Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.490

Sedinţă publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………. sub dosar nr……….. petentul …………… în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria ……………….

În motivare, petentul a arătat că în timp ce conducea autoturismul marca …….. cu numărul de înmatriculare …….. în localitatea Somova, a fost oprit pentru control de un echipaj de poliţie care i-a adus la cunoştinţă că a depăşit viteza legală, întocmindu-i procesul-verbal mai sus menţionat, prin care i-a aplicat 6 puncte amendă, în valoare totală de …………… lei.

A mai precizat petentul că, potrivit dispoziţiilor OUG nr.195/2002, un punct amendă reprezintă 10% din salariul minim brut pe ţară, iar Guvernul a decis, prin Hotărârea nr.1051/10.09.2008, majorarea salariului minim brut pe ţară garantat la ……… lei lunar începând cu data de …………, rezultând că valoarea unui punct amendă este de ……ei, şi ……… lei aşa cum rezultă din procesul-verbal.

În drept, plângerea nu a fost motivată.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 şi art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997, plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru, iar conform art. 1 al. 2 din OG nr. 32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

În dovedirea plângerii sale, petentul a depus la dosar, în copii, următoarele înscrisuri: …………

Intimatul, deşi legal citat nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă, depunând însă, la solicitarea instanţei, următoarele înscrisuri: …………………

Instanţa a încuviinţat în cauză proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ………….. petentul Pauna Daniel a fost sancţionat cu 6 puncte amendă în cuantum de ……….lei, fiindu-i aplicate şi 4 puncte de penalizare, conform art.108 al.1 lit.e pct.3 din OUG nr.195/2002, pentru încălcarea dispoziţiilor art.101 al.2 din OUG nr.195/2002.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de ………….. petentul a condus autoturismul marca …….t, cu numărul de ………. pe DN 22, E 87, în localitatea Somova cu viteza de 82 km/h.

Procesul-verbal a fost semnat de către petent, fără obiecţiuni.

Conform dispoziţiilor art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa apreciază că, deşi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art.34 rezultă că procesul verbal contravenţional face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară.

Instanţa reţine, din materialul probator administrat în cauză – respectiv captura foto din data de ……….. – că autoturismul marca ……….cu nr. de înmatriculare ………. condus de petent, a circulat cu viteza de 82 km/h în localitatea ……………..

De asemenea, se constată că sunt respectate prevederile legale referitoare la mijloacele tehnice cu care s-a efectuat captura foto, astfel cum rezultă din buletinul de verificare metrologică nr. ……….. din data de …….. aflat la fila 32 din dosarul cauzei.

Analizând plângerea petentului, instanţa reţine că acesta nu contestă situaţia de fapt astfel cum a fost descrisă în cuprinsul procesului-verbal, ci numai sancţiunea ce i-a fost aplicată.

În ceea ce priveşte legalitatea sancţiunii, instanţa reţine următoarele:

Conform art.108 al.1 lit.c pct.3 din OUG nr.195/2002 depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de patru puncte de penalizare.

Tot astfel, în art.101 al.2 din OUG nr.195/2002 se prevede că amenda contravenţională prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art.108 al.1 lit.c din acelaşi act normativ.

Valoarea unui punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie.

Prin HG nr.1051/2008 s-a stabilit că în perioada 1octombrie-31 decembrie 2008 salariul minim brut pe ţară garantat în plată este în cuantum de 540 lei.

Având în vedere că petentul a fost sancţionat cu 6 puncte amendă, faţă de dispoziţiile expuse mai sus, rezultă că valoarea totală a amenzii ar fi trebuit să fie de 324 lei (6×54), iar nu de 378 lei, cum în mod eronat s-a stabilit prin procesul-verbal de către agentul constatator.

Cu toate acestea, instanţa apreciază că această eroare de calcul poate atrage nulitatea procesului-verbal de contravenţie numai în condiţiile prevăzute de art.105 al.2 din Codul de procedură civilă, respectiv numai dacă se dovedeşte existenţa unei vătămări suferite de către petent ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal.

Or, articolul 34 din OG nr.2/2001 prevede clar posibilitatea instanţei de a hotărî asupra sancţiunii contravenţionale aplicate, această prerogativă referindu-se nu numai la alegerea între categoriile de sancţiuni aplicabile, ci la tot ceea ce presupune legalitatea sancţiunii aplicate, inclusiv cuantumul acesteia.

Astfel, instanţa apreciază că vătămarea suferită de către petent poate fi înlăturată prin stabilirea corectă a cuantumului amenzii aplicate acestuia.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite în parte plângerea formulată de petentul ……….., urmând a dispune reducerea sancţiunii amenzii aplicate petentului de la ………..

Etichete: