Top

Pretentii

Sedinta publica din data de 12 martie 2009

Sentinta civila nr.808

Sub numarul … din … s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta ….. cu sediul în …., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtele …., cu sediul …. si ….. cu sediul în …., sa se dispuna obligarea aceleia dintre pârâte care este proprietara punctului de transformare electrica sa-i plateasca contravaloarea folosintei terenului în suprafata de … mp, aflata în proprietatea reclamantei, situat la adresa sediului sau, pentru perioada cuprinsa între ….

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a devenit proprietara unei suprafete de teren de …. mp situat în …., în baza unui contract de vânzare-cumparare autentificat prin încheierea nr…. a BNP …… Pe aceasta suprafata, una dintre pârâte detine si foloseste un punct de transformare, ocupând fara nici un titlu suprafata de …. mp. A mai aratat reclamanta ca desi a încercat sa negocieze cu pârâtele încheierea unui contract de închiriere pentru suprafata de teren folosita de catre acestea în scopuri comerciale, pârâtele au refuzat sa se prezinte la conciliere. De aceea, arata reclamanta în continuare, solicita obligarea pârâtei – proprietara a punctului de transformare – la plata contravalorii folosintei terenului aferent respectivei instalatii.

Actiunea nu a fost întemeiata în drept.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe contractul de vânzare-cumparare mentionat anterior si de pe dovezile de chemare a pârâtelor la conciliere, potrivit art.7201 C.proc.civ. (filele …). De asemenea, reclamanta a solicitat, prin intermediul avocatului ales, si instanta a încuviintat efectuarea unei expertize contabile, raportul de expertiza fiind întocmit de catre expert …, desemnata prin tragere la sorti. Acest raport de expertiza a fost atasat la filele ….

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de …. de lei, potrivit chitantelor atasate la filele .. si …

Dupa efectuarea expertizei contabile, la termenul din …, reclamanta a precizat exact cuantumul pretentiilor sale si a restrâns perioada la care se refera aceste pretentii, prin cererea depusa la fila …, precizând ca solicita obligarea pârâtei la plata sumei de …. de lei, reprezentând contravaloarea folosintei terenului, pentru perioada ….

Pârâta ……, a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive, aratând ca punctul de transformare despre care se face vorbire în actiune nu se afla în patrimoniul sau ci în patrimoniul ….

În sustinerea acestor precizari, pârâta a depus o copie de pe hotarârea nr…. a adunarii generale a actionarilor …… si un certificat de înregistrare (filele …).

La rândul sau, pârâta ….. a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a acestei instante si exceptia prematuritatii formularii cererii de chemare în judecata. În sustinerea primei exceptii pârâta a aratat ca sediul sau se afla în … …. iar potrivit dispozitiilor art.7 alin.1 C.proc.civ., cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanta sediului ei principal. În ceea ce priveste prematuritatea, pârâta a aratat ca între data la care a primit convocarea la conciliere, si anume …, si data formularii cererii de chemare în judecata – … – nu au trecut …de zile, asa cum cer dispozitiile art.7201 C.proc.civ.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea actiunii reclamantei întrucât potrivit art.41 alin.4 din Legea nr.13/2007, terenurile pe care se situeaza retelele de distributie existente la intrarea în vigoare a legii sunt si ramân în proprietatea publica a statului. A mai aratat pârâta ca aceste dispozitii legale preiau dispozitiile anterioare ale Legii 318/2003 si nu fac decât sa confirme regimul juridic al terenurilor aferente retelelor electrice, în sensul ca acestea se afla în proprietatea publica a statului, atât timp cât sunt afectate unei utilitati publice. Tocmai de aceea, mai sustine pârâta, societatea reclamanta nu putea dobândi dreptul de proprietate asupra terenului afectat de capacitatile energetice.

În aparare, pârâta ….. a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe contractul nr…. încheiat cu …. (filele ….), precum si mai multe decizii ale …. prin care au fost respinse exceptii de neconstitutionalitate ale dispozitiilor legale anterior mentionate (filele …).

Relativ la exceptiile invocate de catre pârâta …….., instanta s-a pronuntat prin încheierea de la termenul din … în sensul respingerii acestora, întrucât în materia obligatiilor comerciale, asa cum este cazul în prezentul litigiu, competenta teritoriala este alternativa, apartinând potrivit art.10 pct.4 C.proc.civ. si instantei locului unde obligatia a luat nastere sau locul platii, iar în ceea ce priveste prematuritatea, sanctiunea pentru nerespectarea termenelor prevazute de art.7201 C.proc.civ., este nulitatea relativa, ceea ce presupune dovada unei vatamari produsa prin nerespectarea acestor termene, dovada ce nu a fost produsa.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de catre pârâta S….., instanta constata ca aceasta este întemeiata. În acest sens, din înscrisurile depuse în sustinerea acestei exceptii, rezulta ca punctul de transformare în litigiu nu se afla în patrimoniul acestei societati, al carei obiect de activitate nici nu este distributia energiei electrice ci este comercializarea energiei electrice, cele doua activitati fiind distincte, potrivit actelor normative în vigoare.

Referitor la fondul actiunii reclamantei …… instanta constata ca aceasta actiune nu este întemeiata. Astfel, din interpretarea sistematica a dispozitiilor cuprinse în Legea nr.13/2007, legea energiei, rezulta ca societatea reclamanta nu putea deveni proprietara suprafetei de teren afectata capacitatii energetice ce se afla în proprietatea pârâtei.

În opinia instantei, actul normativ anterior mentionat reglementeaza doua ipoteze, si anume cea referitoare la capacitatile energetice existente la momentul intrarii în vigoare a legii si cele referitoare la capacitatile energetice ce urmeaza a fi realizate dupa intrarea în vigoare a legii. În cauza dedusa judecatii este vorba despre un punct de transformare care exista în momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare prin care reclamanta a devenit proprietara unei suprafete de teren mult mai mari, decât cea afectata acestei utilitati publice. Acest lucru rezulta neîndoielnic din chiar continutul contractului de vânzare-cumparare autentificat prin încheierea nr…. a BNP … în care se precizeaza ca postul de transformare ocupa o suprafata construita de … mp.

Prin urmare, au deplina aplicabilitate dispozitiile art.41 alin.4 din Legea nr.13/2007, potrivit carora terenurile pe care se situeaza retelele electrice de distributie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt si ramân în proprietatea publica a statului. Aceste dispozitii sunt identice cu cele cuprinse în art.37 alin.4 din Legea nr.318/2003, lege abrogata în prezent tocmai prin aparitia Legii nr.13/2007, dar care avea deplina aplicabilitate pe data de 28.01.2004, când a fost încheiat contractul de vânzare-cumparare mentionat anterior. Din modul de redactare a acestor dispozitii legale rezulta ca ele au un caracter imperativ, ele clarificând regimul juridic al terenurilor pe care se afla retelele de distributie a energiei electrice, în sensul ca acestea sunt, la momentul intrarii în vigoare a legii, si ramân, pentru viitor, în proprietatea publica a statului.

Cu alte cuvinte, terenul aferent punctului de transformare fiind în proprietatea publica a statului la momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare nr….., era inalienabil, neputând face obiectul respectivului act de vânzare-cumparare. De aceea, pretentiile reclamantei apar ca fiind nejustificate cât timp transferul dreptului de proprietate nu a avut loc si nici nu putea avea loc în privinta suprafetei de …. mp aferenta punctului de transformare.

Societatea reclamanta ar fi fost îndreptatita sa solicite obligarea pârâtei la plata contravalorii folosintei terenului doar daca ar fi fost proprietara respectivei suprafete de teren în momentul în care pe acesta ar fi fost ridicate anumite instalatii energetice, aceasta fiind cealalta ipoteza reglementata de dispozitiile Legii nr.13/2007. Astfel, art.16 din aceasta lege reglementeaza drepturile si obligatiile care decurg din autorizatia de înfiintare si precizeaza în mod concret, în alineatul 9, criteriile ce trebuie avute în vedere la calculul despagubirilor. Argumentul esential în sensul ca dispozitiile acestui articol, deci inclusiv cele referitoare la situatia în care se pot acorda despagubiri, se refera doar la capacitatile energetice ce se vor realiza dupa intrarea în vigoare a legii, este dat de dispozitiile alineatului 5 ale articolului, potrivit carora „exercitarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, care se vor realiza dupa intrarea în vigoare a prezentei legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind conditiile…” .

Prin urmare, acest articol, care reglementeaza posibilitatea acordarii de despagubiri, nu este incident în prezenta speta deoarece capacitatile energetice în litigiu existau nu doar la momentul intrarii în vigoare a legii ci si la momentul la care reclamanta pretinde ca ar fi devenit proprietara asupra terenului aferent capacitatii energetice, ceea ce face ca, asa cum s-a precizat si anterior, reclamanta sa nici nu fie proprietara respectivei suprafete de teren, care se afla si ramâne în proprietatea publica a statului, potrivit art.41 alin.4 din aceeasi lege.

Pentru aceleasi motive, nu s-ar putea pune nici problema ca pârâta avea posibilitatea de a solicita exproprierea reclamantei si, corelativ, în lipsa unei astfel de solicitari, a obligarii pârâtei la plata unor despagubiri reprezentând echivalentul justei si prealabilei despagubiri ce trebuie sa însoteasca exproprierea. Pentru a fi incidenta aceasta ipoteza ar fi trebuit ca terenul sa se afle în proprietatea reclamantei la momentul construirii capacitatii energetice, or, pentru motivele anterior expuse, instanta apreciaza ca terenul aferent punctului de transformare nu a intrat niciodata în patrimoniul reclamantei, fiind întotdeauna în proprietatea publica a statului si deci inalienabil.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei …… , invocata de catre aceasta pârâta.

Va respinge actiunea formulata de catre reclamanta …., în contradictoriu cu pârâta …. având ca obiect pretentii, ca fiind formulata împotriva unei persoane lipsita de calitate procesuala pasiva.

Va respinge actiunea formulata de catre reclamanta …. în contradictoriu cu …. având ca obiect pretentii, ca nefondata

Etichete: