Top

Contract de închiriere. Asumarea de către locator a unei clauze de exclusivitate în favoarea locatarului.

Includerea, în contractul de închiriere a spaţiului comercial, a unei clauze prin care locatorul şi-a asumat obligaţia de a asigura locatarului exclusivitatea în ce priveşte comercializarea, în cadrul spaţiului afectat închirierii, a anumitor produse, dă dreptul acestuia din urmă de a pretinde proprietarului spaţiului să respecte această clauză şi să nu încheie contract de închiriere cu alte societăţi comerciale.

Reclamanta S.C. C&C S.R.L., prin reprezentant legal, a solicitat obligarea pârâtei SC. GALERIA MALL S.A. Constanţa la retragerea, de îndată, a dreptului de exclusivitate acordat S.C. GIOELLI S.R.L. pentru comercializarea în cadrul Complexului Galeria Mall Constanţa a bijuteriilor din aur şi argint, cu plata de daune cominatorii de 1.000.000 lei pe zi de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.

S-a solicitat, totodată, reducerea cuantumului chiriei stipulate prin contractul de închiriere spaţiu comercial în cadrul Complexului Mall, la o cotă de ? .

În considerente s-a arătat că prin contractul de închiriere nr. 211/ 2001 încheiat între cele două societăţi, proprietarul spaţiului comercial – pârâta în cauză – a acceptat clauza de exclusivitate privind comercializarea unor mărfuri speciale : obiecte din argint şi aur, covoare, kilim-uri.

În mod abuziv, pârâta a acordat drept de exclusivitate pentru comercializarea aceloraşi bunuri şi unui terţ, cu care s-a încheiat un contract de închiriere a spaţiului, ulterior celui al reclamantei.

Analizând înscrisurile depuse, instanţa a reţinut următoarele considerente :

Exclusivitatea desfacerii unor produse, astfel cum rezultă din chiar noţiunea instituţiei juridice, instituie obligaţia unui comerciant de a nu mai permite altuia, cu care se află în raporturi comerciale, de a întreprinde vreo activitate care să aducă atingere dreptului conferit beneficiarului acestui drept.

Încheierea de către pârâtă a unui contract de închiriere pentru un spaţiu comercial în cadrul Complexului Galeria Mall, chiar pe o perioadă limitată în timp, cu o societate care desface acelaşi tip de produse, este de natură a lipsi de eficienţă obligaţia asumată prin convenţia anterioară.

Prin urmare, vor fi incidente în speţă dispoziţiile art. 969, 970 şi ale art. 1073 cod civil, pârâta urmând a fi obligată, în virtutea principiului forţei obligatorii a contractului, să respecte sarcina asumată prin convenţia părţilor şi să retragă, pe cale de consecinţă, dreptul de exclusivitate acordat S.C. GIOELLI S.R.L.

Faţă de dispoziţiile art. 5803 cod proc.civilă, cererea de instituire a daunelor cominatorii va fi respinsă, debitorul putând fi constrâns din punct de vedere judiciar pentru îndeplinirea obligaţiei personale prin aplicarea unei amenzi civile, în condiţiile legii.

(sentinţa civilă nr. 2629 COM/ 23.04.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: