Top

Civil – actiune in raspundere contractuala

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S. G. în contradictoriu cu pârât P. A. şi P. I. D., având ca obiect acţiune în răspundere contractuală.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prezenta cauză a fost înregistrată pe rolul instanţei urmare sentinţei nr. 2762/2008 pronunţată de Judecătoria Olteniţa prin care s-a dispus declinarea către Tribunalul Călăraşi, după care,

Instanţa având în vedere actele şi lucrările dosarului reţine dosarul în pronunţare pe excepţia necompetenţei teritoriale invocată de pârâţi.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr. 162/1162009 la 15.01.2009, pe rolul Tribunalului Călăraşi prin declinare de competenţă de la Judecătoria Olteniţa în baza sentinţei civile nr.276/2008, reclamanta S. G. a formulat cerere de chemare în garanţie pentru evicţiune împotriva pârâţilor P. A. şi P. I. D., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii să restituie preţul în valoare de 163.300 euro, adică 597.612,68 lei reprezentând valoarea actualizată a suprafeţei de 3266 m.p. de 50 euro/m.p. calculat la cursul BNR de 36.596 din data de 23.09.2008 şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare nr.902/02.07.2007 a cumpărat de la chemaţii în garanţie terenul arabil în suprafaţă de 4.266, 96 m.p. situat în x, intabulat în CF 121/N având număr cadastral 422 plătind preţul la autentificarea actelor.

Ulterior, constată că din întreaga suprafaţă de teren o parte este deţinută de O.M., care deţine titlul de proprietate prin care R.D., îi vânduse anterior vânzării către ea reclamanta, o parte din acelaşi teren în suprafaţă de 3266 m.p..

Prin contractul de vânzare cumpărare nr.902/02.07.2007 vânzătorii au garantat pentru evicţiune totală sau parţială.

Reclamanta mai arată că ulterior şi solicitarea pentru înscrierea în cartea funciară a fost respinsă.

Printr-o întâmpinare pârâţii solicită să se constate că, Judecătoria Olteniţa nu este competentă să soluţioneze cauza din punct de vedere teritorial şi solicită declinarea competenţei către Judecătoria sector 3 Bucureşti, unde aceştia îşi au domiciliul.

Judecătoria Olteniţa a invocat din oficiu excepţia de necompetentă materială şi a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Călăraşi conform art. 2 alin. 1 lit. b C.p.c..

Pârâţii A.P. I. şi I. D. P. au depus precizări prin care au arătat că îşi menţin toate cererile şi apărările formulate prin întâmpinare inclusiv excepţia de necompetenţă teritorială, pe care Judecătoria Olteniţa nu a soluţionat-o.

Prin întâmpinarea formulată pârâţii au arătat că instanţa competentă teritorial să soluţioneze cauza este cea de la domiciliul lor, respectiv Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Instanţa analizând excepţia invocată a apreciat că este fondată.

Astfel, prin acţiunea formulată reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor la restituirea sumei de 163300 euro cu titlu de preţ, pentru terenul de 3266 m.p., ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.902/2007, acţiune ce are caracterul unei acţiuni personale patrimoniale, competenţa soluţionării unei astfel de acţiunii aparţinând instanţei în a cărei rază teritorială îşi au sediul pârâţii conform art.5 C.p.c..

Deşi pârâţii au solicitat declinarea în favoarea Judecătoriei Sector 3, având în vedere valoarea pretenţiilor de peste 5 miliarde de lei, precum şi sentinţa de declinare a competentei materiale conform art.2 pct.1 lit. h C.p.c. de către Judecătoria Olteniţa în favoarea Tribunalului Călăraşi, se constată că instanţa competentă material de la domiciliul pârâţilor să soluţioneze prezenta cauză este Tribunalul Bucureşti.

Faţă de cele arătate şi văzând şi dispoziţiile art.158 C.p.c. s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială invocată de pârâţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia de necompetenţă teritorială invocată de pârâţi.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 februarie 2009.

Etichete: