195/2002, permisul de conducere se reţine la săvârşirea uneia din contravenţiile prevăzute la art.101 al.3, titularului permisului eliberându-i-se o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pe timp de 15 zile.

Instanţa mai reţine că reţinerea permisului de conducere este o măsură tehnico-administrativă luată în vederea suspendării dreptului de a conduce.

Conform art.118 al.3 din OUG nr.195/2002, permisul de conducere se restituie în cazul în care se face dovada formulării şi înregistrării plângerii contravenţionale la judecătorie.

Având în vedere că, la solicitarea petentului, a fost eliberat un certificat de grefă privind introducerea plângerii contravenţionale, instanţa prezumă că acestuia i-a fost restituit permisul de conducere.

În ceea ce priveşte sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 zile, având în vedere că petentul se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale reţinute în sarcina sa, precum şi gradul de pericol social al faptei şi urmările produse, respectiv avariile însemnate suferite de cele trei autoturisme implicate în accident, instanţa apreciază că în mod corect agentul constatator i-a aplicat petentului această sancţiune.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit în mod legal şi temeinic, sancţiunile aplicate fiind corect individualizate, motiv pentru care va respinge plângerea petentului ca neîntemeiată.

Etichete: