Top

Partaj bunuri comune

Dosar nr. 4997/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă nr. 33

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2009

Asupra apelurilor civile de faţă;

La data de 14.09.2007 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr.4997/327/2007, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta OV, cu domiciliul în ……., în contradictoriu cu pârâtul U B , cu domiciliul în Tulcea, str.Elena Doamnă nr.49 A solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună partajarea bunurilor dobândite in timpul căsătoriei, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr.1844/16.07.2008 Judecătoria Tulcea a admis în parte acţiunea principală şi cererea reconvenţională formulată de reclamanta pârâtă OV şi a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu o cota de contribuţie egala un imobil situat in ……, compus din teren în suprafata de 163,58 mp si casă de locuit cu o valoare de circulaţie de 150.041.94 lei si următoarele bunuri mobile cu o valoare totală de circulaţie de 3597 lei; oglindă rotundă, fotoliu extensibil, pat recamier cu ladă, covor persan 2/3 fond rosu cu bej, tv color”Hyunday”, 2 draperii albastre, perdea nylon 2,5 m, masă pliantă, cuier hol, dulap suspendat alb, oglindă ovală, mască chiuvetă, dulap 2 usi alb, boiler cu lemne, coş rufe, etajeră colţ, 2 mochete baie, dozator săpun lichid, maşină de spălat”Zanussi”, frigider mic „Fram”, aragaz cu 4 ochiuri, hotă albă, boiler instant, mască chiuvetă, colţar bucătărie,corp suspendat 3 uşi, prăjitor pâine, cuptor microunde, 2 galerii perdea maron, etajeră neagră,2 ceasuri perete , congelator 6 sertare, maşină de cusut „Nicoleta”, lustră şi aplică electrică, galerie pvc albă, maşină de făcut pâine”Itdia”, 2 tăvi”Itdia”, set tigăi teflon, 2 crătiti inox, set polonice „Itdia”,perdea nylon bleo, telefon „Sagem”, butelie, 2 pături, 2 perne, plapumă, 2 galerii.

A respins ca nefondată cererea pârâtului – reclamant referitoare la dreptul său de creanţă constând în contravaloarea îmbunătăţirii aduse imobilului şi a bijuteriilor din aur.

A dispus ieşirea din indiviziune a părţilor.

Atribuie imobilul şi toate bunurile mobile pârâtului reclamant, lot în valoare totală de 153.638,94 lei.

A obligat pârâtul reclamant să-i plătească reclamantei pârâte cu titlu de sultă suma de 76819, 47 lei.

A obligat pârâtul reclamant să-i plătească reclamantei pârâte suma de 930 lei, cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1465/2007 Judecătoria Tulcea a desfăcut prin divorţ căsătoria încheiată între părţi la data de 12.09.1992.

La data de 16.04.1997 părţile au achiziţionat un imobil situat în Tulcea, str. Elena Doamnă, nr.49A, compus din teren în suprafaţa de 163,58 mp si casă de locuit, astfel cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.616/1997 de BNP …. (fila 20).

Susţinerile pârâtului-reclamant cum că imobilul mai sus descris este bunul său propriu fiind cumpărat cu banii donaţi de către părinţii săi nu pot fi reţinute de către instanţă atâta vreme cât probele administrate în cauză nu dovedesc că aceste susţineri corespund realităţii.

Depoziţiile martorilor audiaţi de instanţă la cererea părţilor sunt contradictorii cu privire la provenienţa banilor cu care a fost plătit preţul imobilului, astfel că în cauză nu se poate reţine că probele administrate au reuşit să răstoarne prezumţia de comunitate instituită de art.30 alin.3 din C.Fam.

Aşadar, s-a constatat că imobilul achiziţionat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.616/1997 are calitatea de bun comun, urmând a fi inclus în masa bunurilor supuse partajării, cu o valoare de circulaţie de 150.041.94 lei.

De asemenea, s-a reţinut că făcând parte din masa bunurilor comune şi următoarele bunuri mobile cu o valoare totală de circulaţie de 3597 lei: oglindă rotundă, fotoliu extensibil, pat recamier cu ladă, covor persan 2/3 fond rosu cu bej, tv color”Hyunday”, 2 draperii albastre, perdea nylon 2,5 m, masă pliantă, cuier hol, dulap suspendat alb, oglindă ovală, mască chiuvetă, dulap 2 usi alb, boiler cu lemne, coş rufe, etajeră colţ, 2 mochete baie, dozator săpun lichid, maşină de spălat”Zanussi”, frigider mic „Fram”, aragaz cu 4 ochiuri, hotă albă, boiler instant, mască chiuvetă, colţar bucătărie,corp supendat 3 uşi, prăjitor pâine, cuptor microunde, 2 galerii perdea maron, etajeră neagră,2 ceasuri perete , congelator 6 sertare, maşină de cusut „Nicoleta”, lustră şi aplică electrică, galerie pvc albă, maşină de făcut pâine”Itdia”, 2 tăvi”Itdia”, set tigăi teflon, 2 crătiti inox, set polonice „Itdia”,perdea nylon bleo, telefon „Sagem”, butelie, 2 pături, 2 perne, plapumă, 2 galerii.

Nu au fost reţinute în masa partajabilă telefonul fix, calculatorul, canapeaua cu 2 fotolii, storcătorul de fructe, patul tip recamier, covorul persan de culoare verde, bunuri proprii ale pârâtului -reclamant aspect recunoscut de către reclamanta-pârâtă şi neinfirmat de probele administrate, precum şi suma de bani constituită depozit bancar retrasă însă anterior datei formulării prezentei acţiuni.

Relativ la îmbunătăţirile cu privire la care pârâtul-reclamant susţine că le-a adus imobilului, după despărţirea în fapt de reclamanta-pârâtă, este de menţionat că pe lângă faptul că probele administrate în cauză nu au dovedit susţinerile acestuia sub aspectul datei la care au fost efectuate, practica şi literatura de specialitate au statuat în mod constant că îmbunătăţirile aduse vreunui imobil, bun comun, de către unul dintre soţi, după despărţirea în fapt, nu-l îndreptăţeşte pe acesta decât, eventual, la reţinerea unei cote de contribuţie mai mare la dobândirea bunurilor comune şi nu a unui drept de creanţă.

Referitor la bijuteriile din aur cu privire la care pârâtul-reclamant consideră că are un drept de creanţă, s-a reţinut că acestea sunt bunuri proprii ale reclamantei-pârâtă fiindu-i dăruite de către mama pârâtului-reclamant, împrejurare ce rezultă din răspunsul acesteia la interogatoriu şi din depoziţia martorului Ştefanov Neculai.

Faţă de cele mai sus arătate şi văzând şi dispoziţiile art.728 C.civ., potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa a admis în parte atât acţiunea principală cât şi cererea reconvenţională.

Pe cale de consecinţă, a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu o cotă de contribuţie egala un imobil situat in Tulcea, str.Elena Doamnă, nr.49A, compus din teren în suprafaţa de 163,58 mp si casă de locuit cu o valoare de circulaţie de 150.041.94 lei si următoarele bunuri mobile cu o valoare totală de circulaţie de 3597 lei; oglindă rotundă, fotoliu extensibil, pat recamier cu ladă, covor persan 2/3 fond roşu cu bej, tv color „Hyunday”, 2 draperii albastre, perdea nylon 2,5 m, masă pliantă, cuier hol, dulap suspendat alb, oglindă ovală, mască chiuvetă, dulap 2 usi alb, boiler cu lemne, coş rufe, etajeră colţ, 2 mochete baie, dozator săpun lichid, maşină de spălat”Zanussi”, frigider mic „Fram”, aragaz cu 4 ochiuri, hotă albă, boiler instant, mască chiuvetă, colţar bucătărie,corp suspendat 3 uşi, prăjitor pâine, cuptor microunde, 2 galerii perdea maron, etajeră neagră, 2 ceasuri perete, congelator 6 sertare, maşină de cusut „Nicoleta”, lustră şi aplică electrică, galerie pvc albă, maşină de făcut pâine „Itdia”, 2 tăvi „Itdia”, set tigăi teflon, 2 crătiti inox, set polonice „Itdia”, perdea nylon bleo, telefon „Sagem”, butelie, 2 pături, 2 perne, plapumă, 2 galerii.

A dispus ieşirea din indiviziune a părţilor, urmând a-i atribui pârâtului atât imobilul cât şi bunurile mobile.

La stabilirea acestei modalităţi de partajare, instanţa a ţinut seama de înţelegerea părţilor relativ la imobil. Referitor la bunurile mobile, instanţa a apreciat că se impune ca acestea să fie atribuite pârâtului-reclamant, având în vedere atât faptul că i s-a atribuit acestuia imobilul cât şi faptul că bunurile au fost folosite o perioadă îndelungată de timp exclusiv de către pârât, reclamanta fiind plecată în Italia unde se află şi în prezent.

A fost obligat pârâtul reclamant să-i plătească reclamantei pârâte cu titlu de sultă suma de 76819, 47 lei

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au formulat apel ambele părţi, criticând sentinţa sub aspectul nelegalităţii şi al netemeiniciei.

A arătat apelantul U B că modalitatea de partajare pe care instanţa de fond a stabilit-0 este împovărătoare pentru el, în sensul că i-a atribuit atât imobilul,cât şi bunurile mobile.

Cu privire la atribuirea imobilului casă de locuit, apelantul este de acord, dar cu privire la bunurile mobile, solicită a se face două loturi.

În concluzie, solicită admiterea apelului, schimbarea în parte a sentinţei atacate şi să se dispună împărţirea în natură a bunurilor mobile către ambele părţi.

Apelanta OV a criticat sentinţa doar sub aspectul neincluderii în masa de partaj a sumei de 8000 lei constituită depozit bancar şi retrasă de pârât anterior formulării acţiunii de partaj.

Solicită apelanta, schimbarea sentinţei apelate şi introducerea în masa de partaj a sumei de 8000 lei.

Analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor aduse de cele două părţi, se constată că instanţa de fond a făcut o apreciere justă a cauzei, pronunţând o sentinţă legală şi temeinică, potrivit următoarelor considerente.

Cu referire la apelul formulat de apelantul U B se reţine că în legătură cu atribuirea imobilului casă de locuit, părţile au fpst de acord ca imobilul să fie atribuit reclamantului apelant, iar modalitatea stabilită de instanţa de fond cu privire la atribuirea în totalitate a bunurilor mobile s-a bazat pe faptul că bunurile au fost întreţinute de către apelant, că apelanta intimată locuieşte în străinătate, iar multe din bunuri sunt folosite şi de minorul rezultat din căsătorie şi care a fost încredinţat apelantului Gavrilă Ion, astfel că apelul este nefondat.

Nefondat este şi apelul formulat de apelanta OV.

Astfel, suma de 8000 lei retrasă din depozit bancar de către apelantul U B , a fost cheltuită pentru datorii comune ale soţilor şi pentru cheltuielile necesare plecării apelantei în Italia, situaţie care rezultă din probele administrate.

Faţă de toate aceste considerente, urmează a respinge apelurile ca nefondate.

Etichete: