Top

Radierea unei menţiuni din evidenţa registrului comerţului. Majorarea capitalului social. Inexistenţa unei acţiuni în anulare.

Radierea unei menţiuni înscrise la registrul comerţului, referitoare la majorarea capitalului social, nu poate fi solicitată mai înainte de sesizarea tribunalului cu acţiunea în anularea actului prin care s-a hotărât majorarea de capital.

Reclamantul DA, acţionar al S.C. ATI S.A. Constanţa, a solicitat, în contradictoriu cu această societate, radierea menţiunilor privind majorarea capitalului social, efectuate la Registrul Comerţului Constanţa în baza încheierii nr.10476/ 24.02.1999 pronunţate de judecătorul delegat.

S-a arătat că în procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor, desfăşurate la 17.12.1998, s-a menţionat pe ordinea de zi a dezbaterilor ,,aprobarea majorării’’ de capital social şi nicidecum majorarea propriu-zisă a capitalului. Această operaţiune putea fi realizată, potrivit susţinerilor reclamantului, după o nouă convocare a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor de publicare în Monitorul Oficial a hotărârii şi cu acordarea dreptului de preferinţă al acţionarilor, reglementat de art. 211 din Legea nr. 31/ 1990.

În aceste condiţii, actul adiţional nr. 214/ 2.09.1999 încheiat în temeiul hotărârii A.G.A. este lovit de nulitate, în raport de dispoziţiile art.124 alin. 5 din lege.

Acţionarii au solicitat înscrierea la Registrul Român al Acţionarilor S.A. Bucureşti a dobândirii acţiunilor emise în urma majorării, iar acesta a solicitat, la rândul său, avizul CNVM cu privire la majorarea de capital.

Conform hotărârii CNVM din 22.06.1999, la 24.06.1999 conducerea S.C. ATI S.A. Constanţa a fost somată să transmită dovezile cu privire la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate şi de acordare a dreptului de preemţiune. Aceste dovezi nu au fost depuse, urmând a fi radiată din evidenţele Registrului Comerţului şi menţiunea referitoare la majorarea capitalului.

În drept, acţiunea s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 348/2001.

Pârâta a invocat, în apărare, inadmisibilitatea sesizării instanţei pe temeiul arătat.

S-a susţinut că reclamantul avea la îndemână, pentru aceleaşi temeiuri în fapt, calea acţiunii în anulare reglementată de art. 131 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată (în calitatea sa de acţionar care nu a luat parte la sedinţa A.G.A.). Acesta nu a acţionat, însă, în această modalitate, în termenul reglementat de lege.

S-a mai susţinut că la data autentificării actului adiţional, în temeiul hotărârii A.G.A.din 17.12.1998, art.1 a consemnat în mod eronat faptul că aportul în numerar la capitalul social a fost subscris şi vărsat de acţionarul majoritar. Ulterior, prin încheierea nr. 12104/ 9.07.2001, eroarea materială din încheierea nr.10476/ 24.02.1999 a fost îndreptată, în sensul consemnării la registrul comerţului, ca deţinători ai acţiunilor subscrise şi vărsate cu ocazia majorării de capital social, şi a persoanelor fizice indicate în hotărârea A.G.A.

Cât priveşte dreptul de preferinţă al acţionarilor, prevăzut de art. 211 din Legea nr. 31/ 1990, pârâta a arătat că acest drept nu există în cazul majorării de capital social prin compensarea creanţelor societăţii cu acţiuni ale acesteia.

În speţă, persoanele fizice menţionate prin hotărârea A.G.A. din 17.12.1998 au împrumutat societatea cu sume de bani pentru achiziţionarea de la Consiliul Local Mangalia a imobilului pe care pârâta îl utiliza în baza unui contract de închiriere şi în care era amenajat un punct de lucru. Societatea nu putea asigura plata acestor creanţe, motiv pentru care s-a decis compensarea creanţelor provenite din împrumut în acţiuni şi repartizarea acestora către proprii acţionari – creditori ai societăţii.

Reclamantul DA a combătut apărările pârâtei, apreciind că în speţă este vorba despre o nulitate absolută, fiind fără relevanţă neexercitarea căii de atac reglementate prin art. 131 din Legea nr. 31/1990.

Analizând punctele de vedere exprimate de părţi, instanţa a reţinut considerente legate de inadmisibilitatea formulării prezentei acţiuni.

Textul art. 25 din Legea nr.26/1990, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 348/2001, prevede că orice persoană fizică sau juridică prejudiciată printr-o înmatriculare ori printr-o menţiune în registrul comerţului, are dreptul să solicite anularea sau modificarea titlului în baza căruia s-a efectuat înmatricularea sau menţiunea, precum şi radierea acesteia, în afară de cazurile în care nu are alte căi legale de atac pentru a obţine aceasta.

Reclamantul DA a avut, însă, posibilitatea de a contesta în instanţă, conform art. 131 din Legea nr. 31/1990, nelegalitatea hotărârii A.G.A. din data de 17.12.1998, în termen de 15 zile de la publicarea dispoziţiei în Monitorul Oficial al României.

Acţiunea în anulare reglementată de acest text poate fi formulată atât pentru încălcarea unor norme legale supletive, cât şi a celor de ordine publică ; legea nu face nici o distincţie în acest sens.

Acţiunea în radierea menţiunii nu poate fi supusă judecăţii mai înainte de introducerea acţiunii în anulare şi admiterea ei de către instanţă. În caz contrar, se poate ajunge la soluţia ca printr-o cerere de radiere de menţiuni o hotărâre A.G.A. să fie lipsită de efecte, chiar în absenţa exercitării unei acţiuni în anulare şi a unei hotărâri judecătoreşti care să statueze asupra legalităţii actului de voinţă societară.

Pentru aceste considerente, va fi reţinută excepţia de inadmisibilitate invocată de pârâtă.

(sentinţa civilă nr. 1557 COM/ 15.03.2002)

Notă: Este de observat faptul că textul art. 25 din Legea nr. 26/1990 modificată, deşi conţine sintagma ,,orice persoană fizică sau juridică‘’ nu include în sfera de cuprindere şi acţionarii, iar raţionamentul este cel similar stabilirii titularilor acţiunilor în cazul acţiunii în anulare şi a opoziţiei la hotărârea A.G.A.- a se vedea infra 3.18.

Cu toate că, teoretic, unul dintre acţionari poate fi prejudiciat printr-o hotărâre nelegală a A.G.A., textul vizat se referă totuşi la celelalte persoane, care au astfel posibilitatea contestării unei hotărâri ce le aduce atingere drepturilor patrimoniale.

Etichete: