Top

Desfiintarea lucrarilor de construire

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA – SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 13117/212/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 9107

Şedinţa publică din data de 20.05.2009

Completul constituit din:

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect obligaţie de a face, cerere formulată de reclamantul RSMîn contradictoriu cu pârâtul CMcu domiciliul în CONSTANTA,

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat FF pentru reclamant, avocat IA pentru pârât.

Procedura este legal îndeplinită.

Reprezentantul pârâtului precizează că s-a depus la dosarul cauzei dovada demersurilor efectuate pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.

Reprezentantul pârâtului solicită acordarea unui nou termen având în vedere că nu s-au comunicat înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Reprezentantul reclamantului precizează că nu există la dosarul cauzei autorizaţia de construcţie ci doar dovada demersurilor efectuate de pârât pentru obţinerea acestei autorizaţii.

Instanţa pune în vedere reprezentantului reclamantului să depună la dosarul cauzei copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei în vederea comunicării.

Instanţa lasă cauza la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei se prezintă se prezintă avocat FFpentru reclamant, avocat IApentru pârât.

Reprezentantul reclamantului depune la dosarul cauzei copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei ce se comunică reprezentantului pârâtului.

Reprezentantul pârâtului solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi precizează că nu înţelege să insiste în administrarea probei cu expertiză tehnică imobiliară.

Reprezentantul ăârâtului solicită revenirea instanţei asupra probei testimoniale care a fost respinsă la termenul anterior.

Reprezentantul pârâtului precizează că a solicitat această probă pentru a dovedi faptul că aceste extinderi au fost edificate anterior anului 1998, dată de la care au trecut mai mult de 10 ani, instanţa respingând proba testimonială în mod greşit având în vedere că se tindea dovedirea unor împrejurări precizate prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, instanţa trebuind să încuviinţeze proba testimonială întrucât această probă este utilă soluţionării cauzei.

Reprezentantul pârâtului precizează că a se respinge proba testimonială înseamnă a se refuza pârâtului singura cale prin care ar putea să se ajungă la respingerea acţiunii reclamantului, înseamnă încălcarea dreptului la apărare a pârâtului, este utilă administrarea acestei probe pentru dovedirea datei edificării acestor extinderi.

Reprezentantul pârâtului precizează că acesta a efectuat demersuri pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru extinderile anterior efectuate întrucât nu pot obţine înscrisuri pentru aceste construcţii.

Instanţa ia act că pârâtul prin reprezentant renunţă la proba cu expertiză tehnică imobiliară.

Reprezentantul reclamantului precizează că înţelege să se opună probei testimoniale solicitată de pârât având în vedere că acesta înţelege să invoce excepţia dreptului de aplicare a sancţiunii, dar pârâtul trebuie să atace procesul verbal în care să invoce această excepţie având în vedere că în această cauză obiectul este obligaţia de a face.

Instanţa deliberând asupra probei testimonială solicitată de reprezentantul pârâtului o respinge apreciind că în raport cu obiectul cauzei acesată probă nu este concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, având în vedere că pârâtul nu s-a conformat procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi nu a obţinut autorizaţie de construcţie, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtului solicită respingerea cererii cu cheltuieli de judecată, urmând a se avea în vedere împrejurările în care au fost efectuate extinderile acestea fiind edificate cu cel puţin 10 ani în urmă, acestea fiind efectuate până în anul 1998, toate extinderile fiind realizate la construcţiile edificate în anul 1971, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultând că cei doi proprietari au realizat partajul fiind arătate cele două construcţii existau pe acest teren, atât construcţia iniţială cât şi aceste extinderi ce au apărut ulterior, fiind vorba de un abuz din partea Primarului Municipiului Constanţa pentru că refuză emiterea autorizaţiei de construcţie.

Reprezentantul pârâtului precizează că este un abuz că nu se emite autorizaţia de construcţie şi acum să solicite demolarea construcţiilor edificate.

Instanţa în conformitate cu disp. art. 150 c.pr.civ. constată încheiate dezbaterile şi rămâne in pronunţare.

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 13117/212/2008 reclamantul Primarul Municipiului Constanţa a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul CMsă se dispună obligarea pârâtului la desfiinţarea lucrărilor de construire realizate ilegal, iar în caz contrar să fie abilitat reclamantul să desfiinţeze pe cale administrativă cu recuperarea cheltuielilor de la pârât.

În motivarea cererii se arată că pârâtul a fost sancţionat prin procesul verbal nr. 147869/05.11.2007 dispunându-se ca măsură complementară obţinerea autorizaţiei de construire în termen de 60 de zile, de la comunicare actului sancţionator, iar în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor realizate în termen de 30 zile de la expirarea termenului de 60 de zile.

Susţine reclamantul că pârâtul nu s-a conformat dispoziţiilor din procesul verbal.

În drept au fost invocate disp. art. 32 din Lg. 50/91.

În cauză reclamantul a administrat proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtului , iar pârâtul proba cu înscrisuri.

Au fost depuse la dosar: procesul verbal de contravenţie nr. nr. 147869/05.11.2007

În apărare pârâtul a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea cererii ca nefondată.

In cuprinsul întampinării, pârâtul contravenient susţine că, detine la adresa în mun. Constanţa, str. I.L. Caragiale nr. 21, un imobil ( teren si construcţii, pe care l-a dobândit în mod legal, prin act de vânzare – cumpărare în anul 1965. La acest imobil au fost executat extinderi, in baza autorizatiilor de construire din anul 1967 şi 1970. Ulterior anului 1971, pârâtul susţine că a mai făcut mici modificări ale corpului său de proprietate, ultima dintre ele fiind realizată în anul 1998. Pentru aceste modificări a fost sancţionat prin procesul verbal de contraventie nr. 147869/05.11.2007.

Cu privire la masurile complementare dispuse prin procesul verbal de contravenţie pârâtul susţine a depus documentaţia aferentă pentru obţinerea autorizaţiei de construire/modificare de la Primăria Municipiului Constanţa. Cu toate acestea, susţine că a primit Certificatul de Urbanism nr. 3267/09.07.2008 în care se prevede imposibilitatea emiterii unei autorizaţii întrucât nu se încadrează în reglementările de urbanism aprobate. Pârâtul face apărări şi cu privire la legalitatea actului sancţionator, prin invocarea prescrierii faptelor contravenţionale, şi care nu vor fi analizate de către instanţă întrucât exced obiectului cererii, acestea pot fi analizate numai în cadrul unei plângeri contravenţionale.

În apărare, pârâtul a solicitat, iar instanţa, apreciind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului instanţa reţine:

Prin procesul verbal de contravenţie nr. 147869/05.11.2007 pârâtul CMa fost sancţionat cu amendă pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 26 alin.(2) din Lg. 50/91 şi s-a dispus sistarea lucrărilor, obţinerea autorizaţiei de construire, îndeplinirea condiţiilor prev. de Legea 50/91 în termen de 60 de zile de la data comunicării procesului verbal, şi în caz contrar desfiinţarea lucrărilor ilegal realizate în termen de 30 zile de la data expirării termenului de 60 de zile.

Deşi a efectuat demersurile necesare, pârâtul nu a obţinut autorizaţie de construcţie.

Potrivit art. 32 lin.1 din Lg. 50/91 „ În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenţie, potrivit prevederilor art. 28 alin.1 organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune după caz… b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal”, iar alin. 2 arată „În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin.1”.

Faţă de cele expuse, instanţa va obliga pârâtul să desfiinţeze lucrările realizate la imobilul din mun. şi arătate în cuprinsul procesul verbal de contravenţie în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Instanţa apreciază neîntemeiată cererea de autorizare a reclamantului să desfiinţeze pe cheltuiala pârâtului lucrările nelegal realizate.

Astfel, potrivit art. 32 alin. 3 din Lg. 50/91 „În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă în conformitate cu prevederile alin. 2, se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.” .

Prin urmare, primarul poate să desfiinţeze pe cheltuiala pârâtului lucrările realizate nelegal numai dacă pârâtul nu a desfiinţat el însăşi lucrările în termenul de 3 luni stabilit de instanţă.

Or, pentru a putea trece la desfiinţarea lucrărilor, reclamantul trebuie mai întâi să constate că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a face stabilită de instanţă.

Mai mult, alin. 3 din art. 32 nu arată că reclamantul trebuie să ceară autorizarea instanţei în scopul desfiinţării lucrărilor, el putând trece direct la desfiinţare.

Apreciind deci, că în cauză nu este necesară autorizarea instanţei, iar desfiinţarea de către reclamant a lucrărilor nu se poate face decât după trecerea termenului de 3 luni stabilit de instanţă, dacă pârâtul nu-şi execută de bună voie obligaţia de a face, instanţa va respinge cererea reclamantului de a fi abilitat să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala pârâtului c neîntemeiată.

În baza art. 274 C.pr.civ. instanţa va obliga pârâtul să plătească reclamantului suma de 603,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată ( taxă de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul Primarul Municipiului Constanţa în contradictoriu cu pârâtul CMcu domiciliul în CONSTANTA,

Obligă pârâtul să desfiinţeze lucrările realizate la imobilul din mun. Constanţa, i arătate în cuprinsul procesului verbal de contravenţie nr. 147869/05.11.2007 încheiat de Primarul Municipiului Constanţa în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Respinge cererea reclamantului de abilitare a Primarului Municipiului Constanţa să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala pârâtului, ca neîntemeiată.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 603,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi , 20.05.2009.

Red.jud.V.T. 10.08.2009

Tehnored. F.M. 30.10.2009

Etichete: