Top

Hotarârea AGEA. Convocare.Legalitate.

Hotarârea AGEA. Convocare.Legalitate.

1. Art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, stabileste reguli privitoare la convocarea adunarii generale extraordinare acestea fiind comune, atât pentru adunarea ordinara cât si pentru cea extraordinara.

2. Art.121 din Legea nr.131/1990 republicata reglementeaza asa-numita problema a “adunarilor totalitare”, textul fiind destinat a scuti de un formalism inutil societatile comerciale compuse dintr-un numar restrâns de persoane, pornind de la premisa ca scopul pentru care au fost instituite regulile privitoare la convocare este acela de a-i proteja pe actionari.

Reclamantii Z.S.I.,D.S. etc au solicitat , în contradictoriu cu pârâta S.C.RU S.A.Constanta, anularea hotarârii nr.4/4.07.2004 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii pârâte, anularea tuturor actelor subsecvente acesteia cât si obligarea ei la suportarea cheltuielilor de judecata.

Prin hotarâre s-au aprobat:

– divizarea partiala asimetrica a S.C.R.U. SA prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia, care va fiinta în continuare si înfiintarea S.C.R CG SA si S.C.UC 2003 SA;

– conditiile divizarii;

– reducerea capitalului social si schimbarea structurii actionariatului S.C.RU SA;

– înfiintarea si actul constitutiv (autentificat sub nr.296/05.02.2004 la BNP Tuscali M.) al S.C.RCG S.A.;

– înfiintarea si actul constitutiv al S.C.UT 2003 S.A.;

– împuternicirea d-lui E.G. sa reprezinte S.C.RC G SA si a d-lui DI din partea S.C.UC 2003 SA sa reprezinte societatea pentru definitivarea tuturor actelor necesare la Oficiul Registrului Comertului.

Reclamantii, actionari ai societatii pârâte, nu au participat la sedinta în care a fost adoptata hotarârea atacata si solicita anularea acesteia pentru urmatoarele motive:

1. Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor s-a facut cu încalcarea dispozitiilor imperative ale art.117 al.3 din Legea nr.31/1990, convocatorul nefiind publicat în Monitorul Oficial al României.

2. Convocatorul nu cuprinde explicit toate problemele care au facut obiectul dezbaterilor, fiind încalcate dispozitiile imperative ale art.117 al.7 din lege.

Cu depasirea ordinei de zi propusa prin convocatorul nr.737/11.06.2004, prin art.1 si 2 din Hotarârea nr.4/04.07.2004 au fost aprobate „divizarea partiala asimetrica a S.C.RU S.A. precum si „conditiile divizarii”.

Tot astfel, la pct.”a” din convocator este mentionata ca problema ce se supune dezbaterii „aprobarea proiectului de divizare”, aprobare ce nu este echivalenta cz „aprobarea divizarii partiale asimetrice a S.C.RU”SA, iar conditiile divizarii nu se regasesc în convocator.

3. Convocatorul a fost întocmit cu încalcarea succesiunii operatiunilor necesare pentru divizarea unei societati comerciale prevazute de Legea nr.26/1990.

Astfel, proiectul de divizare nu a fost semnat de reprezentantul societatilor participante conform art.237 din Legea nr.31/1990, si nici nu au fost prezentate pâna la data convocarii documentele necesare divozarii prevazute de O.M.F. nr.1078/6.08.2003, reclamantii considerând ca urmeaza a se dezbate „aprobarea proiectului de divizare al S.C.RU SA”, conform pct.a din convocator.

Reclamantii sustin ca, în aceste conditii, modificarea actului constitutiv al societatii comerciale pârâte si aprobarea actelor constitutive ale societatilor care au luat fiinta prin divizarea acesteia puteau fi aprobate numai dupa aprobarea proitectului de divizare, semnarea acestuia de reprezentantii celor trei societati participante, depunerea protectului la registrul comertului, vizarea acestuia de catre judecatorul delegat si publicarea în Monitorul Oficial partea a IV-a.

4. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a avut loc cu încalcarea regulilor de reprezentare a actionarilor reglementate de art.124 al.1 si 5 din Legea nr.31/1990, o parte din actionari fiind reprezentanti de functionari ai societatii pârâte, în baza unor procuri sub semnatura privata ce contin un mandat general, nefiind întrunit cvorumul necesar adoptarii hotarârii prevazut de art.115 din lege.

5. Actul aditional nr.857/05.07.2004 la actul constitutiv al S.C.U SA si actele constitutive ale S.C.RUG SA si S.C.UC 2003 SA acte subsecvente hotarârii adunarii generale extraordinare sunt lovite de nulitate absoluta.

Pârâta S.C.RU S.A. Constanta arata ca sustinerile reclamantilor sunt neîntemeiate.

Astfel, potrivit art.117 al.7 din Legea nr.31/1990 prevede ca, convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Intrucât problema supusa dezbaterii potrivit art.240 al.1, este divizarea, cerintele art.117 sunt îndeplinite, daca în convocator s-ar înscrie un singur punnct – divizarea societatii.

Ori, asa cum rezulta din convocatorul pulicat, acesta cuprinde în mod explicit atât locul de unde se pot procura informatiile prevazute în art.239 din Legea nr.31/1990 cât si împrejurarea ca proiectul de divizare exista deja.

Din lecturarea proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, rezulta ca acesta cuprinde elementele esentiale ale divizarii.

Problema care face obiectul dezbaterii adunarii este divizarea. Nu trebuie confundata problema ce face obiectul dezbaterii, în sensul art.117 din Legea nr.31/1990, cu modalitatea concreta în care actionarii înteleg sa solutioneze problema respectiva.

Imprejurarea ca, în loc de a se scrie în ordinea de zi „divizare”, s-au înscris detailat etapele acesteia, nu poate duce la nulitate.

Se mai arata ca reclamantii au votat pentru aprobarea acestei divizari în Aunarea generala a actionarilor din 2.08.2003, fiind de acord sa ramâna singuriii actionari ai S.C.RU S.A. si sa fie constituite alte doua societati, prin divizare, cu alti actionari.

Scopul urmarit de reclamanti este vadit ilicit, mai ales ca au fost însstiintati si informati de proiectul de divizare, apoi de hotarârea de divizare si de derularea procedurii de împarteala a activului si pasivului patrimonial.

Intervenientii în interes propriu S.C.RCG S.A. si S.C.UC 2003 S.A. au depus la dosar concluzii scrise, solicitând respingerea actiunii formulata de catre reclamanti.

Astfel, se arata ca, din probele administrate în cauza, rezulta ca hotarârea de divizare s-a luat în adunarea generala a actionarilor din 2.08.2003, în care reclamantii intimati au votat pentru aprobarea divizarii, fiind de acord sa ramâna singurii actionari ai S.C.RU S.A. si sa fie constituite alte doua societati prin divizare, cu alti actionari.

Aceasta hotarâre a adunarii generale a ramas definitiva si irevocabila.

In baza acesteia, un prim proiect de divizare a fost aprobat în sedinta A.G.A. din 26.11.2003 în care au participat reclamantii si au votat pentru.

Ordinea de zi a A.G.E.A. din 26.11.2003, a fost publicata în Monitorul Oficial, adunare în care au fost prezenti toti actionarii si care au fost de acord sa se aduca modificari proiectului de divizare, determinate numai de schimbarea optiunii unor actionari, dar judecatorul delegat a refuzat înscrierea hotarârii AGA, motivat de împrejurarea ca nu se pot aduce modificari proiectului vizat spre neschimbare.

Se constata, însa, ca în ordinea de zi a sedintei AGA din 4.07.2004 sunt înscrise aceleasi puncte ca si cele din convocatorul pentru sedinta AGA din 26.11.2003.

Esential este faptul ca, în sedinta AGA din 26.11.2003, pe ordinea de zi figura aprobarea proiectului de divizare, reclamantii intimati stiind de atunci despre problemele ce se vor pune în discuctie.

Sedinta AGA din 4.07.2004 a fost convocata cu aceleasi puncte pe ordinea de zi si nu se poate sustine ca exista îndoiala asupra ordinii de zi.

Pe de alta parte, problema supusa dezbaterii, potrivit art.240 al.1, este divizarea, cerintele art.117 sunt îndeplinite daca în convocator s-ar înscrie un singur punct – divizarea societatii.

Din lecturarea proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, rezulta ca acesta cuprinde elementele esentiale ale divizarii si, deci, aprobarea proiectului de divizare înseamna, de fapt, aprobarea continutului acestuia.

Analizând probele administrate în cauza, Curtea retine urmatoarele:

La data de 4.07.2004, Adunarea generala extraordinara a actionarilor pârâtei S.C.RU S.A. a aprobat hotarârea nr.4, ce a fost publicata în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1281/30.04.2004.

In legatura cu motivele de nulitate absoluta ale acestei hotarâri, invocate de reclamanti, se retin urmatoarele:

a. nerespectarea disp.art.117 al.3 si 7 din Legea nr.31/1990:

Art.117 stabileste regulile privitoare la convocarea adunarii generale, acestea fiind comune, atât pentru adunarea ordinara cât si pentru cea extraordinara.

Potrivit al.1, convocarea adunarii generale va fi facuta de administratori.

Conform al.3, ea va fi publicata în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a si în unul din ziarele de larga raspândire din localitatea în care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

In al.7 se arata ca aceasta trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu urmatoarele mentiuni:

– locul tinerii adunarii;

– data întrunirii adunarii;

– ordinea de zi.

Adunarea nu va putea hotarî asupra altor probleme decât cele cuprinse în ordinea de zi publicata. Hotarârea adoptata cu încalcarea acestui principiu este lovita de nulitate.

Din actele existente la dosar rezulta ca, în convocarea publicata în Monitorul Oficial, nu este inclusa în ordinea de zi, ca problema supusa aprobarii adunarii, luarea hotarârii asupra divizarii, ci aprobarea proiectului de divizare a S.C.RU S.A.

Sustinerile invocate în aparare de catre pârâta si intervenienti, nu pot fi retinute de instanta, deoarece nu a fost respectata procedura prevazuta în mod expres de lege.

Astfel, în cauza, desi în convocator s-a precizat o anumita ordine de zi, respectiv aprobarea proiectului de divizare a S.C.RU S.A.Constanta si a trei acte aditionale la actul constitutiv al fiecarei societati, în realitate s-a aprobat divizarea societatii.

b.invocarea ca proiectul de divizare nu a fost semnat de reprezentantii celor trei societati comerciale, asa cum preved disp.art.237 din Legea nr.31/1990:

Potrivit acestui text de lege, proiectul de fuziune sau de divizare se depune la Oficiul Registrului Comertului însotit de o declaratie a societatii care înceteaza a exista, despre modul cum a hotarât sa stinga pasivul sau.

Insa, intervenientele în interers propriu, sunt societati înfiintate prin divizare, astfel ca ele nu puteau semna proiectul de divizare.

Dispozitiile textului de lege mai sus-mentionat sunt aplicabile în situatia reglementata de art.233 al.2 din lege, când divizarea se face prin împartirea întregului patrimoniu a unei societati care îsi înceteaza existenta, între doua sau mai multe societati existente, nu si în situatia în care societatea nu îsi înceteaza existenta, ci doar o parte din patrimoniul sau se transmite altor societati.

c.încalcarea prev.art.124 al.1,5 si art.115 din Legea nr.31/1990:

Reclamantii invoca faptul ca unii actionari au fost reprezentati de catre AA si DI, fara procuri autentice si, drept consecinta, l-a adoptarea hotarârii nu s-a întrunit cvorumul necesar.

Insa, sustinerile acestora nu pot fi primite, deoarece procurile existente la dosar, pânna la înscrierea lor în fals, sunt valabile.

Conform actelor de la dosar, respectiv continutul procesului-verbal din data de 4.07.2004, au participat actionari reprezentând 59,80% din capitalul social.

In conditiile în care s-ar elimina voturile exprimate de DI si SD, si CI, rezulta ca hotarârea s-a luat cu 5.118 voturi (52,24% din capitalul social), fiind respectate conditiile de cvorum prevazute de art.115 din lege.

Fata de cele expuse, instanta constata nulitatea absoluta a hotarârii nr.4/4.07.2004 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, pentru încalcarea prev.art.117 al.7 din Legea nr.31/1990.

Ca o consecinta a acesteia, au fost anulate si actele subsecvente si a fi, totodata, respinse cererile de interventie în interes propriu ca nefondate, de catre instanta de control.

Decizia civila nr.219/COM/22 iulie 2005

Etichete: