Top

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Recurs comercial împotriva încheierii pronuntata de judecatorul delegat de pe lânga Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta. Judecarea cererilor de opozitie de catre judecatorul delegat cu încalcarea dispozitiilor art.304 pct.3 si 9 Cod procedura civila.

Potrivit dispozitiilor art.62 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 161/19 aprilie 2003 – în vigoare la data formularii contestatiilor – opozitia împotriva Hotarârii asociatilor sau a Actului aditional modificator se face în termen de 30 de zile de la data publicarii acestor acte în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen.

Opozitia se depune la Oficiul Registrului Comertului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona în registru si o va înainta instantei judecatoresti competente.

Alin. 2 al art.62 din aceeasi lege – dispozitiile art. 132 referitoare la suspendare, se aplica în mod corespunzator, opozitia urmând a se judeca de catre Tribunal în Camera de Consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedura civila.

Prin incheierea nr.22162/11 decembrie 2003, judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta, a dispus suspendarea cererii de înscriere de mentiuni, formulata de reclamanta si înregistrata la nr. 30248/28.11.2003, în baza actului aditional nr. 5535/24 noiembrie 2003, cu privire la fuziune, pâna la solutionarea opozitiilor prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.

S-a retinut ca, la data de 28.11.2003 SC E. SA , prin reprezentanti legali, a solicitat ORC Constanta sa înregistreze mentiunea privind fuziunea prin absorbtie, de catre SC E SA, a SC „C. S.” SA, SC „V” SA, SC „S” SA si SC „M – E. 2000” SA, conform Proiectului de fuziune si Hotarârii AGA nr.16/24.11.2003 si mentiunea majorarii capitalului social de la 72.756.548.000 lei la 192.349.831.000 lei, ca efect al fuziunii.

Împotriva Hotarârii AGA privind adoptarea proiectului de fuziune, au formulat opozitie P. D. si S.C. „A” SRL, depuse la ORC Constanta – cu cererile înregistrate sub nr.27298/1 octombrie 2003 si nr.27132/26 septembrie 2003.

Conform art.238 din Legea nr.31/1990 republicata, oricare creditor al societatii care fuzioneaza sau care se divide, poate face opozitie în conditiile art.62, daca are o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare.

Alin.2 al aceluiasi articol prevede ca opozitia suspenda executarea fuziunii sau divizarii pâna la data la care hotarârea judecatoreasca a devenit irevocabila, în afara de cazul în care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori, ori convine cu acestia un angajament pentru plata datoriilor.

Retinând ca executarea fuziunii se refera si la înscrierea mentiunilor în Registrul Comertului, în conformitate cu dispozitiile art.238 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, judecatorul delegat a dispus suspendarea Cererii de înscriere de mentiuni, pâna la solutionarea opozitiilor prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.

Împotriva Încheierii nr.22162/11.12.2003 a judecatorului delegat, în termen legal a formulat recurs SC E. SA – Eforie Nord, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivare se sustine ca noile modificari aduse Legii nr.31/1990 republicata, prin Legea nr.161/2003, prevad ca „formularea opozitiei nu mai suspenda de drept, fata de oponenti, executarea hotarârii asociatiilor pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti”, suspendarea trebuind sa fie încuviintata prin ordonanta presedintiala de catre instanta competenta a judeca cererea de opozitie, eventual cu obligarea oponentului la plata unei cautiuni, conform art.132 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicata.

Se invoca lipsa calitatii procesuale active de oponenta, întrucât acestia nu au invocat (si nici dovedit) creante certe, lichide si exigibile detinute anterior împotriva vreunei societati implicate în fuziune.

Instantele competente, sesizate cu cererea de judecare a opozitiilor formulate, nu au încuviintat suspendarea fuziunii.

Judecatorul delegat nu era abilitat de nici o dispozitie legala în vigoare, sa suspende executarea fuziunii, competenta generala în solutionarea cererilor în materie comerciala neevaluabile în bani apartinând Tribunalului, conform art.2 pct.1 lit.”a” cod procedura civila si art.62 alin.2 din Legea nr.31/1990.

Solicita admiterea recursului si modificarea în totalitate a Încheierii din 11 decembrie 2003 a judecatorului delegat al ORC de pe lânga Tribunalul Constanta, în sensul respingerii cererii de suspendare a Hotarârii de fuziune ca nefondata.

Recursul este apreciat de Curte ca întemeiat.

Potrivit dispozitiilor art.62 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.161/19 aprilie 2003 – în vigoare la data formularii contestatiilor de catre P.D.V. si SC „A.” SRL – opozitia împotriva Hotarârii asociatilor sau a Actului aditional modificator se face în termen de 30 de zile de la data publicarii acestor acte în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen.

Opozitia se depune la Oficiul Registrului Comertului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona în registru si o va înainta instantei judecatoresti competente.

Alin.2 al art.62 din aceeasi lege – dispozitiile art.132 referitoare la suspendare, se aplica în mod corespunzator, opozitia urmând a se judeca de catre Tribunal în Camera de Consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art.114 alin.5 din Codul de procedura civila.

În speta, oponentii au formulat în termen legal contestatii împotriva Hotarârii AGA si a Actului aditional modificator, pe care le-au adresat ORC de pe lânga Tribunalul Constanta, care avea obligatia ca, în 3 zile de la data depunerii, sa le mentioneze în Registru si sa le înainteze Tribunalului Constanta – Sectia Comerciala, spre competenta solutionare, în conformitate cu dispozitiile art.62 alin.1 si 2 si art.132 din Legea nr.31/1990 modificata prin Legea nr.161/19 aprilie 2003, raportat la art.2 pct.1 lit.”a” si art.114 alin.5 Cod procedura civila.

Procedând la judecarea cererilor de opozitie si dispunând suspendarea Cererii de înscriere de mentiuni, formulata de SC E. SA – Eforie Nord, judecatorul delegat a încalcat dispozitiile art.304 pct.3 si 9 Cod procedura civila, astfel ca, în conformitate cu dispozitiile art.312 alin.1,2 si 3 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul ca fondat si va modifica în tot Încheierea nr.22162/11 decembrie 2003 a judecatorului delegat la ORC de pe lânga Tribunalul Constanta, în sensul respingerii cererii de suspendare a Hotarârii de fuziune ca nefondata.

Decizie nr. 87/COM/2004

Etichete: