Top

Partaj b.c.

SENTINŢA CIVILĂ NR.333

Din data de 03.02.2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……….sub nr………, reclamanta ……… a chemat în judecată pe pârâtul……, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se expună partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria …… în dosarul nr……… s-a desfăcut căsătoria părţilor prin divorţ.

S-a învederat că în timpul căsătoriei părţile au dobândit următoarele bunuri comune: imobilul apartament situat în………………………………, două televizoare, maşină de spălat, două şifoniere dormitor, pat dormitor, noptieră, boiler baie, dulap baie, congelator „ Arctic”, cuier hol aragaz, dulap balcon, suspendată bucătărie, frigider, recamier bucătărie, masă bucătărie cu 4 scaune, boiler bucătărie, mască chiuvetă, dulap bucătărie, canapea, 2 fotolii, masă sufragerie cu 6 scaune, comodă televizor, DVD player cu boxe, dulăpior sufragerie, 4 lustre, 4 cornize, Trabant, fiecare având o cotă egală de contribuţie respectiv 1/2.

În drept au fost invocate disp.art 36 Cod familie, art 673 C proc.civ.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul legal citat a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Arată pârâtul reclamant în conţinutul întâmpinării că acţiunea este nefondată pentru următoarele considerente:

În urmă cu patru ani fosta sa soţie şi-a manifestat dorinţa de a munci în Italia iar cu acest prilej au contractat un împrumut la ……. în valoare de 18 milioane lei vechi şi care conform contractului nr.0516909 din 11 mai 2004 s-a încheiat în anul 2006.

Precizează, pârâtul-reclamant că a muncit timp de 34 de ani ca strungar, începând din anul 1973 până în anul 2007, la …….. când prin disponibilizare a primit suma de 23126 lei în baza Deciziei nr………….

Prin cererea reconvenţională, nu s-a contestat dobândirea de către părţi a imobilului apartament însă pârâtul-reclamant a învederat că are o contribuţie mai mare la dobândirea bunurilor faţă de reclamanta-pârâtă, respectiv de 60%.

Astfel, a precizat că veniturile sale au fost superioare, iar în momentul cumpărării apartamentului, soţia sa era şomeră fiind plecată de 4 ani în Italia şi în tot acest interval nu a mai revenit în ţară.

Relativ la cota de contribuţie, pe toată durata căsătoriei el a fost principalul întreţinător al casei, iar la data cumpărării imobilului ,conform certificatului nr……….. privind stagiul de cotizare, ultimul venit net al soţiei a fost de 750.400 lei vechi, în vreme ce în certificatul nr……… din aceeaşi lună şi an, venitul realizat de către el a fost de 10583.000 lei vechi.

Se mai arată că de la data plecării din ţară a reclamantei, el a fost singurul care a plătit taxe, impozite, cheltuieli asociaţie, rate.

Într-adevăr reclamanta a trimis sporadic celor două fiice sume de bani ce au totalizat în 4 ani suma de 5200 Euro, însă au fot destinate cumpărării pentru fiica cea mare a părţilor, ……… ,a unui autoturism nou în anul 2007, iar alte sume au avut ca destinaţie taxele la facultate.

În drept au fost invocate disp. art.115-119 C.proc, civ.

În apărare pârâtul reclamant a depus la dosar înscrisuri.

Reclamanta a depus întâmpinare la cererea reconvenţională, solicitând respingerea acesteia ca nefondată, arătând că în speţă cota de contribuţie a soţilor este egală argumentând acest punct de vedere prin faptul că pe toată durata căsătoriei ambele părţi au avut un loc de muncă contribuind împreună şi în mod egal la cheltuielile legate de întreţinerea familiei şi dobândirea bunurilor comune.

Totodată ea a fost singura care s-a ocupat de creşterea şi educarea celor două fete rezultate din căsătorie, iar de la data plecării sale la muncă în Italia a trimis importante sume de bani atât pentru nevoile familiei cât şi pentru achitarea datoriilor şi cheltuielilor comune, iar chitanţele la care face referire pârâtul-reclamant prin cererea reconvenţională privind achitarea de taxe, impozite, rate au fost achitate exclusiv din banii trimişi de către ea în acest scop.

În drept au fost invocate disp. art.115 C. proc.civ.

Pârâtul-reclamant a depus răspuns la întâmpinare precizând că este pertinentă cererea sa în sensul că are o contribuţie de 60% la dobândirea bunurilor, reiterând în acest sens aceleaşi argumente expuse anterior pe acest aspect.

În dovedirea acţiunii principale, precum şi în probarea cererii reconvenţionale şi combaterea acţiunii principale, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriu şi martori, probe ce au fost încuviinţate de către instanţă considerându-le utile, concludente şi pertinente soluţionării cauzei.

A fost luat interogatoriu pârâtului-reclamant, răspunsurile date de către acesta fiind consemnate şi ataşate la dosar, s-au audiat martorii………., …………, …………. , ………… , şi totodată s-a depus la dosar răspunsul dat la interogatoriu de către reclamanta pârâta.

În cauză s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză tehnico-imobiliară, faţă de care părţile nu au formulat obiecţiuni.

Cu ocazia interogatoriului luat pârâtului-reclamant, acesta a achiesat la valoarea de circulaţie a bunurilor mobile indicate de către reclamanta-pârâtă, astfel încât părţile nu au mai solicitat efectuarea unui raport de expertiză merceologică (încheierea din……..).

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de………………, iar căsătoria lor a fost desfăcută prin divorţ prin Sentinţa civilă nr…….. din …….. a Judecătoriei …………( fila 15).

Se reţine că în timpul căsătoriei părţile au dobândit următoarele bunuri: imobilul apartament situat în………., str………………………., jud………., două televizoare , maşină de spălat, două şifoniere dormitor, pat dormitor, noptieră, boiler baie, dulap baie, congelator „ Arctic”, cuier hol aragaz, dulap balcon, suspendată bucătărie, frigider, recamier bucătărie, masă bucătărie cu 4 scaune, boiler bucătărie, mască chiuvetă, dulap bucătărie, canapea, 2 fotolii, masă sufragerie cu 6 scaune, comodă televizor, DVD player cu boxe, dulăpior sufragerie, 4 lustre, 4 cornize, Trabant.

Masa partajabilă a fost dovedită cu înscrisurile depuse la dosar coroborate cu interogatoriul luat pârâtului-reclamant prin care acesta a recunoscut în totalitate bunurile indicate de către reclamanta-pârâtă ca fiind dobândite în timpul căsătoriei.

Imobilul a fost dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr……… încheiat cu RAGCL (fila 32), iar autoturismul Trabant prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…….. din ………( fila 10).

Coroborând probatoriul administrat în cauză se reţine că aceste bunuri au fost dobândite de aceste părţi printr-o cotă de contribuţie egală pentru fiecare.

La reţinerea acestei cote de contribuţie s-a avut în vedere că în perioada căsătoriei ambele părţi au avut un loc de muncă chiar dacă reclamanta-pârâtă a lucrat cu contract individual de muncă pentru o perioadă mai scurtă de timp în raport de perioada în care a fost angajat pârâtul reclamant, deşi o perioadă fosta soţie s-a aflat în şomaj chiar şi în această perioadă lucra în diverse locuri obţinând sume de bani ( martorul……….., ………… ,……………..) şi nu în ultimul rând reclamanta-pârâtă s-a ocupat de cultura pepenilor obţin venituri din această activitate, această afirmaţie a ei dată prin răspunsul la interogatoriu ( nr.1), fiind dovedită prin prisma depoziţiei martorei…………….

Depoziţiile concordante ale martorilor au reliefat că reclamanta-pârâtă se îngrijea de gospodărie ocupându-se în mod constant de creşterea şi educarea celor doi copii pe care părţile i-au avut, astfel că şi munca depusă de către aceasta în cadrul gospodăriei şi faptul că s-a ocupat de copii reprezintă un criteriu ce nu poate fi înlăturat în argumentarea unei cote de contribuţii a acesteia.

De altfel însuşi pârâtul-reclamant recunoaşte prin răspunsul dat la interogatoriu ( fila 162 întrebarea nr.5) că fosta soţie a avut în permanenţă un loc de muncă aducând venituri substanţiale, precum şi faptul că s-a ocupat de creşterea şi educarea celor doi copii rezultaţi din căsătorie.

Faptul că părţile au lucrat în perioada căsătoriei rezultă nu numai din depoziţiile martorilor, dar şi din copiile cărţilor de muncă depuse de către părţi la dosar ( filele 41-56, filele 85-95).

Deşi din examinarea copiilor cărţilor de muncă a rezultat un venit uşor mai mare dobândit de către pârâtul-reclamant, acest lucru nu poate duce automat la reţinerea în favoarea sa a unei cote de contribuţii mai mari în considerarea argumentelor mai sus expuse, în sensul că şi soţia a lucrat chiar şi în perioada şomajului, s-a ocupat de gospodărie şi de creşterea copiilor şi de cultura pepenilor.

Nu pot fi reţinute apărările formulate de către pârâtul-reclamant în conţinutul cererii reconvenţionale în sprijinul cotei de 60% solicitată, cu argumentul că la data când soţia sa a plecat din ţară a contractat un împrumut la ………… de 18 milioane lei ROL, pentru a-i asigura acesteia cheltuielile necesare plecării din ţară întrucât o atare apărare nu vizează cota de contribuţie putând viza cel mult o datorie comună a soţilor ceea ce ar putea determina posibilitatea recuperării unei părţi din această sumă însă pe un alt temei juridic.

Deşi s-a susţinut de către pârâtul-reclamant că la data disponibilizării a primit suma de 23126 lei fapt dovedit de altfel prin înscrisul aflat la fila 60, s-au confirmat însă apărările formulate de către reclamanta pârâtă în sensul că o mare parte din această sumă a fost destinată achiziţionării de către fiica părţilor a unui autoturism, aspect probat prin răspunsurile date la interogatoriu de către fosta soţie ( nr.4) coroborate cu depoziţiile martorilor (……….., …………,…………).

S-a mai susţinut de către pârâtul-reclamant că de la plecarea soţiei din ţară el a achitat o serie de sume cu titlul de taxe, impozite, rate, cheltuieli la asociaţie, însă nici aceste sume de bani nu vizează cota de contribuţie, ele fiind datorii pe care proprietarul trebuie să le plătească, având caracterul unor datorii comune şi care pe acelaşi raţionament mai sus expus ar putea fi recuperate însă pe un alt temei juridic.

Nu în ultimul rând, înscrisurile depuse la dosar ( fila 98,103) şi care probează achiziţionarea unor bunuri mobile care datează din anul 2005, dată la care părţile nu erau despărţite în fapt, fiind deci cumpărate în perioada în care ambele părţi contribuiau la dobândirea lor.

Faţă de considerentele mai sus expuse şi având în vedere disp. art.36 C familie, instanţa va admite acţiunea principală şi în parte cererea reconvenţională, urmând a constata că părţile au dobândit in timpul căsătoriei in cote de contribuţie de 1/2 fiecare următoarele bunuri: imobilul-apartament situat în municipiul………, str………………………., cu o valoare de 165.385,6 lei; două televizoare – 1.400 lei; maşină de spălat – 1.000 lei; două şifoniere dormitor – 200 lei; pat-dormitor – 200 lei; noptieră – 20 lei; boiler baie – 700 lei; dulap baie – 10 lei; congelator Arctic – 400 lei; cuier hol – 50 lei; aragaz – 100 lei; dulap balcon – 40 lei; suspendată bucătărie – 200 lei; frigider – 150 lei; recamier bucătărie – 150 lei; masă bucătărie cu patru scaune – 150 lei; boiler bucătărie – 300 lei; mască chiuvetă – 50 lei; dulap bucătărie – 100 lei, canapea – 350 lei; două fotolii – 300 lei; masă sufragerie cu şase scaune – 300 lei; comodă televizor – 100 lei, DVD player cu boxe – 1.200 lei; dulăpior sufragerie – 100 lei; patru lustre – 150 lei, patru cornize – 200 lei; un autoturism Trabant – 300 lei, valoarea totală a masei partajabile fiind de 173.605,6 lei.

Se va dispune partajarea, urmând a atribui reclamantei-pârâte următoarele bunuri incluse în masa partajabilă: imobilul-apartament, maşina de spălat, două şifoniere dormitor, pat-dormitor, noptieră, boiler baie, dulap baie, aragaz, dulap balcon, suspendată bucătărie, frigider, recamier bucătărie, masă bucătărie cu patru scaune, mască chiuvetă, patru lustre, patru cornize, valoarea lotului atribuit reclamantei-pârâte fiind de 168.705,6 lei.

Se vor atribui pârâtului-reclamant celelalte bunuri incluse în masa partajabilă şi care nu au fost atribuite reclamantei-pârâte, valoarea lotului atribuit pârâtului-reclamant fiind de 4.900 lei.

La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa a avut în vedere disponibilitatea manifestată de părţi la cuvântul pe fond privind atribuirea imobilului, inclus in masa partajabilă, reclamantei-pârâte, precum şi formarea unor loturi funcţionale pentru ambele părţi.

Va fi obligată reclamanta-pârâtă la plata sumei de 81.902,8 lei către pârâtul-reclamant, cu titlu de sultă, pentru egalizarea loturilor.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: