Top

Pretentii

Sentinţa civilă nr.571

Sedinţă publică din 23.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …., sub dosar nr….., reclamanta …. Tulcea a chemat în judecată pe pârâta …., solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să oblige pârâta la plata sumei de …. lei reprezentând sprijin direct acordat producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor agricole în anul 2005 conform OUG nr.117/2005.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în conformitate cu prevederile OUG nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005, pârâta a solicitat şi a beneficiat de un sprijin financiar, sub formă de bonuri valorice, pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi motorină, necesară efectuării lucrărilor agricole mecanizate, în cuantum de …. lei, sumă corespunzătoare suprafeţei de 0,5 ha.

A mai învederat reclamanta că prin cererea depusă în vederea beneficierii de sprijin financiar, pârâta s-a angajat să respecte tehnologiile de cultură, precum şi să participe la întocmirea proceselor verbale de recepţie, regularizare şi restituire pentru a dovedi utilizarea sprijinului conform scopului şi în condiţiile prevăzute de OUG nr.117/2005, iar în situaţia în care nu realizează lucrările pentru care a solicitat sprijinul financiar, să restituie sumele primite.

Totodată, a mai precizat reclamanta că, potrivit art.8 al.2 din OUG nr.117/2005, încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr.2a), 2b) şi 4 se sancţionează şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi a plăţii penalităţilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

În drept, cererea nu a fost motivată.

În conformitate cu dispoziţiile art.17 din Legea nr.146/1997, cererea este scutită de plata taxei de timbru, iar pe cale de consecinţă timbru judiciar nu se aplică.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 Cod procedură civilă, s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsă.

La data de 09.01.2009 pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat, în esenţă, respingerea cererii reclamantei ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În dovedirea susţinerilor sale, pârâta a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: bilet de ieşire din spital (f.9); contract de arendare (f.13-14).

În cauză instanţa a încuviinţat în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 1 alin. 1 din OUG 117/2005, pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 175 lei (RON)/ha, din care 135 lei (RON)/ha pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi 40 lei (RON)/ha în vederea achiziţionării de motorină necesară efectuării lucrărilor agricole mecanizate, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv.

Sprijinul financiar se acordă numai pe baza cererii depuse de producătorul agricol, cerere olografă care cuprinde o declaraţie pe propria răspundere a celui ce o formulează cu privire la suprafaţa de teren pe care o exploatează, modalitatea de exploatare a acesteia – respectiv exploatare individuală, în societate agricolă, în exploataţie agricolă sau în arendă- , pentru ce lucrări se solicită sprijinul financiar şi manifestarea de voinţă a solicitantului în sensul obligării la restituirea sumelor primite cu titlu de sprijin financiar în cazul în care nu realizează lucrările pentru care acesta a solicitat sprijin financiar.

Cererea trebuie întocmită conform formularului tipizat din anexa 2 a din actul normativ indicat mai sus.

În cauză, reclamanta formulează o pretenţie împotriva pârâtei ……. invocând neexecutarea obligaţiilor pe care pârâta şi le-a asumat prin cererea de acordare a sprijinului financiar.

Potrivit art.1169 Cod civil, cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. Tot astfel, în art.129 al.1 teza finală Cod procedură civilă se prevede că părţile au obligaţia de a-şi proba pretenţiile şi apărările.

Deşi i s-a pus în vedere de către instanţa de judecată să depună la dosar înscrisurile de care înţelege să se folosească în dovedirea pretenţiilor sale, reclamanta nu s-a conformat.

Astfel, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că reclamanta nu a depus la dosar înscrisurile prevăzute de dispoziţiile OUG 117/2005, respectiv cererea de acordare a sprijinului financiar formulată de pârâtă, documentele justificative din care să rezulte că cererea i-a fost aprobată şi a primit în fapt bonurile valorice reprezentând sprijinul financiar acordat de stat, neprobându-şi astfel pretenţiile.

Totodată, deşi pretinde că pârâta nu şi-a executat obligaţiile asumate prin cererea de acordare a sprijinului financiar, şi anume de a utiliza sprijinul conform scopului prevăzut de dispoziţiile OUG nr.117/2005, reclamanta nu a făcut o astfel de dovadă.

Instanţa mai reţine că pârâta are o poziţie procesuală privilegiată, bucurându-se de pasivitate şi atâta timp cât reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia privind sarcina probei, pârâta nu este ţinută a dovedi executarea obligaţiilor pe care şi le-a asumat prin cerere.

În cauză nu se poate reţine că ar fi intervenit vreun caz de răsturnare a sarcinii probei, astfel că pentru aceste considerente, instanţa urmează să constate pretenţiile reclamantei ca neîntemeiate, urmând să respingă cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, instanţa o va respinge ca neîntemeiată, având în vedere că pârâta nu a făcut dovada efectuării acestor cheltuieli.

Etichete: