Top

Validare poprire

Sentinta civila nr.883

Sedinta publica din 16.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea la data de ……… sub dosar nr………. creditoarea ………. a chemat în judecata pe debitoarea ………. si pe tertul poprit ………., solicitând instantei, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna validarea popririi în mâna tertului poprit pentru suma de ………..lei, datorata ……………., cu titlu de cota parte cheltuieli privind serviciul public de apa si canalizare; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a învederat ca prin sentinta civila nr…………. pronuntata de ……….. în dosarul nr……….., debitoarea …………. a fost obligata la plata sumei de ………… lei, reprezentând contravaloare servicii apa canal si cheltuieli de judecata.

A mai aratat creditoarea ca sentinta civila mai sus mentionata a fost pusa în executare prin Biroul Executorului Judecatoresc …………, unde s-a format dosarul de executare silita nr…………., executorul judecatoresc comunicând debitoarei somatia cu termen de o zi conform art.387 si urm. din Codul de procedura civila.

Întrucât debitoarea nu a platit suma datorata în termenul prevazut în somatie, creditoarea a precizat ca executorul judecatoresc a procedat la înfiintarea popririi în mâna tertului poprit ……….. pentru suma de ……….. lei, reprezentând cota parte pentru serviciul de apa si canalizare, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare, suma datorata de acesta debitoarei Asociatia de proprietari.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.460 din Codul de procedura civila si dispozitiile Legii nr.554/2004.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

În conformitate cu dispozitiile art.242 al.2 Cod procedura civila s-a solicitat judecarea cauzei si în lipsa partilor.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: sentinta civila nr.1517/17.09.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea …………..

Atât debitoarea, cât si tertul poprit, desi legal citati, nu au depus întâmpinare si nu s-au prezentat în instanta pentru a propune probe si a formula aparari.

Prin sentinta civila nr…….. Tribunalul ………. a admis exceptia necompetentei materiale a ………., declinând competenta solutionarii cauzei în favoarea ………………..

Pe rolul Judecatoriei Tulcea cauza a fost înregistrata la data de …………. sub nr………………

Instanta a încuviintat în cauza, în temeiul art.167 al.1 Cod procedura civila, proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul tertului poprit.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr……….. pronuntata de …….. în dosarul nr……………, debitoarea …………. a fost obligata la plata catre creditoarea ………. a sumei de …………. lei reprezentând contravaloare servicii de apa si canalizare, a sumei de ………… lei reprezentând majorari de întârziere pe perioada …………., precum si a sumei de ………… lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Prin cererea înregistrata sub nr. ………… la Biroul Executorului Judecatoresc ……….., creditoarea …………… Tulcea a solicitat punerea în executare a titlului executoriu mentionat anterior, formându-se dosarul de executare nr………………

Debitoarea a pus la dispozitia creditoarei un tabel cu debitorii sai, ca urmare a neachitarii obligatiilor de întretinere, printre care figureaza si tertul poprit Cretu Mitica.

La data de …….. a fost emisa de catre executorul judecatoresc adresa de înfiintare a popririi, ce a fost comunicata tertului poprit la data de …………

În conformitate cu art. 460 Cod procedura civila, daca tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, pot sesiza instanta de executare, în vederea validarii popririi.

Textul de lege impune doua conditii esentiale: calitatea de debitor a tertului poprit fata de debitorul poprit, precum si neexecutarea de catre tertul poprit a obligatiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima conditie, instanta apreciaza ca aceasta este îndeplinita, listele de plata depuse la dosar, precum si lipsa tertului poprit la interogatoriu facând dovada raportului juridic obligational statornicit între debitoare si tertul poprit.

Potrivit art.46 din Legea nr.230/2007, tertului poprit ………… îi incumba obligatia de a plati lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce îi revenea la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data afisarii.

Instanta retine ca în cauza nu s-a facut dovada achitarii de catre tertul poprit a debitului datorat ………….., în cuantum de ………….. lei.

Conform art. 225 Cod procedura civila, poate fi considerata ca început de dovada atitudinea partii care, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se înfatiseaza, desi a fost legal citata cu mentiunea expresa de a se prezenta la interogatoriu.

Raportat la probatoriul efectuat în cauza, instanta retine neprezentarea tertului poprit la interogatoriu, desi acesta a fost citat cu aceasta mentiune. Prin urmare, aplicând dispozitiile art. 225 Cod procedura civila, instanta va considera aceasta atitudine a tertului poprit ca un început de dovada relativ la cele se urmareau a fi dovedite prin interogatoriu, respectiv faptul ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitoarei.

Cu privire la cea de-a doua conditie prevazuta de textul de lege mai sus amintit, tertul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedura civila, avea obligatia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, sa consemneze suma de bani poprita. Având în vedere ca termenul de 15 zile a expirat fara ca tertul sa fi consemnat vreo suma la dispozitia creditoarei, rezulta ca tertul poprit si-a încalcat obligatiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât si aceasta conditie mentionata în art. 460 Cod procedura civila este îndeplinita.

Fata de cele expuse mai sus, instanta va admite cererea reclamantei, apreciind-o ca fiind întemeiata, si în consecinta, va valida poprirea înfiintata în mâinile tertului poprit pâna la concurenta sumei de ———— lei, urmând a obliga tertul poprit sa plateasca aceasta suma creditoarei —————————-.

În temeiul art.274 Cod procedura civila, instanta va obliga tertul poprit la plata catre creditoare a sumei de 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: