Top

Validare

Sentinta civilă 1016/31.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de ………., sub dosar nr. ………………., creditoarea ……….. în contradictoriu cu debitoarea …………. Tulcea şi cu terţul poprit ……………, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 2375,94 lei.

În fapt, organul de executare ………… a procedat la înfiinţarea popririi în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul de executare nr.41/2008, în care creditoarea SC AQUASERV SA, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2021/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.2014/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 183352,63 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Creditoarea a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că terţul poprit ……………. datorează suma de 2375,94 lei reprezentând contravaloarea cotelor de întreţinere neachitate către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2021/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2014/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociaţiei de Proprietari nr.22.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2021 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.2014/887/2007, debitoarea ………….a fost obligată la plata către creditoarea ……………… a sumei de 140230,30 lei reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu apă, 24690,33 lei cu titlu de majorări de întârziere, precum şi la plata cheltuielilor de judecată de 9983 lei.

Creditoarea ……………. a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc ………….. punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor ………………

Debitoarea a pus la dispoziţia creditoarei un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligaţiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţul poprit ………….

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 06 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această este îndeplinită, cuantumul acestui debit rezultând din listele de plată depuse la dosar de pârâta-debitoare. Mai mult, instanţa, în baza art. 225 C.pr.civ., urmează să aprecieze lipsa la interogatoriu a terţului poprit ca având valoarea unui început de dovadă scrisă ce se coroborează în cauză cu înscrisurile depuse de pârâta-debitoare, respectiv cu listele de plată ale cotelor de întreţinere, făcând credinţă instanţei pe existenţa raportului juridic obligaţional între cele două subiecte de drept.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin.1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art.460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite cererea de validare poprire formulată de creditoarea ………… apreciind-o ca fiind întemeiată şi în consecinţă, va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit până la concurenţa sumei de 2375,94 lei, sumă ce va fi consemnată pe numele creditoarei ………….. la dispoziţia şi pe seama executorului judecătoresc.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., constatând culpa procesuală a pârâtului terţ poprit, urmează să admită cererea şi să oblige terţul poprit şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză de 10,30 lei.

Etichete: