Top

Validare

Sentinta civila 1013/31.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 29.01.2009, sub dosar nr. …………., creditoarea ………… în contradictoriu cu debitoarea ……………….. Tulcea şi cu terţul poprit ………………, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 2836,99 lei.

În fapt, organul de executare …………….. a procedat la înfiinţarea popririi în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul de executare nr.41/2008, în care creditoarea …………….. în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2021/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.2014/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 183352,63 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Creditoarea a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că terţul poprit ……………… datorează suma de 2836,99 lei reprezentând contravaloarea cotelor de întreţinere neachitate către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2021/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2014/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociaţiei de Proprietari nr.22.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

La termenul de judecată din 24.03.2009 instanţa a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a terţului poprit …………….

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2021 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.2014/887/2007, debitoarea Asociaţia de Proprietari nr. 22 a fost obligată la plata către creditoarea ………….. Tulcea a sumei de 140230,30 lei reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu apă, 24690,33 lei cu titlu de majorări de întârziere, precum şi la plata cheltuielilor de judecată de 9983 lei.

Creditoarea ………… a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc ………………… punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor Asociaţiei de Proprietari nr.22.

Debitoarea a pus la dispoziţia creditoarei un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligaţiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţul poprit …………….

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 10 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi.

În baza art. 137 alin.1 C.p.c., instanţa trebuie să se pronunţe mai întâi, asupra excepţiilor de procedură, precum şi a celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Capacitatea procesuală de folosinţă constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual, în cazul persoanelor fizice aceasta începând la naşterea lor şi încetând la moartea lor.

În urma relaţiilor solicitate de la Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul de Stare Civilă, a rezultat faptul că decesul debitoarei …………….. a fost înregistrat în Registrul Stării civile la nr. ………………….

Prin urmare la data introducerii cererii de chemare în judecată (29.01.2009), debitoarea era decedată, neavând capacitate procesuală de folosinţă.

Aşadar având în vedere cele expuse mai sus instanţa va admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a terţului poprit ……………. şi va anula cererea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Etichete: