Top

Societate comercială pe acţiuni. Desemnarea unor experţi, la cererea acţionarilor, pentru verificarea activităţii societăţii.

Un acţionar, care deţine singur sau împreună cu alţi acţionari cel puţin 10% din capitalul social, are dreptul să solicite instanţei să desemneze unul sau mai mulţi experţi, însărcinaţi să verifice anumite operaţiuni din gestiunea societăţii şi să întocmească un raport care să fie predat oficial cenzorilor societăţii, spre analiză şi măsuri corespunzătoare.( cu notă critică )

Reclamanta S.C. E S.A. a solicitat ca instanţa să desemneze doi experţi specializaţi în domeniul tehnic şi contabil, pentru realizarea unei expertize privind activitatea pârâtei S.C. K S.A.

S-a solicitat, totodată, obligarea pârâtei la plata contravalorii onorariului de expertiză, precum şi la prezentarea documentaţiei necesare efectuării lucrării, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii.

În considerente s-a arătat că societatea reclamantă este acţionar al societăţii pârâte, iar în această calitate este interesată de modul în care se desfăşoară administrarea.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1332 din Legea nr. 31/1990 republicată, art. 331 şi urm. cod proc.civilă.

Pârâta nu a făcut întâmpinare.

Instanţa a apreciat ca întemeiată cererea reclamantei.

Textul art. 1332 alin. 1 din Legea nr.31/1990 republicată, modificată şi completată prin Titlul III al Legii nr. 99/1999, permite unui acţionar care deţine singur sau împreună cu alţi acţionari cel puţin 10% din capitalul social, să solicite instanţei să desemneze unul sau mai mulţi experţi, însărcinaţi să analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii şi să întocmească un raport care să le fie înmânat şi, totodată, predat oficial cenzorilor societăţii, spre analiză şi măsuri corespunzătoare.

Onorariile experţilor urmează a fi suportate de societate, cu excepţia cazului în care sesizarea s-a realizat cu rea-credinţă.

În speţă, reclamanta deţine un procent de 49,0006 % din capitalul social, fapt care îi conferă dreptul de a solicita efectuarea unei asemenea verificări în gestiunea societăţii pârâte.

În aceste condiţii, acţiunea este întemeiată.

(încheierea nr. 213 COM/ 06.02.2001, definitivă prin neapelare)

Notă : Textul enunţat dă posibilitatea unui acţionar sau unui grup de acţionari, având cel puţin 10% din capitalul social, de a solicita efectuarea unei expertize care să ,,analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii’’.

Prin urmare, legea a stabilit condiţia determinării clare a motivului sesizării instanţei pe acest temei, cererea neputând fi depusă fără menţionarea operaţiunii ce urmează a face obiectul expertizei. În acelaşi timp, titularul acţiunii trebuie să prezinte instanţei considerentele pentru care solicită expertiza, pentru ca pe baza acestora să se stabilească interesul şi oportunitatea desemnării unor experţi şi a efectuării lucrării.

Aceasta constituie, în fapt, distincţia între prevederile art. 1331 şi cele ale art. 1332 din lege, prima ipoteză referindu-se la dreptul acţionarilor de a se informa asupra gestiunii, prin consultarea actelor.

În speţă nu se analizează cererea din perspectiva acestor elemente, motiv pentru care se poate aprecia că acţiunea urma a fi respinsă.

Etichete: